بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر ادراک از منصفانه ‌بودن قیمت‌گذاری ازدحام (ترافیک) در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/road.2021.303644.1983

چکیده

افزایش شهرنشینی در شهر‌ها سبب جذب سفرهای داخل شهری چه برای اهداف کاری و چه غیرکاری شده است. این حجم از سفرها باعث ترافیک در خیابان‌ها می‌شود و علاوه بر اتلاف در وقت، باعث افزایش آلودگی هوا نیز می‌گردد. برخی دولت‌ها برای کاهش اثرات منفی این پدیده‌ نامطلوب از طرح‌های قیمت‌گذاری ازدحام استفاده‌ می‌نمایند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی اعتماد به دولت، نگرانی زیست محیطی و ارزش زمانی ذخیره شده‌ سفر بر ادراک از منصفانه‌بودن قیمت‌گذاری ازدحام می باشد و همچنین به بررسی نقش تعدیل‌گری درآمد و سکونت در طرح در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است. تحقیـق حاضر از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف، توسعه‌ای- کاربردی است. جامعه‌آماری، مردم ساکن در شهر تهران و روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری طبقه‌ای در دسترس می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از 234 پرسش‌نامه از نرم افزار SPSS و SmartPls3 استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد متغیرهای اعتماد به دولت و ارزش زمانی ذخیره شده از دید مردم ساکن در تهران بر ادراک از منصفانه بودن قیمت‌گذاری ازدحام تأثیرگذار است، همچنین نقش تعدیل‌گری متغیر درآمد در رابطه اعتماد به دولت و ادراک از منصفانه بودن قیمت‌گذاری ازدحام مورد تایید واقع گشت، اما نقش تعدیل‌گری متغیر سکونت در طرح، در رابطه اعتماد به دولت و ادراک از منصفانه بودن قیمت‌گذاری ازدحام مورد تایید واقع نشده است. همینطور نتایج نشان داده است متغیر نگرانی زیست محیطی بر ادراک از منصفانه بودن قیمت‌گذاری ازدحام تأثیرگذار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


-نظری، م. و فتحی، ه.، (1398)، "بررسی تأثیر تفاوت قیمت­، هنجارهای اجتماعی سلسله مراتبی و بومی بر درک قیمت گذاری منصفانه"، تجزیه و تحلیل نقش منبع تامین مالی، رفتار مصرف کننده کردستان، 6 (1)، ص. 1-19.
-نظری، م. حیدری، ع.، حقیق نسب، م. و سمیع زاده، م.، (1396)، "فراتحلیل عوامل مؤثر بر انصاف ادراک شده در استراتژی قیمت گذاری پویا"، مدیریت بازرگانی، 10 (1)، ص.229- 251.
-Arnott. R..De Palma. A. and Lindsey. R., (1994), "The welfare effects of congestion tolls with heterogeneous commuters". Journal of Transport Economics and Policy. pp. 139–161.
-Brownstone..D.. Ghosh. A.. Golob. T. F.. Kazimi. C. and Van Amelsfort. D., (2003). "Drivers’ willingness-to-pay to reduce travel time: evidence from the San Diego I-15 congestion pricing project", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol.37. No.4, pp. 373–387.
-Cipriani. E.. Mannini. L.. Montemarani.B.. Nigro. M. and Petrelli. M., (2019), "Congestion pricing policies: Design and assessment for the city of Rome", Italy. 80(August 2018). pp. 127–135.
-Downs. A., (2000), "Stuck in traffic: Coping with peak-hour traffic congestion". Brookings Institution Press.
-Eliasson. J., (2016), "Is congestion pricing fair? Consumer and citizen perspectives on equity effects", Transport Policy, Vol.52,
pp.  1–15.
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.06.009
-Eliasson, J. and Jonsson. L., (2011), “The unexpected “yes”: Explanatory factors behind the positive attitudes to congestion charges in Stockholm”, Transport Policy, Vol. 18,  No.4. pp. 636–647.
-Eliasson. J. and Mattsson. L. G., (2006), "Equity effects of congestion pricing: quantitative methodology and a case study for Stockholm", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 40. No.7.
pp .602–620.
-Eriksson.L.. Garvill. J. and Nordlund, A. M., (2006), "Acceptability of travel demand management measures: The importance of problem awareness, personal norm, freedom, and fairness", Journal of Environmental Psychology, Vol. 26, pp. 15-26.
-Evans. A. W., (1992), "Road congestion pricing: when is it a good policy? " Journal of Transport Economics and Policy, pp. 213–243.
-Fang, X., (2021), “Urban Traffic Congestion Pricing: Literature Review and Real-world Applications”, Dissertation, University of Washington, ProQuest Dissertations Publishing.
-Foster. C. D., (1974), "The regressiveness of road pricing", International Journal of Transport Economics/Rivista Internazionale Di Economia Dei Trasporti. pp. 133–141.
-Fujii. S.. Gärling. T.. Jakobsson. C. and Jou. R. C., (2004), "A cross-country study of fairness and infringement on freedom as determinants of car owner’s acceptance of road pricing", Transportation, Vol. 31. No.3.
pp. 285–295.  
https://doi.org/10.1023/B:PORT.0000025395.17250.49.
-Giuliano. G., (1992), "An assessment of the political acceptability of congestion pricing". Transportation, Vol. 19. pp. 335–358.
-Glazer. A. and Niskanen, E., (2000), "Which Consumers Benefit from Congestion Tolls ? Amihai Glazer Esko Niskanen Reprint at". Journal of Transport Economics and Policy Vol. 34. No.1. pp.43–53.
-Hamilton. CJ.. Eliasson. J. and Brundell-Freij. K. (2014), "Determinants of congestion pricing acceptability", Centre for Transport Studies SE-100 44 Stockholm.
-Jackson, AD., (2021), “Implementing Congestion Pricing for Environmental Justice”, Dissertation, Pratt Institute, ProQuest Dissertations Publishing.
-Jaensirisak.S.. Wardman. M. and May.A. D., (2005), "Explaining Variations in Public Acceptability of Road Pricing Schemes". Journal of Transport Economics and Policy. Vol. 39. No.2. pp.127–153.
-Janusch. N. Kroll. S.. Goemans. C.. Cherry, T. L. and Kallbekken.S., (2020), "Learning to accept welfare-enhancing policies: an experimental investigation of congestion pricing", Experimental Economics, 0123456789. https://doi.org/10.1007/s10683-020-09650-2
-Jones. P.M., (1998), "Urban road pricing: public acceptability and barriers to implementation. Road Pricing, Traffic Congestion and the Environment", Issue of Efficiency and Social Feasibility, eds K.J. Button and E.T. Verhoef, pp.263-284, Edward Elgar, Cheltenham.
-Kima. J. Schmöckera. J. Cecilia. J. Bergstadb. Fujiia. S. and Gärlingb. T., (2014), "The Influence of Personality on Acceptability of Sustainable Transport Policies". Transportation. Vol. 41. pp. 855–872.
-Light. T., (2009), "Optimal highway design and user welfare under value pricing". Journal of Urban Economics.Vol.66. No.2.
pp .116–124.
-McCrae. R.R. and Allik. J. (2002). "The Five-Factor Model of Personality across Cultures". New York, Kluwer Academic/Plenum Publishes.
-Metz. D., (2008), "National road pricing : a critique and an alternative". August,
pp.167–174. https://doi.org/10.1680/tran.2008.161.3.167
-Parry. I. W. H. and Bento.A., (2001), "Revenue recycling and the welfare effects of road pricing". Scandinavian Journal of Economics. Vol.10. No.­4. pp. 645–671. https://doi.org/10.1111/1467-9442.00264
-Samoggia, A., Grillini, G. and Prete, MD. (2021). Price Fairness of Processed Tomato Agro-Food Chain: The Italian Consumers' Perception Perspective. Foods, 10(5).
-Santos. G. (2005). "Urban congestion charging: a comparison between London and Singapore". Transport Reviews. Vol. 25,
No. 5. pp .511–534.
-Schade. J. and Schlag. B., (2000), "Public acceptability of traffic demand management in Europe". Traffic Engineering and Control,
Vol. 41, No.8, pp.314-318.
 
-Schade. J. and Schlag. B. (2003). "Acceptability of Transport Pricing Strategies". Elsevier, Oxford.
-Selmoune. A.. Cheng. Q.. Wang. L. and Liu, Z., (2020), "Influencing Factors in Congestion Pricing Acceptability: A Literature Review". Journal of Advanced Transportation. https://doi.org/10.1155/2020/4242964
-Seyed Abrishami. E. Mamdouhi. A. and Fori, H., (2017), "Independent and combined effects of pricing policies, congestion pricing and improving the bus system in the use of private cars on business trips to the couple-individual area of Tehran". Sharif Civil Engineering, Vol. 2, No. 31. pp. 13-23.
-Smirti. M.. Evans. A.. Gougherty. M. and Morris.E., (2007), "Politics, public opinion, and project design in California road pricing". Transportation Research Record, No. 1.
pp. 41–48.
-Steininger. K. W.. Friedl. B. and Gebetsroither. B., (2007), "Sustainability impacts of car road pricing: A computable general equilibrium analysis for Austria". Ecological Economics. Vol.63. No.1.
pp.59–69. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.09. 21.
-Tseng.Y.-Y. Ubbels, B. and Verhoef. E.T., (2005), "Value of time, schedule delay and reliability - estimates based on choice behaviour of Dutch commuters facing congestion". Presented at the 45th ERSA Congress, VU University, Amsterdam.
-Zhu. YZ. and Zong. G., (2015), "An Approach about the Fair-improving Congestion Charge Based on Value of Time". College of Economics and Management, Beijing University of Technology.