بررسی تأثیر تیپ های شخصیتی بر قانون‌گریزی ترافیکی (مطالعه موردی شهرستان کامیاران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه غیر انتفاعی مهندسی عمران و توسعه، همدان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی‌، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

چکیده

قانون گریزی همواره یکی از علل بروز مشکلات، معضلات وحوادث ترافیکی در همه جوامع است که بسته به بافت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وجغرافیای آن‌ها میزان و نوع متفاوتی دارد. اهمیت این موضوع محققان را بر این داشته که در چند دهه قبل تحقیقات مختلفی بر این عوامل انجام دهند. هدف این رساله بررسی تأثیر پنج عامل بزرگ شخصیتی بر قانون‌گریزی ترافیکی رانندگان شهرستان کامیاران بود. تعداد نمونه‌ها شامل 200 نفر از رانندگان زن و مرد باسابقه رانندگی بود، برای ارزیابی اینکه کدام ‌یک از پنج عامل بزرگ شخصیتی (برونگرایی، روان رنجور خویی، دین‌داری، وظیفه‌شناسی، گشودگی) در هنگام رانندگی تخلفات بیشتری انجام می‌دهند و همچنین برای بررسی اینکه کدام شخصیت‌ها در رانندگی رفتار پرخطرتری از خود نشان می‌دهند. همچنین شامل نمونه دیگری از پرسش‌نامه عوامل مؤثر بر تصادفات بود برای بررسی تأثیر عوامل مختلف بر تصادفات و پی بردن به اینکه کدام ‌یک از عوامل بیشترین تأثیر را در بروز تصادفات دارند. نمونه‌گیری‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شدند، برای تشخیص تیپ‌های شخصیتی از پرسش‌نامه نئو فرم کوتاه استفاده شد، همچنین برای تشخیص رفتار پرخطر و قانون‌گریزی از یک پرسش‌نامه که در تحقیق‌های پیشین روایی آن بررسی‌شده بود استفاده شد و برای ارزیابی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای از یک پرسش‌نامه استفاده شد که روایی این پرسش‌نامه نیز در تحقیقات دیگری بررسی‌شده بود. در نهایت نتایج به این صورت خلاصه می‌شوند: ویژگی‌های شخصیتی صفات دلپذیر بودن، باوجدان بودن و برون‌گرایی تأثیر معناداری بر رفتارهای پرخطر دارند.

کلیدواژه‌ها


-Amado, S. O. N. İ. A., KOYUNCU, M. and Kacaroglu, G., (2004), “Evaluation of factors affecting safe driving: Demografic factors, experience”, personality and psycho-technical evaluation.‏
-Byrne, B, M., (2009), ”Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, aplications, and programming”, Second Edition.
-Chaozhong, W., Charles, A., Ming, Zh. and Hui Zh., (2016), “Investigating the motivational factors influencing drivers intentions to unsafe driving behaviours: Speeding and overtaking violations”, Transportation Research Part F 43 (2016), pp.104–121.
-Costa, P.T. and McCrae, R.R., (1992), “Revised NEO personality inventory (NEO-PI-R) and NEO five factor inventory (NEO-FFI) professional manual”, Psychological assessment resources, Odessa, FL. Johnmarshall Reeve,  (2014), “Understanding Motivation and Emotion”, 6th Edition, Verlag: Wiley; Auflage: 6. (19. Dezember 2014)
-Hoe, S. L., (2008), “Issues and procedures in adopting structural equation modelling technique”, Journal of Quantitative Methods, 3(1), pp.76.‏
-Hoelter, J. W., (1983), “The analysis of covariance structures goodness-of-fit indices”. Sociological Methods & Research, 11(3), pp.325-344­.
-Jess, F. and Gregory, j. Feist, (2002), “Theories of Personality”. 5th ed. Boston :  McGraw-Hill,  c2002.
-Jonah, B. A., Thiessen, R. and Au-Yeung, E. (2001), “Sensation seeking, risky driving and behavioral adaptation”. Accident Analysis & Prevention, 33(5), pp.679-684.‏
-Kline, R.B., (2010), “Principles and practice of structural equation modeling (3rded.)”, New York: Guilford Press.
-Lucidi, F., Girelli, L., Chirico, A., Alivernini, F., Cozzolino, M., Violani, C. and Mallia, L. (2019), “Personality traits and attitudes toward traffic safety predict risky behavior across young, adult, and older drivers”. Frontiers in psychology, 10, 536.‏
-MacCallum, R. C. and Austin, J. T., (2000), “Applications of structural equation modeling in psychological research”, Annual review of psychology, 51(1), pp.201-226.‏
McQuitty, S., (2004), “Statistical power and structural equation models in business research”, Journal of Business Research, 57, 2, pp.175-183.
-Pakzad Moghadam, H., (1990), “Determine the role of traffic personnel in the amount of traffic the city of Yazd”, M.Sc., [Thesis].Yazd: Ali Ibn Abi Talib, Faculty of Medicine. [Persian].
-Rimmö, P. A. and Åberg, L., (1999), “On the distinction between violations and errors: sensation seeking associations”, Transportation Research Part F. Traffic Psychology and Behaviour, 2(3), pp.151-166.‏
-Shafiee Moghaddam, P., (2004), “Instructions operational standards meet physical and mental health (medical eligibility) of driving license applicants”, Third Regional Conference of Traffic Management; Tehran, Iran, [Persian].
-Alavi, M., & Nokhodchi, A., (2020), “An overview on antimicrobial and wound healing properties of ZnO nanobiofilms, hydrogels, and bionanocomposites based on cellulose”, chitosan, and alginate polymers”, Carbohydrate polymers, 227, 115349.
-da Silva, D. M., (2006), “Dano ambiental e sua reparação”, Silva, S586.
-Jovanović, D., Lipovac, K., Stanojević, P., & Stanojević, D., (2011), “The effects of personality traits on driving-related anger and aggressive behaviour in traffic among Serbian drivers”, Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 14(1), pp.43-53.
-Estrada, P. R., Cuzzi, J. N., & Morgan, D. A., (2016), “Global modeling of nebulae with particle growth, drift, and evaporation fronts”, I. Methodology and typical results, The Astrophysical Journal, 818(2), pp.200.
-Lucidi, F., Girelli, L., Chirico, A., Alivernini, F., Cozzolino, M., Violani, C., & Mallia, L. (2019), “Personality traits and attitudes toward traffic safety predict risky behavior across young, adult, and older drivers”, Frontiers in psychology, 10, 536.
-Griese, B. (2007), “Birgit Schreiber (2006), “Versteckt, Jüdische Kinder im nationalsozialistischen Deutschland und ihr Leben danach [Hidden. Jewish Children in National Socialist Germany and Their Lives Afterwards]”, In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, Vol. 8, No. 3.
-Inversen, H., & Rundmo, T., (2004), “Personality”, risk behavior Amado S., Koyuncu M, Kacaroglu G. Evaluation of factors affecting safe driving: demographic factors, experience, personality and psycho-technical evaluation”, Turkish Journal of Psychology. 19 (53), pp. 45-7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Parr, M. N., Ross, L. A., McManus, B., Bishop, H. J., Wittig, S. M., & Stavrinos, D., (2016), “Differential impact of personality traits on distracted driving behaviors in teens and older adults”, Accident Analysis & Prevention, 92, pp.107-112.
-Nicolaou, C. T., & Constantinou, C. P., (2005), “Stagecast CreatorTM and WebctTM: An integrated use of computer programming and a virtual learning environment for developing modelling skills”, In Seventh International Conference on Computer Based Learning in Science.
-Pakzad Moghadam, H., (1990), “Determine the role of traffic personnel in the amount of traffic the city of Yazd”. MSc [Thesis]. Yazd: Ali Ibn Abi Talib, Faculty of Medicine. [Persian].
-Rimmö, P. A., & Åberg, L., (1999), “On the distinction between violations and errors: sensation seeking associations”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2(3), pp.151-166.