بررسی نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با استفاده از مدل ARDL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

10.22034/road.2021.276381.1942

چکیده

سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، رشد مهارت‌های انسانی باعث ارتقای توابع تولیدشده و زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌آورد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی حمل‌ونقل جاده‌ای کشور موردبررسی قرارگرفته است. بدین منظور با جمع‌آوری داده‌های سالانه و با بهره‌گیری از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون با وقفه گسترده و الگوی تصحیح خطا به کمک نرم‌افزار EVIEWS10، به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت با افزایش سرمایه انسانی، ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل جاده‌ای افزایش می‌یابد.به‌طوری‌که در بلندمدت اگر نهاده سرمایه انسانی یک درصد افزایش یابد، ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل جاده‌ای به میزان 089/0 درصد افزایش خواهد یافت و افزایش یک درصدی در نیروی کار بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل جاده‌ای به میزان 174/0 درصد رشد خواهد نمود. همچنین اگر نهاده موجودی سرمایه یک درصد افزایش یابد، ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل جاده‌ای به میزان183/0 درصد افزایش خواهد یافت. یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای انرژی می‌باشد که اثر مثبتی دارد و میزان اثرگذاری آن 142/0 بوده که حاکی از آن است که افزایش یک درصدی در مصرف انرژی این بخش، ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل جاده‌ای 142/0 درصد رشد خواهد کرد. دست‌آخر با توجه به ضریب تصحیح خطا در مدل ECM می‌توان بیان کرد که سرعت تعدیل به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت مناسب بوده، به‌طوری‌که در هر دوره حدود 62/0 خطای عدم تعادل تعدیل گردیده و مقدار کوتاه‌مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت خود به‌صورت نمایی میل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


- آقایی، م. رضاقلی زاده، م. باقری، ف.، (1392)،"بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 67،
ص. 44-21.
- افلاطونی، ع.، (1394)، "تجزیه‌وتحلیل آماری با EViews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی"، انتشارات ترمه.
- بازدار اردبیلی، پ. و پژمان زاد، پ.، (1399)، "­تحلیل اثرات اقتصادی تغییرات نرخ ارز بر رشد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای"، فصلنامه علمی پژوهشنامه حمل‌ونقل، سال هفدهم، دوره چهارم، شماره 65، ص. 125-113.
- پژوهشکده حمل­ونقل، (1389)، "بررسی وضعیت استهلاک موجودی سرمایه فیزیکی در بخش حمل­ونقل جاده­ای"، وزارت راه و شهرسازی، ایران، تهران.
- تقوی، م. محمدی، ح.، (1385)، "بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی"، پژوهشنامه اقتصادی، دوره6، شماره 22، شماره پیاپی 3، ص. 43-15.
- حیدرزاده، ت.، (1399)، "بررسی سهم و نقش نیروی کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور"، فصلنامه علمی پژوهشنامه حمل‌ونقل، سال هفدهم، دوره اول، شماره 62، ص. 82-71.
- صادقی، م. عمادزاده، م.، (1382)، "برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1345-1380"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 17، ص. 98-79.
- دفتر فناوری ارتباطات و اطلاعات، (1398)، "سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده­ای کشور"، سازمان راهداری و حمل­ونقل جاده­ای کشور، معاونت برنامه­ریزی.
- عباس پور، ع. جهانگرد، ا. میثاقی، ا.، (1394)، "تحلیل تأثیر مخارج آموزشی بر تولید فعالیت‌های اقتصادی: مطالعه موردی ایران، هند، ژاپن،آلمان و استرالیا"، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره 31، شماره 123، پاییز، ص.94-77.
- فرج زاده، ز. آماده، ح. عمرانی، م.، (1396)، "عوامل تعیین‌کننده‌ی رشد اقتصادی ایران"، تحقیقات اقتصادی، دوره 52، شماره 3، پاییز، ص. 686-663.
- معاونت امور برق و انرژی، (1396)، "ترازنامه انرژی سال 1396"، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی، وزارت نیرو، ص.658.
- موسوی، ص. حقیقت، ج. سلمانی بی‌شک، م.، (1394)، "تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران (رویکرد غیرخطی)"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال بیستم، شماره 63، ص. 144-121.
- نجفی، م. مشرفی، ر. کی­منش، م.،  (1397)، "بررسی آثار سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل بر ایجاد اشتغال از سازوکار اثر القایی بر تولید"، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، سال نهم، شماره 2، ص. 154-125.
- https://www.cbi.ir/