کاهش آلودگی صوتی و تأمین ایمنی رانندگان وسایل نقلیه با اصلاح شکل و دانه‌بندی مصالح سنگی رویه جاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد‌، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی‌ و محیط زیست، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22034/road.2021.291686.1957

چکیده

چکیده

آلودگی صوتی در جاده‌ها شامل سه دسته، صدای ناشی از واحد قدرت وسیله نقلیه، صدای ناشی از اثر آئرودینامیک وسیله نقلیه و صدای ناشی از اثر متقابل تایر/ روسازی است. از عوامل بسیار موثر در ایجاد صدای لاستیک/روسازی و کاهش صدای بازتابی از سطح آسفالت: بافت روسازی، عمر روسازی، سرعت خودرو و دما میباشند که در تحقیق حاضر عملکرد همزمان بافت روسازی در تامین اصطکاک وکاهش آلودگی مورد بررسی قرارگرفتهاست. بافت روسازی علاوه بر کاهش آلودگی صدا، باید دارای مقاومت لغزشی مناسب در سرعتهای زیاد، باشد. زیرا یکی از عوامل موثر ایمنی، بهبود اصطکاک سطحی روسازی میباشد.برای ارزیابی مقاومت لغزشی از آزمایش پاندول انگلیسی مطابق با استاندارد ASTM- E303-74 در شرایط مرطوب و خشک استفادهشد. عمق بافت روسازی، نسبت مستقیم با میزان آلودگی صدا و هر اندازه از مصالح درشتدانهتری استفاده شود، سبب افزایش میزان تراز صدا خواهد شد. باتوجه به نتایج، میتوان بیان کرد، که تهیه روسازیهایی با درصد درشتدانه بیشتر، میتواند باعث افزایش 32درصدی اصطکاک و افزایش 6 درصدی آلودگی صدا در اثر حرکت وسایلنقلیه را شامل شود. در مقایسه (آسفالت مرطوب و خشک)، مقاومت لغزشی آسفالت مرطوب 6 درصد کاهش، و میزان صدای (روسازی/لاستیک) در آسفالت مرطوب نسبت به آسفالت خشک، با میانگین 10 دسیبل افزایش یافتهاست. سنگدانههای سوزنی در افزایش 15درصدی مقاومت لغزشی نسبت به سنگدانههای پولکی، حساسیت بیشتری در آزمایشها نشان دادند و سنگدانههای پولکی و سوزنی در میزان صدای روسازی/لاستیک بیتاثیر (کمتر از 5درصد) واقع شدند. همچنین سنگدانههای پولکی در میزان مقاومت لغزشی، نیز بیتاثیر واقعشدند.

کلیدواژه‌ها


-Akbari, M., Shafabakhsh, G.A., &Ahadi, M. R., (2015), “Assessing the safety effects of road surface condition index on the frequency of off-road accidents”, Transportation Infrastructure Engineering, 1 (3), pp.47-61. Doi: 10.22075 / jtie, )in Perian(
 
-Alvarez, A. E., Fernandez, E. M., Martin, A. E., Reyes, O. J., Simate, G. S., & Walubita, L. F., (2012), “Comparison of permeable friction course mixtures fabricated using asphalt rubber and performance-grade asphalt binders”, Construction and Building Materials, 28(1), pp.427-436.
 
-Freitas, E., Mendonça, C., Santos, J. A., Murteira, C., & Ferreira, J. P., (2012), “Traffic noise abatement: How different pavements, vehicle speeds and traffic densities affect annoyance levels”, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 17(4), pp.321-326.
-Hejna, A., Korol, J., Przybysz-Romatowska, M., Zedler, Ł., Chmielnicki, B., & Formela, K., (2020), “Waste tire rubber as low-cost and environmentally-friendly modifier in thermoset polymers–A review”, Waste Management, 108, pp.106-118.
 
-Hou, Y., Zhang, H., Wu, J., Wang, L., & Xiong, H., (2018), “Study on the microscopic friction between tire and asphalt pavement based on molecular dynamics simulation”, International Journal of Pavement Research and Technology, 11(2), pp.205-212.
 
-Hu, Z., Xu, T., Liu, P., & Oeser, M., (2020), “Developed photocatalytic asphalt mixture of open graded friction course for degrading vehicle exhaust”, Journal of Cleaner Production, 12(34), pp.53-25.
 
-Khasawneh, M. A., & Alsheyab, M. A., (2020), “Effect of nominal maximum aggregate size and aggregate gradation on the surface frictional properties of hot mix asphalt mixtures”, Construction and Building Materials, 244, 118355.
 
-Koohmishi, M., & Shafabakhsh, G., (2018), “Drainage potential of reservoir course of porous pavement for various particle size distributions of aggregate, Transportation Geotechnics, 16, pp.63-75.
 
-Li, S., Harris, D., & Wells, T., (2016), “Surface texture and friction characteristics of diamond-ground concrete and asphalt pavements”, Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 3(5), pp.475-482.
 
-Liu, M., Huang, X., & Xue, G., (2016), “Effects of double layer porous asphalt pavement of urban streets on noise reduction”, International Journal of Sustainable Built Environment, 5(1),
pp.183-196.
 
-Mavridou, S., & Kehagia, F., (2017), “Environmental Noise Performance of Rubberized Asphalt Mixtures: Lamia's case study”, Procedia environmental sciences, 38, pp.804-811.
 
-Nejadkoorki, F., Yousefi, E., & Naseri, F., (2010), “Analysing street traffic noise pollution in the city of Yazd”, Journal of Environmental Health Science & Engineering, 7(1), pp.53-62.
 
-Ramos, C., León-Ríos, P., Al-Hadithi, B. M., Sigcha, L., de Arcas, G., & Asensio, C., (2019), “Identification and mapping of asphalt surface deterioration by tyre-pavement interaction noise measurement”, Measurement, 146, pp.718-727.
 
-Ziari, H., & Khabiri, M. M., (2006), “Analysis characteristics and provide a prediction model of public bus accident in Tehran”, Journal of Applied Sciences, 6(2), pp.247-250.
 
-Zhang, H., Liu, Z., & Meng, X., (2019), “Noise reduction characteristics of asphalt pavement based on indoor simulation tests”, Construction and Building Materials, 215, pp.285-297.