آلودگی صوتی و تحلیل رگرسیونی تراز صدا در حمل و نقل ریلی (مطالعه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

10.22034/road.2021.280786.1949

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی صوتی در سیستم های حمل و نقل شهری یکی از مخاطراتی است که همواره می‌تواند سلامت مسافرین را به خطر بیاندازد و بر میزان استفاده آنها از حمل و نقل عمومی تاثیر بگذارد.

روش: آلودگی صوتی در سکو ایستگاه ها، واگن های مسافربری و همین طور واگن راهبر قطار مورد ارزیابی قرار گرفت. توجه به داده های تراز صوتی ایستگاه ها و داده های برداشت شده، مدل سازی با استفاده از مدل خطی رگرسیونی پرداخته شد. با استفاده از آنالیز همبستگی تاثیر عوامل مختلف بر شاخص آلودگی صدا مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت.

یافته‌ها: شاخص تراز معادل صدا در یک دوره زمانی معین Leq در ایستگاه نواب بیشتر از 3 ایستگاه دیگر می باشد که فرض اولیه در خصوص نرخ آلودگی صوتی به دلیل تجمع زیاد مسافرین بیشتر میباشد تحقق یافته است. همچینین میدان صنعت آرام ترین ایستگاه در بین ایستگاه های مورد مطالعه بود. تراز معادل صدا در یک دوره زمانی معین Leq در ایستگاه نواب 83 و میدان صنعت 77 برداشت شد، که این موضوع فرض اولیه دیگر در خصوص آلودگی های ثبت شده زیست محیطی و عدم نظارت دقیق، است.

تتیجه‌گیری: حد مجاز آلودگی صوتی (65 دسی‌بل) در اکثر نقاط اندازه گیری شده بالاتر بوده است را محقق کرده بطوری که در ایستگاه میدان صنعت که آرامترین ایستگاه در زمان ورود تا خروج قطار بوده است و تراز معادل صدا برابر 77 دسی‌بل برداشت شده است از حد استاندارد بالاتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


-فتحی، س.، (2015)، "بررسی میزان آلودگی صوتی در منطقه 5 تهران"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، ص.8-1.
-سالارپور، م. م. وزیری، م. جعفری کنگ، بررسی وضعیت آلودگی صوتی و عوامل موثر بر آن در ایستگاه­های متروی شهر تهران، شانزدهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک.
-کریمی، ا. و همکاران، (1396)، "بررسی وضعیت آلودگی صوتی در 4 ایستگاه مترو -تهران"،  ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، انجمن علمی هوای پاک.
-حسنی، ف. و همکاران (1391)، " بررسی آلودگی صدای ناشی از ترافیک وسایل نقلیه در محدوده بازار بزرگ شهر تهران"، دومین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت محیط زیست. دانشگاه تهران.
-منصوره، ح.، (1389)، "بررسی آلودگی صوتی در راه آهن شهری و حومه تهران".
 
  -Gudmundsson, H. and M. Höjer, (1996), “Sustainable development principles and their implications for transport”, Ecological economics, 19(3),
pp. 269-282.
-Kenworthy, J.R., (2006), “The eco-city: ten key transport and planning dimensions for sustainable city development”, Environment and urbanization, 18(1), pp. 67-85.
-Lumsdon, L.,  (2008), “Transport and tourism: cycle tourism–a model for sustainable development?”, Journal of Sustainable Tourism, 8(5), pp. 361-377.
-Mohammadi, A., et al., (2016), “Noise pollution measurement in crowded areas of Neyshabur during primary three months of 2015”, Journal of Research in Environmental Health, 2(4), pp. 276-84.
-Moon, F.C., (2008), “Superconducting levitation: Applications to bearings and magnetic transportation”, John Wiley & Sons.
-Sadeghi, A. and B.M. MehrafshanF, (2019), “Sources of Noise Pollution in Mashhad Railway Station. Archives of Occupational Health, 3(2), pp. 318-24.
-Sampaio, B.R., O.L. Neto, and Y. Sampaio, (2008), “Efficiency analysis of public transport systems: Lessons for institutional planning, Transportation research part A: policy and practice, 42(3), pp. 445-454.
-Tavakoli, A., et al., (2019), “Evaluation of Equivalent Level and Distribution of Noise Pollution by Geographic Information System (GIS) in Zone
1- Region 6 of Tehran
 A Case Report”, Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences,
(2016-17), 17(11), pp. 1077-1092.
-Vogiatzis, K. and H. Mouzakis, (2018), “Ground-borne noise and vibration transmitted from subway networks to multi-storey reinforced concrete buildings”, Transport, 33(2),
pp. 446-453.
-Xu, S.Y., C. Jiang, and L. Huang, (2019), “Public health impacts from subway noise: Case study Hong Kong”, The Journal of the Acoustical Society of America, 145(3), pp. 1867-1867.