مدلسازی عملکرد شرکت‌های لجسـتیکی طرف چهارم (4PL) در یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر تعبیه مسیر پشتیبان و تضمین زمان تحویل در شبکه حمل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

ارائه خدمات لجستیکی طرف چهارم از نوع یکپارچه‌‌سازی منابع، قابلیت‌ها و فناوری‌های سازمان اصلی با سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها (شامل تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و شرکت‌های 3PL) است. در این پژوهش بر مبنای دامنه عملکردی شرکت‌های لجستیکی طرف چهارم (4PL) با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جستجوی محلی تکراری (ILS) - مبتنی بر پیش‌بینی مسیر پشتیبان ضامن امنیت شبکه حمل و نقل و تضمین زمان تحویل مقرر تحویل در فرآیند توزیع - الگویی برای عملکرد بهینه یک شرکت 4PL معرفی شده است. نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد که الگوریتم طراحی‌شده با حداقل‌سازی هزینه‌های لجستیکی کل، به شیوه‌ای موثر می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های بهینه شرکت‌های 4PL مورد استفاده قرار گیرد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که برای تامین شبکه‌ای امن و تضمین تحویل به موقع کالا و ارائه خدمات در شبکه‌ای شامل 12 زوج عرضه-تقاضا، 30 شرکت‌‌‌ ارائه خدمات 3PL و 391 شرکت‌‌ 3PL ارائه‌دهنده خدمات حمل و نقل لازم است و در عین حال کمترین هزینه تامین یک شبکه این چنینی نیز به 155906.67 واحد می‌رسد. به علاوه در صورتی که شرکت 4PL به عنوان مدیر شبکه حمل و نقل، با 6 یا کمتر از 6 زوج عرضه-تقاضا مواجه باشد، باید از 22 شرکت‌‌ ارائه خدمات 3PL در کنار 242 شرکت‌ 3PL ارائه‌دهنده خدمات حمل و نقل استفاده نماید. بر همین مبنا یکپارچه‌سازی فعالیت‌ شرکت‌های 3PL در قالب یک شرکت 4PL، می‌تواند تاثیر بسزایی بر ارتقاء کیفی و کمی تصمیم‌گیری‌ها و ارزش افزوده زنجیره تامین از طریق بکارگیری الگوهای نوین کسب و کار، داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


-باشکوه، م. و علی‎پور، و.، (1392)، "هماهنگی کانال توزیع چندگانه و تأثیر آن بر عملکرد عرضه‎کنندگان در صنعت الکترونیک با رویکرد نظریه مبادله اجتماعی"، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی، دوره 5، شماره 3، پاییز، ص. 1-22.
-حاج فتح‌الله، م.، (1391)، "شرکت­های لجستیک طرف سوم"، پارس­مدیر، تهران.
-سلیمانی سدهی، م.، (1392)، "معرفی نسل‌های مختلف شرکت‌های لجستیکی (از 1PL تا 5PL)"، گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین، مهندسان صنایع زرند، تهران.
-شریفی، ک. مسعودی، م. و سیدجوادین، س.ر.، (1391)، "طراحی مدل شبکه تهیه و توزیع کالا در ایران"، کاوش­های مدیریت بازرگانی، بهار و تابستان، دوره  4، شماره  7،
ص. 105-121.
-صفایی، ع.س. محمدپور لاریمی، ا. و افضلی حاجی دلا، ق.، (1395)، "مطالعه موردی انتخاب مراکز پخش یک شرکت لجستیکی طرف سوم"، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، سال هجدهم، شماره 53، پاییز، ص. 4-13.
-قنبرپور، ش.، (۱۳۹۲)، "عوامل موثر بر افزایش کارایی در کانالهای توزیع مویرگی"، کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، شیراز.
-Arya, V., Garg, N., Khandekar, R., Meyerson, A., Munagala, K., & Pandit, V. (2004), “Local search heuristics for k-median and facility location problems”, SIAM Journal on computing, 33(3), pp.544-562.
-Ash, J., & Newth, D., (2007), “Optimizing complex networks for resilience against cascading failure”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 380,
pp.673-683.
-Blum, C., & Roli, A., (2003), “Metaheuristics in combinatorial optimization: Overview and conceptual comparison”, ACM Computing Surveys (CSUR), 35(3), pp.268-308.
-Brede, M., & de Vries, B. J., (2009), “Networks that optimize a trade-off between efficiency and dynamical resilience”, Physics Letters A, 373(43), pp.3910-3914.
-Grosan, C., Abraham, A., & Hassainen,
A. E., (2009), “Designing resilient networks using multicriteria metaheuristics”, Telecommunication Systems, 40(1),
pp.75-88.
-Holcomb, T. R., & Hitt, M. A., (2007), “Toward a model of strategic outsourcing”, Journal of operations management, 25(2), pp.464-481.
-Hoos, H. H., & Stützle, T., (2004), “Stochastic local search: Foundations and applications”, Elsevier.
-Konak, A., & Bartolacci, M. R., (2007), “Designing survivable resilient networks: a stochastic hybrid genetic algorithm approach”, Omega, 35(6), pp.645-658.
-Li, R., Sun, F., & Tong, Y., (2016, May), “Many-to-many network design of fourth-party logistics with delivery time considered”, In Control and Decision Conference (CCDC), Chinese, IEEE,
pp. 1209-1213.
-Li, R., Tong, Y., & Sun, F., (2016), “Resilient many-to-many network design of fourth-party logistics based on iterated local search algorithm”, In Control Conference (CCC), Chinese­, IEEE, pp. 9605-9609.
-Meindl, P., & Chopra, S., (2013), “Supply Chain Management: Strategy, Planning, And Operation, 5/e”, Pearson Education India.
-Miller-Hooks, E., Zhang, X., & Faturechi, R., (2012), “Measuring and maximizing resilience of freight transportation networks”, Computers & Operations Research, 39(7), pp.1633-1643.
-Saglietto, L., (2013), “Towards a classification of fourth party logistics (4PL)”, Universal Journal of Industrial and Business Management, 1(3), pp.104-116.
-Talbi, E. G., (2009), “Metaheuristics: from design to implementation, Vol. 74, John Wiley & Sons.
-Tezuka, K., (2011), “Rationale for utilizing 3PL in supply chain management: A shippers' economic perspective”, IATSS Research, 35(1), pp.24-29.
-Wang, W., Li, T., Zhao, W., & Dai, W., (2009), “Mobile Agent System for Supply Chain Management”, In the 2009 International Symposium Computer Science and Computational Technology (ISCSCT 2009), pp­. 525.
-Wilson, R., (2013), “24th annual state of logistics report”, Council of Supply Chain Management Professionals.
-Zhao, K., Kumar, A., Harrison, T. P., & Yen, J., (2011), “Analyzing the resilience of complex supply network topologies against random and targeted disruptions”, IEEE Systems Journal, 5(1), pp.28-39.