اولویت‌بندی استراتژی‌های تأثیرگذار بر صنعت حمل‌ونقل گازسوز با روش ترکیبی تصمیم‌گیری گروهی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی تولید و عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌المللی بندر‌انزلی، بندر‌انزلی، ایران

چکیده

در سالیان اخیر سوخت گاز طبیعی فشرده، به‌عنوان بخشی از سوخت خودروها و جایگزین سوخت‌های بنزین و گازوئیل در سیاست‌های کلان کشور مطرح شد. این موضوع به دلایلی همچون وجود حجم بالای ذخایر گازی در کشور ایران، هزینه تولید کمتر گاز طبیعی نسبت به سوخت‌های بنزین یا گازوئیل، آلایندگی، مشکلات زیست‌محیطی و آلودگی هوا در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت و زیرساخت‌های مناسب جهت آن ایجاد گردید؛ اما با توجه به افزایش میزان مصرف سوخت مایع و روند نامتناسب مصرف گاز طبیعی فشرده در خودروها، صنعت CNG در شرایط فعلی دچار چالش شده است. پژوهش حاضر باهدف بررسی و اولویت‌بندی استراتژی‌های تأثیرگذار صنعت CNG، ابتدا از طریق مصاحبه و دریافت نظرات خبرگان، به روش دلفی، گزینه‌ها و معیارهای مؤثر بررسی و انتخاب می‌شود. سپس به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن معیارها تعیین و به روش دیمتل فازی، رابطه بین معیارها مشخص می‌گردد. در انتها اولویت‌بندی گزینه‌ها از طریق روش آراس انجام می‌شود. بر اساس نتایج حاصله، معیارهای رفاه عمومی و اشتغال‌زایی مهم‌ترین معیارها و راهکار قیمت‌گذاری متناسب سوخت گاز در مقابل بنزین، بهترین گزینه‌ برای تقویت صنعت CNG در بخش حمل‌ونقل می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


 • -ابراهیمی، م. و میرزایی مدام، م.، (139۴)، "رتبه‌بندی مناطق تهران برای افزودن سرویس‌های اورژانس جدید به روش AHP فازی"، نشریه مهندسی صنایع، دوره ۴۹، شماره ۲،
  ص. ۱۶۳-۱۴۹.

         -آذر، ع. و فرجی، ح.، (1395)، "علم مدیریت فازی (چاپنجم)­"، انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر.

  • اسلم حسین‌بر، م. صفایی قادیکلایی، ع.ح. و مدهوشی، م.، (139۶)، "بررسی روابط ساختاری محرک‌ها و مشوق‌های تولید پایدار"، نشریه مهندسی صنایع، دوره ۵۱، شماره ۲،
   ص. ۱۴۶-۱۳۳.
  • امین طهماسبی، ح. و رضوی نسب، س. ج.، (1398)، "بهبود استفاده از سوخت CNG در بخش حمل‌ونقل با رویکرد تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک"، فصلنامه پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، سال پنجم، شماره 15،
   ص. 169-145.
  • امین طهماسبی، ح. و رضوی نسب، س.ج.، (1399)، "تحلیل عوامل مؤثر در توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به‌جای بنزین در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای ایران با استفاده از مدل پویایی سیستم‌ها"، فصلنامه علمی پژوهشنامه حمل‌ونقل، سال هفدهم، دوره سوم، شماره 64، ص. 58 –
  • رضوی نسب، س.ج.، (1395)، "شناسایی و اولویت‌بندی موانع موجود در اجرای مؤثر توسعه جایگاه‌های CNG (مطالعه موردی، مدیریت طرح CNG، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران)"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران (کردستان).
  • صیدی، م.، سلیمی، ح. و بزرگی امیری، ع.، (1397)، "ارایه چهارچوبی جهت اولویت‌بندی ریسک‌های موجود در واحدهای نمک‌زدایی نفت و گاز با استفاده از تلفیق تکنیک AHP فازی و مدل SWOT (مطالعه موردی واحد نمک‌زدایی نفت شهر)"، نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی، سال هشتم، شماره1، ص. 29-18.
  • علوی، س.ع. معززبرآبادی، م. دیوسالار، ا. و جعفری، ب.، (1395)، "مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG با استفاده از تکنیک‌های تلفیقی عملگرهای فازی و تحلیل‌های فضایی­GIS، پژوهش موردی: منطقه 7 شهر مشهد"، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، دوره 7، شماره13، ص. 18-9.
  • فروهید، ا.ا. و تقوی، س.ز.، (1399)، "بررسی گزینه­های حمل ونقل همگانی از لحاظ توسعه پایدار شهری و انتخاب گزینه مناسب­تر را با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی،" فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 57، ص. 82-53.
  • قاسمی، ا.ر. حدادی، ا. و رعیت پیشه، س.، (1396) "شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های دخیل در پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره 19، شماره 4، ص. 382-369.

  -کاظمی‌زاده، ز. و پارسافر، ن.، (1391)، "بررسی تطبیقی چالش‌های استفاده از CNG به‌عنوان سوخت جایگزین در بخش حمل‌ونقل با نتایج حاصل از نظرسنجی"، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک.

  -میرزامحمدی، س. اشگرف، ر. و سجادی، س.ج.، (139۳)، "شناسایی عوامل مؤثر بر خصوصی‌سازی صنایع پالایش گاز ایران با رویکرد تلفیقی دلفی دیمتل (مطالعه موردی: شرکت پالایش گاز پارسیان)"، نشریه مهندسی صنایع، دوره ۴۸، شماره ۲، ص.­۱۵۰-۱۳۷.

  -میرفتاح، س.م.، (1389)، "سیاست‌های توسعه‌ای حمل‌ونقل گازسوز (CNG) در سایر کشورها"، مجله اقتصادی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره‌های 11 و 12، ص. 60-43.

  -Banaeian, N., Mobli, H., Nielsen, I. E., & Omid, M., (2015), “Criteria definition and approaches in green supplier selection–a case study for raw material and packaging of food industry”, Production & Manufacturing Research, 3(1), pp.149-168.

  -Büyüközkan, G., & Göçer, F., (2018), “An extension of ARAS methodology under Interval Valued Intuitionistic Fuzzy environment for Digital Supply Chain”, Applied Soft Computing, 69, pp.634-654.

  -Büyüközkan, G.; Karabulut, Y., (2017), “Energy project performance evaluation with sustainability perspective”, Energy, 119, pp.549–560.

  -Chang, B. Chang, C-W. Wu, H., (2011), “Fuzzy DEMATEL method for developing supplier selection criteria, Expert Systems with Applications, 38, pp.1850- 1858.

  -Dahooie, J. H., Zavadskas, E. K., Abolhasani, M., Vanaki, A., & Turskis, Z., (2018), “A Novel Approach for Evaluation of Projects Using an Interval–Valued Fuzzy Additive Ratio Assessment (ARAS) Method: A Case Study of Oil and Gas Well Drilling Projects”, Symmetry, 10(2), pp. 45.

  -Flores, I., Chatziioannou, I., Segura, E., & Hernández, S., (2013), “Urban transport infrastructure: A state of the art”, In Proceedings of the European modelling and simulation symposium, pp. 83-92.

  -Hsu, C-W., Kuo, T-C., Chen, S-H. & Hu, A-H., (2011), “Using DEMATEL to develop a carbon management model of supplier selection in green supply chain management”, Journal of Cleaner Production, 56, pp.164-172.

  -Jassbi, J., Mohamadnejad, F. & Nasrollahzadeh, H., (2011), “A Fuzzy DEMATEL Framework for Modeling Cause and Effect relationships of strategy ma. Safety Science”, 49, pp.243–252.

  -Kahraman, C., Onar, S. C., & Oztaysi, B., (2015), “Fuzzy multi criteria decision-making: a literature review”, International Journal of Computational Intelligence Systems, 8(4), pp.637-666.‏

  -Kumar, A., Pal, A., Vohra, A., Gupta, S., Manchanda, S., & Dash, M. K., (2018), “Construction of Capital Procurement Decision Making Models to Optimize Supplier Selection Using Fuzzy Delphi and AHP-DEMATEL”, Benchmarking, an International Journal.

  -Kumar, A., Sah, B., Singh, A. R., Deng, Y., He, X., Kumar, P., & Bansal, R. C., (2017), “A review of multi criteria decision making (MCDM) towards sustainable renewable energy development”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69, pp.596-609.‏

  -Kutut, V., Zavadskas, E. K., & Lazauskas, M., (2014), “Assessment of priority alternatives for preservation of historic buildings using model based on ARAS and AHP methods. Archives of Civil and Mechanical Engineering”, 14(2), pp.287-294.

  -Liao, C. N., Fu, Y. K., & Wu, L. C., (2016), “Integrated FAHP, ARAS-F and MSGP methods for green supplier evaluation and selection”, Technological and Economic Development of Economy, 22(5), pp.651-669.

  -Mavi, R. K., (2015), “Green supplier selection: a fuzzy AHP and fuzzy ARAS approach. International Journal of Services and Operations Management”, 22(2), pp.165-188.‏

   

  -Nations, U., (2014), “World urbanization prospects: The 2014 revision, highlights”, Department of economic and social affairs. Population Division, United Nations, 32.

  -Nguyen, H. T., Dawal, S. Z. M., Nukman, Y., Rifai, A. P., & Aoyama, H., (2016), “An integrated MCDM model for conveyor equipment evaluation and Selection in an FMC based on a fuzzy AHP and fuzzy ARAS in the presence of vagueness”, PloS one, 11(4).

  -Sadeq Tabrizi J, Gharibi F., (2013), “Developing a national accreditation model via Delphi Technique”, Jhosp; 11 (2), pp.9-17.

  -Štreimikienė, D., Šliogerienė, J., & Turskis, Z., (2016), “Multi-criteria analysis of electricity generation technologies in Lithuania”, Renewable Energy, 85, pp.148-156.

  -Tupenaite, L. Zavadskas, E.K. Kaklauskas, A. Turskis, Z. Seniut, M., (2010), “Multiple criteria assessment of alternatives for built and human environment renovation, J. Civ. Eng. Manag, 16, pp.257–266.

  -Wei, G.; Zhao, X., (2013), “Induced hesitant interval-valued fuzzy Einstein aggregation operators and their application to multiple attribute decision making. J. Intell. Fuzzy Syst., 24”, pp.789–803.

  -Zare, M., Pahl, C., Rahnama, H., Nilashi, M., Mardani, A., Ibrahim, O., & Ahmadi, H., (2016), “Multi-criteria decision making approach in
  E-learning: A systematic review and classification”, Applied Soft Computing, 45, pp.108-128.‏

  -Zavadskas, E. K., Govindan, K., Antucheviciene, J., & Turskis, Z., (2016), “Hybrid multiple criteria decision-making methods”, A review of applications for sustainability issues”, Economic
  research-Ekonomska istraživanja, 29(1), pp.857-887.‏

  -Zavadskas, E. Turskis, Z. Vilutiene, T., (2010), “Multiple criteria analysis of foundation instalment alternatives by applying Additive Ratio Assessment (ARAS) method”, Arch. Civ. Mech. Eng, 10, pp.123–141.

  -Zavadskas, E.K. Antucheviciene, J. Hajiagha, S.H.R.; Hashemi, S.S., (2014), “Extension of weighted aggregated sum product assessment with interval-valued intuitionistic fuzzy numbers (WASPAS-IVIF)”, Appl. Soft Comput., 24, pp.1013–1021.

  -Zavadskasa, K. & Turskisb, Z., (2010), “A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision-making. Journal of Technological and Economic Development of Economy, 16 (2), pp. 159-172.