دوره و شماره: دوره 30، شماره 111، خرداد 1401، صفحه 1-250 
روسازی بتن متخلخل

صفحه 83-96

10.22034/road.2021.274349.1938

مصطفی آدرسی؛ بهروز شیرگیر؛ علیرضا باقرزاده