مکان‌یابی پارکینگ‌های طبقاتی با تاکید بر مدیریت توسعه پایدار شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22034/road.2021.280155.1947

چکیده

شهر تهران به عنوان پرجمعیت ترین شهر ایران همواره با مشکل گسترش روز افزون شهرنشینی، ترافیک و کمبود فضای پارک مواجه بوده است. این مشکل بویژه در مناطق مرکزی شهر که از مرکزیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، تشدید می شود و نیاز به ایجاد پارکینگ های عمومی بویژه پارکینگ های طبقاتی را که با وجود اشغال فضای کمتر، از ظرفیت بالاتری برخوردارند را افزایش می دهد. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل ترکیبی در محیط فازی جهت مکان یابی پارکینگ های طبقاتی در منطقه 12 تهران با تاکید بر مدیریت توسعه پایدار شهری به دنبال ارائه راه حلی برای این مسئله است. بنابراین در گام نخست بر اساس مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، 3 معیار و 21 زیرمعیار با تاکید بر ابعاد توسعه پایدار مشخص شدند. سپس معیار های انتخاب شده با استفاده از تکنیک SWARA فازی وزن دهی شدند و مناطق بالقوه احداث پارکینگ با اسفاده از تکنیک ARAS فازی مشخص شدند. در نهایت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، 7 محدوده مناسب در ناحیه 3 منطقه 12 جهت ایجاد پارکینگ طبقاتی مشخص شد. مهمترین جنبه های نواوری این تحقیق دسته بندی کامل ابعاد پایداری شهری جهت انتخاب پارکینگهای طبقاتی و همچنین ترکیبی نوین از روش های فازی SWARA و ARAS و در نهایت تلفیق آنها با GIS جهت تصمیم گیری بهینه می باشد.

کلیدواژه‌ها


-رنجبرفرد، م. اعرابی مقدم، ح.، (1398)، "سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری به منظور مکان‌یابی پارکینگ‌های طبقاتی در محیط شهریی (مورد مطالعه: شهر تهران)"، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 19(52)، ص. 257-277.‎
-صادقی دروازه، س. قاسمی، ا.ر. رسولی تیله نوئی، ن. و  شول، ع.، (1396)، "مکان­یابی پارکینگ­های مکانیزه با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعه: شهر قم)، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، 6(21)،
ص. 111-127.‎
-مشکینی، ا. حاصل­طلب، م. یاپنگ غراوی بای، م. و علوی، س.ع.، (1390)، "تعیین موقعیت بهینه­ی فضا-مکانی پارکینگ­های طبقاتی با رویکرد MCDM-GIS (مطالعه موردی : منطقه 6 شهرداری تهران)"، فصل نامه جغرافیایی آمایش محیط، 4(13)، ص.20-1.
-یغفوری، ح. فتوحی، صص. و مسجدی، ن.، (1395)، "بررسی توزیع فضایی-مکانی پارکینگ­های عمومی و مکان یابی بهینه آن (مطالعه موردی : منطقه 2و8 شهرداری شیراز)"، نشریه پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 7 (24)، ص.173-190.
 
-Adalı, E. A., & Tuş, A., (2019), “Hospital site selection with distance-based multi-criteria decision-making methods”, International Journal of Healthcare Management, pp.1-11.
-Aliniai, K., Yarahmadi, A., Zarin, J. Z., Yarahmadi, H., & Lak, S. B., (2015), “Parking lot site selection: an opening gate towards sustainable GIS-based urban traffic management”, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 43(4), pp.801-813.
-Awasthi, A., Chauhan, S. S., & Goyal, S. K., (2011), “A multi-criteria decision making approach for location planning for urban distribution centers under uncertainty”, Mathematical and Computer Modelling, 53(1-2), pp.98-109.
-Bahadori, M., Hosseini, S. M., Teymourzadeh, E., Ravangard, R., Raadabadi, M., & Alimohammadzadeh, K., (2020), “A supplier selection model for hospitals using a combination of artificial neural network and fuzzy VIKOR”, International Journal of Healthcare Management, 13(4), pp.286-294.
-Baseri, M. A., Malekabadi, R. M., & Gandomkar, A., (2012), “Site selection of public parking in Isfahan City, using AHP Model”, International Journal of Humanities and Social Sciences, 6(4), pp.547-550.
-Butnariu, A., & Avasilcai, S., (2015), “The assessment of the companies’ sustainable development performance”, Procedia economics and finance, 23, pp.1233-1238.
-Büyüközkan, G., Karabulut, Y., & Mukul, E., (2018), “A novel renewable energy selection model for United Nations’ sustainable development goals”, Energy, 165, pp.290-302.
-Chabuk, A., Al-Ansari, N., Hussain, H. M., Laue, J., Hazim, A., Knutsson, S., & Pusch, R., (2019), “Landfill sites selection using MCDM and comparing method of change detection for Babylon Governorate, Iraq”, Environmental Science and Pollution Research, 26(35), pp.35325-35339.
-Ernst, A.T., Jiang, H., Krishanmoorthy, M., and Baatar, D., (2018), “Reformulations and Computational Results for the Incapacitated Single Allocation Hub Covering Problem”, In: Sarker R., Abbass H., Dunstall S., Kilby P., Davis R., Young L. (eds) Data and Decision Sciences in Action. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering. Springer, Cham,
pp. 133-148.
-Farzanmanesh, R., Naeeni, A. G., & Abdullah, A. M., (2010), “Parking site selection management using fuzzy logic and multi criteria decision making”, Environ Asia, 3, pp.109-116.
-Gallagher, J., Gill, L. W., & McNabola, A., (2011), “Optimizing the use of on-street car parking system as a passive control of air pollution exposure in street canyons by large eddy simulation”, Atmospheric environment, 45(9), pp.1684-1694.
-Guler, D., & Yomralioglu, T., (2018), “GIS and fuzzy AHP based area selection for electric vehicle charging stations”, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 42, 4.
-Guo, S., & Zhao, H., (2015), “Optimal site selection of electric vehicle charging station by using fuzzy TOPSIS based on sustainability perspective”, Applied Energy, 158, pp.390-402.
-He, R., Ma, C., & Li, Y., (2015), “­Site selection of public parking lot in the new district”, International Journal of Wireless and Mobile Computing, 8(2), pp.147-152.
-Iordache, M., Schitea, D., Deveci, M., Akyurt, İ. Z., & Iordache, I., (2019), “An integrated ARAS and interval type-2 hesitant fuzzy sets method for underground site selection: Seasonal hydrogen storage in salt caverns”, Journal of Petroleum Science and Engineering, 175, pp.1088-1098.
-Jelokhani-Niaraki, M., & Malczewski, J., (2015), “A group multicriteria spatial decision support system for parking site selection problem: A case study”, Land Use Policy, 42, pp.492-508.
-Jun, D., Tian-tian, F., Yi-sheng, Y., & Yu, M., (2014), “Macro-site selection of wind/solar hybrid power station based on ELECTRE-II”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 35,
pp.194-204.
-Kabak, M., Erbaş, M., Çetinkaya, C., & Özceylan, E., (2018), “A GIS-based MCDM approach for the evaluation of bike-share stations”, Journal of Cleaner Production, 201, pp.49-60.
-Karasan, A., Ilbahar, E., & Kahraman, C., (2019), “A novel y thagorean fuzzy AHP and its application to landfill site selection problem”, Soft Computing, 23(21), pp.10953-10968.
-Kaya, Ö., Tortum, A., Alemdar, K. D., & Çodur, M. Y., (2020), “Site selection for EVCS in Istanbul by GIS and multi-criteria decision-making”,Transportation Research Part D: Transport and Environment, 80, 102271.
-Kazazi Darani, S., Akbari Eslami, A., Jabbari, M., & Asefi, H., (2018), “Parking lot site selection using a fuzzy AHP-Topsis framework in Tuyserkan, Iran”, Journal of Urban Planning and Development, 144(3), 04018022.
-Keršulienė, V., & Turskis, Z., (2011), “Integrated fuzzy multiple criteria decision making model for architect selection, Technological and economic development of economy”, 17(4),
pp.645-666.
-Kumar, A., & Anbanandam, R., (2020), “Location selection of multimodal freight terminal under STEEP sustainability”, Research in Transportation Business & Management, 100434.
-Kumar, S., & Bansal, V. K., (2019), “GIS-based locational evaluation of infrastructure facilities in hilly regions: a case study of an institute campus”, International Journal of Construction Management, pp.1-20.
-Lin, M., Huang, C., & Xu, Z., (2020), “MULTIMOORA based MCDM model for site selection of car sharing station under picture fuzzy environment” Sustainable Cities and Society, 53, 101873.
-Liu, K. M., Lin, S. H., Hsieh, J. C., & Tzeng, G. H., (2018), “Improving the food waste composting facilities site selection for sustainable development using a hybrid modified MADM model’, Waste Management, 75,
pp.44-59.
-Maghsoodi, A. I., Rasoulipanah, H., López, L. M., Liao, H., & Zavadskas, E. K., (2020), “Integrating interval-valued multi-granular
2-tuple linguistic BWM-CODAS approach with target-based attributes: Site selection for a construction project”, Computers & Industrial Engineering, 139, 106147.
-Mardani, A., Nilashi, M., Zakuan, N., Loganathan, N., Soheilirad, S., Saman, M. Z. M., & Ibrahim, O., (2017), “A systematic review and meta-Analysis of SWARA and WASPAS methods: Theory and applications with recent fuzzy developments”, Applied Soft Computing, 57, pp.265-292.
-Moradi, S., Yousefi, H., Noorollahi, Y., & Rosso, D., (2020), “Multi-criteria decision support system for wind farm site selection and sensitivity analysis: Case study of Alborz Province, Iran”, Energy Strategy Reviews, 29, 100478.
-Muñoz Medina, B., Romana, M. G., & Ordóñez, J., (2019), “Selection of the best solution in parking infrastructure projects with conflicting criteria from different stakeholders”.
-Namazian, Z., & Roghanian, E., (2019), “A decision problem for bank branch site selection: A GIS Mapping perspective with Maximal Covering Location Problem: A case study of Isfahan, Iran. ArXiv preprint arXiv:1909.00130.
-Neisani Samani, Z., Karimi, M., & Alesheikh, A. A., (2018), “A novel approach to site selection: Collaborative multi-criteria decision making through geo-social network (case study: Public Parking)”, ISPRS International Journal of
Geo-Information, 7(3), 82.
-Nzotcha, U., Kenfack, J., & Manjia, M. B., (2019), “Integrated multi-criteria decision making methodology for pumped hydro-energy storage plant site selection from a sustainable development perspective with an application. Renewable and Sustainable Energy Reviews”, 112, pp.930-947.
-Perçin, S., (2019),” An integrated fuzzy SWARA and fuzzy AD approach for outsourcing provider selection”, Journal of Manufacturing Technology Management.
-Pishgahi, S., & Jafary, P., (2019), “A spatial decision support system for prioritizing 22 districts of Tehran for construction of multiplex buildings”, Int. J. Hum. Capital Urban Manage, 4(2), pp.87-100.
-Prasertsri, N., & Sangpradid, S., (2020), “Parking Site Selection for Light Rail Stations in Muaeng District”, Khon Kaen, Thailand, Symmetry, 12(6),
pp.1055-1056.
-Rao, C., Goh, M., Zhao, Y., & Zheng, J., (2015), “Location selection of city logistics centers under sustainability”, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 36, pp.29-44.
-Sánchez-Lozano, J. M., Teruel-Solano, J., Soto-Elvira, P. L., & García-Cascales, M. S., (2013), “Geographical Information Systems (GIS) and Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods for the evaluation of solar farms locations: Case study in south-eastern Spain”, Renewable and sustainable energy reviews, 24, pp.544-556.
-Seddig, K., Jochem, P., & Fichtner, W., (2019), “Two-stage stochastic optimization for cost-minimal charging of electric vehicles at public charging stations with photovoltaics” Applied energy, 242, pp.769-781.
-Shen, T., Hua, K., & Liu, J., (2019), “Optimized public parking location modeling for green intelligent transportation system using genetic algorithms”, IEEE Access, 7,
pp.176870-176883.
-Shorabeh, S. N., Firozjaei, M. K., Nematollahi, O., Firozjaei, H. K., & Jelokhani-Niaraki, M., (2019), “A risk-based multi-criteria spatial decision analysis for solar power plant site selection in different climates: A case study in Iran”, Renewable Energy, 143, pp.958-973.
-Turskis, Z., & Zavadskas, E. K., (2010),
“A new fuzzy additive ratio assessment method (ARAS‐F)” Case study: The analysis of fuzzy multiple criteria in order to select the logistic centers location, Transport, 25(4), pp.423-432.
-Ulutaş, A., Karakuş, C. B., & Topal, A. (2020). Location selection for logistics center with fuzzy SWARA and cocoso methods. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, (Preprint), pp.1-17.
-Wu, Y., Tao, Y., Zhang, B., Wang, S., Xu, C., & Zhou, J., (2020), “A decision framework of offshore wind power station site selection using a PROMETHEE method under intuitionistic fuzzy environment: A case in China”, Ocean & Coastal Management, 184, 105016.
-Wu, Y., Zhou, J., Hu, Y., Li, L., & Sun, X., (2018), “A TODIM-based investment decision framework for commercial distributed PV projects under the energy performance contracting (EPC) business model: A case in East-Central China”, Energies, 11(5), 1210.
-Xing, Y., Horner, R. M. W., El-Haram, M. A., & Bebbington, J., (2009), “A framework model for assessing sustainability impacts of urban development”, In Accounting forum, Vol. 33, No. 3, pp. 209-224.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Yan, Y., Wang, C., Quan, Y., Wu, G., & Zhao, J., (2018), “Urban sustainable development efficiency towards the balance between nature and human well-being: Connotation, measurement”, and assessment, Journal of Cleaner Production, 178, pp.67-75.
-Yang, L., & Ribberink, H., (2019), “Investigation of the potential to improve DC fast charging station economics by integrating photovoltaic power generation and/or local battery energy storage system”, Energy, 167, pp.246-259.
-Yan-ling, W., Xin, W., & Ming-chun, Z., (2016), “Current situation and analysis of parking problem in Beijing”, Procedia engineering, 137, pp.777-785.
-Zavadskas, E. K., & Turskis, Z., (2010), “A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision‐making, Technological and Economic Development of Economy”, 16(2),
pp.159-172.
-Zhou, J., Wu, Y., Wu, C., He, F., Zhang, B., & Liu, F., (2020), “A geographical information system based multi-criteria decision-making approach for location analysis and evaluation of urban photovoltaic charging station: A case study in Beijing”, Energy Conversion and Management, 205, 112340.