ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دینامیکی مخلوط‌های لایه اساس حاوی مصالح تراشه آسفالت (RAP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

10.22034/road.2021.279935.1945

چکیده

مصالح تراشه آسفالت یا خرده آسفالت (RAP) که شامل سنگدانه و قیر می‌باشد، را می‌توان در مخلوط آسفالت بازیافتی یا لایه اساس در روسازی مورد استفاده قرار داد. بازیافت این مصالح می‌تواند به حفظ منابع سنگدانه طبیعی، کاهش مصرف انرژی، کاهش فاصله حمل و کاهش هزینه دپوی مصالح بازیافتی کمک نماید. با این حال، به نظر می‌رسد مصالح RAP به دلیل تغییرپذیری و تنوع منابع و همچنین پارامترهای مقاومتی و سختی ناکافی نمی‌تواند به تنهایی و بدون افزودنی تثبیت کننده، به عنوان یک جایگزین برای مصالح سنگدانه‌ طبیعی در لایه اساس روسازی استفاده شود. این امر مستلزم اتخاذ یک روش تثبیت شیمیایی یا مکانیکی مقرون به صرفه برای استفاده از RAP به عنوان مصالح اساس روسازی است. در این مقاله پس از مروری بر ویژگی‌های مصالح RAP و مخلوط‌های سنگدانه حاوی درصدهای مختلف RAP، نتایج مطالعات موجود اخیر در خصوص برخی خواص مقاومتی و دینامیکی این مصالح ارائه می‌گردد. بر اساس جمع‌بندی نتایج حاصل از مطالعات موجود، به ‌نظر می‌رسد که با افزایش درصد مصالح RAP در مخلوط‌های حاوی RAP، مدول برجهندگی MR و تغییر شکل‌های ماندگار تجمعی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


-AASHTO T307-99, (2012), “Standard method of test for determining the resilient modulus of soils and aggregate materials” American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC.
-Adresi M, Khishdari A, Ahmadi A, Rooholamini H (2019), “Influence of high content of reclaimed asphalt on the mechanical properties of cement-treated base under critical environmental conditions”, Int. J. Pavement Eng. 8436, pp.1198–1105.
doi:10.1080/10298436.2017.1388508.
-Arshad M, Ahmed MF, (2017), “Potential use of reclaimed asphalt pavement and recycled concrete aggregate in base/subbase layers of flexible pavements”, Constr. Build. Mater. 151, pp.83–97.
-Arshad M., (2019), “Development of a Correlation between the Resilient Modulusand CBR Value for Granular Blends Containing Natural Aggregates and RAP/RCA Materials”, Advances in Materials Science and Engineering, Vol.19, Article ID 8238904, pp.16.
-Arshad M., (2020), “Laboratory investigations on the mechanical properties of cement treated
“RAP-natural aggregate blends used in base/subbase layers of pavements”, Constr. Build. Mater. 254.
-Bilodeau JP, Perez Gonzalez EL, (2021), “Permanent deformation analysis of base layers with recycled material: Effect of density and stress level” Transportation Geotechnics. 27, 100466. https://doi.org/10.1016/j.trgeo.2020.100466.
-Das JT, Banerjee A, Chakraborty S., (2018),
“A Framework for Assessment of Sustainability and Resilience in Subgrade Stabilization for a High-Volume Road. Transportation Research Board 97th Annual Meeting, January 7-10, Washington, DC.
-Fedrigo W, Núñez WP, Castañeda López MA, Kleinert TR, Ceratti JAP, (2018), “A study on the resilient modulus of cement-treated mixtures of RAP and aggregates using indirect tensile”, triaxial and flexural tests. Constr. Build. Mater. 171, pp.161–169.
 
 
-Gaillarda L, Carlos Quezadaa J, Chazallona C, Hornychb P., (2020), “Resilient modulus prediction of RAP using the Contact Dynamics Method”, Transportation Geotechnics. 24, 100371. https://doi.org/10.1016/j.trgeo.2020.100371.
-Ghanizadeh AR, Rahrovan M, Bafghi KB, (2018), “The effect of cement and reclaimed asphalt pavement on the mechanical properties of stabilized base via full-depth reclamation. Constr”, Build. Mater. 161, pp.165–174.
 doi:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.201 7.11.124.
-Hansen KR, Copeland A., (2017), “Annual asphalt pavement industry survey on recycled materials and warm-mix asphalt usage”, 7th annual survey (IS 138). Lanham, MD: National Asphalt Pavement Association.
-Mousa E, El-Badawya S, Azam A., (2020), “Evaluation of reclaimed asphalt pavement as base/subbase material in Egypt”, Transportation Geotechnics, 100414.
-Puppala AJ, Hoyos LR, Potturi AK, (2011), “Resilient Moduli Response of moderately
Cement-Treated Reclaimed Asphalt Pavement Aggregates”, Journal of Materials in Civil Engineering, 23, pp.990-998.
-Romeo E, Orazi M, Orazi US, Accardo C, Noto S, Tebaldi G., (2019), “Evaluation of ‘‘long-term behaviour under traffic” of cement treated mixture with RAP”, Constr. Build. Mater. 208, pp.421-426.
-Saha DC, Mandal JN., (2017), “Laboratory investigations on Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) for using it as base course of flexible pavement”, Procedia Engineering 189, pp.434 – 439. doi: 10.1016/j.proeng.2017.05.069.
-Seferoglu AG, Seferoglu MT, Akepmar MV, (2018), “Investigation of the Effect of Recycled Asphalt Pavement Material on Permeability and Bearing Capacity in the Base Layer”, Advances in Civil Engineering, Volume 2018, Article ID 2860213, pp.6 .
-Suddeepong A., Intra A, Horpibulsuk S., “Suksiripattanapong C, Arulrajah A, Shen JS., (2018), “Durability against wettingdrying cycles for cement-stabilized reclaimed asphalt pavement blended with crushed rock”, Soils Found. 58, pp.333–343. doi:10.1016/j.sandf.2018.02.017.