بررسی تاثیر افزایش تعداد وسایل نقلیه بر تصادفات مربوط به تخلفات سرعت و فاصله غیر مجاز (مطالعه موردی بزرگراه بوشهر- برازجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل آیت الله آملی، آمل، ایران

چکیده

در طول چند دهه اخیر، با توجه به گسترش راهها و افزایش وسایل نقلیه و به تبع آن افزایش سفرهای درون و برون شهری، مسأله تصادفات جاده ای و تخلفات رانندگی به یکی از مسائل و معضلات مهم کشور در بخش حمل و نقل جاده ای تبدیل گردیده است. در این پژوهش، میزان تاثیر افزایش تعداد وسایل نقلیه اعم از سواری، سنگین در بروز تخلفات سرعت و فاصله غیر مجاز منجر به تصادفات، در محور بزرگراه بوشهر _ برازجان به عنوان یکی از محورهای پرحادثه کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، با استناد به آمار تخلفات ناشی از سرعت، فاصله غیرمجاز و تصادفات جاده ای(متغیرهای وابسته) و تعداد وسایل نقلیه(متغیر مستقل) در بزرگراه مذکوربه بررسی رابطه بین تعداد وسایل نقلیه با تعداد تصادفات، تخلفات ناشی از سرعت و فاصله غیرمجاز پرداخته شده است. بدین منظور از ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه و همچنین با توجه به رابطه خطی در نمودار پراکنش بین متغیر وابسته و متغیر مستقل، از رگرسیون خطی استفاده شده است. اطلاعات مربوطه درسالهای متوالی (1393الی 1398) جمع‌آوری و مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که افزایش تعداد وسایل نقلیه، 93 درصد برتعداد تصادفات، 83 درصد بر تعداد تخلفات ناشی از سرعت و 81 درصد بر تخلفات مربوط به فاصله غیرمجاز، تاثیر گذاشته است. همچنین با توجه به متغیرهای مستقل و با استفاده از معادله رگرسیون چند متغیره خطی، مدلی جهت پیش بینی تعداد تصادفات برای سال های آینده ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


- احدی، م.، دعاگویان، د.، توان­گر، م.، (1389)، "بررسی نقش وسایل نقلیه سنگین در تصادفات جاده‌های مورد مطالعه محور هراز"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک/ سال پنجم،
شماره 17.
-"ایمنی راه و ترافیک در کشورهای در حال توسعه"، (1388)، سازمان حمل و نقل ترافیک تهران، شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران.
- احمدی، س.، (1389)، "بررسی تأثیر عامل خودرو برتخلف رانندگی"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال پنجم، شماره17.
- "پژوهشکده حمل و نقل جاده ای استان بوشهر"، (1393)، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 1313، کد خبر812194046.
-­"سازمان پزشکی قانونی ایران"، (1398)، https://www.lmo.ir/web_directory/53349.html
- محمودآبادی، ع.، صفی صمغ آبادی، ا.، (1387)، "برآورد روزانه تصادفات جادهای با استفاده از شبکه­های عصبی با تکیه بر وضعیت تردد"، دومینکن فرانس سیستم­های فازی و هوشمند، تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
- مرادی، ع.، حمانی، خ.، هوشمندی شجاع، م.، رحیمی سپهر، ح.، خورشیدی، ع.، (1395)،" مروری بر وضعیت حوادث رانندگی در ایران در مقایسه با سایرکشورها"، مجله پزشکی قانونی ایران، دوره22، شماره1، ص.43- 45.
 
- Driving, A., (2009), “Research update, AAA Foundation for Traffic Safety”, Washington, DC, USA.
-“­European Transport Safety Council”, (1999), Police enforcement strategies to reduce traffic casualties in Europe.
-­Ashraf, I., Hur, S., Shafiq, M., & Park, Y., (2019), “Catastrophic factors involved in road accidents: Underlying causes and descriptive analysis”, PLoS one, 14(10), e0223473.
-­BTS., Pocket Guide to Transportation”, (2003), Bureau of Transportation Statistic, Report No.: BTS03-01.
-­Casado-Sanz, N., Guirao, B., &Attard, M., (2020), “Analysis of the risk factors affecting the severity of traffic accidents on Spanish crosstown roads: The driver’s perspective”, Sustainability, 12(6), pp.2237.
-­Cioca, L. I., &Ivascu, L., (2017), “Risk indicators and road accident analysis for the period 2012–2016”, Sustainability, 9(9), pp.1530.
-­De Grange, L., Troncoso, R., Odeh, N., & González, F., (2017), “Estimating the impact of incidents on urban controlled-access highways: an empirical analysis”, Applied Economics, 49(18), pp.1763-1773.
-­Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R., (2006), “Multivariate data analysis”, Upper saddle River.
-­Meng, Y., (2017), “Estimation of crash severity on mountainous freeways in Chongqing”, Mathematical Problems in Engineering.
-­Organization World Heath Global Status Report on Road Safety: Time for Action,
(2019).
-Peden, M., Scurfiled, R., Sleet, D., Mohan, D., Hyder, A. A., & Jarawan, E., (2004), “World report on road traffic injury prevention: summary/edited by Margaret Peden, [Et al.]”, In World report on road traffic injury prevention: summary/edited by Margaret Peden. [Et al.].
-­Zhang, G., Yau, K. K., & Chen, G., (2013), “Risk factors associated with traffic violations and accident severity in China”, Accident Analysis & Prevention, 59, pp.18-25.