شناسایی و بومی سازی عوامل وقوع تصادفات در قوس های افقی (مورد مطالعه: محور بابامیدان – باشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه مهندسى عمران، دانشگاه آزاد اسلامى واحد یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

امروزه تحقیقات مربوط به تصادفات جاده‌ای خصوصاً در قوس‌های افقی از تحقیقات علمی و کاربردی به حساب می‌آید. به نحوی که محققین به این نتیجه رسیدند که تصادفات نتیجه فقط یک علت خاص نبوده است و سلسله‌ای از دلایل و اتفاقات مختلف اعم از انسانی وغیر انسانی می‌باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر، شناسایی و بومی‌سازی عوامل وقوع تصادفات در قوس‌های افقی در محور بابامیدان – باشت است. روش انجام تحقیق به لحاظ اجرا توصیفی _ پیمایشی و به لحاظ هدف از نوع تحقیق کاربردی می‌باشد که به صورت کمّی انجام شده است. به دلیل اینکه موضوع تحقیق حاضر یک موضوع خاص در زمینه جاده‌ای (مهندسی و راه‌سازی) می‌باشد، نمونه‌گیری غیراحتمالی از نوع قضاوتی است. جامعه آماری تحقیق شامل 12 خبره از متخصصان، کارشناسان و مهندسان حوزه راه‌سازی در استان فارس می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با مطالعه جدیدترین تحقیقات داخلی و خارجی پیشین و همچنین تحقیقات میدانی، عوامل وقوع تصادفات در قوس‌های افقی شناسایی و سپس با استفاده از نظر خبرگان و روش دلفی فازی، بومی‌سازی گردند. پس از توزیع و تحلیل پرسشنامه‌ها، نتیجه این بود که از 22 عامل شناسایی شده وقوع تصادفات در قوس‌های افقی، با توجه به نظر خبرگان، 13 عامل برای محور بابامیدان - باشت به تأیید نهایی رسید. در انتهای تحقیق هم در راستای عوامل بومی شده، برخی پیشنهادات کاربردی جهت بهبود و کاهش تصادفات در قوس‌های افقی محور بابامیدان - باشت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


-آرام، ع.، (1392)، "مدل پیش­بینی تصادفات روی
قوس­های افقی در راه­های دو خطه برون شهری در جنوب ایران با استفاده از مدل­های رگرسیون دوجمله­ای منفی"، پایان­نامه دکتری، گروه مهندسی راه و ساختمان، دانشکده فنی و محیط زیست، دانشگاه ملی مالزی، کوالالامپور،
فروردین ماه.
-اسکندری، ا. و پور معلم، ن.، (1395)، "بررسی عوامل انسانی مؤثر در تصادفات در راه­های برون شهری (مطالعه موردی: بزرگراه آزادگان اصفهان)"، دومین کنفرانس
بین­المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی، لندن – انگلستان.
-پاک­گوهر، ع.، و همکاران، (1388)، "بررسی نقش عامل انسانی در بروز و شدت تصادفات جاده­ای بر اساس مدل­های رگرسیون LR و CART"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال چهارم، شماره 13.
-حبیب زاده، ا. انصاری، ر. و اسماعیلیان، م.، (1395)، "شناسایی و اولویت­بندی عوامل درون سازمانی تأثیرگذار بر یادگیری تکنولوژیک - مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره سوم، شماره 4.
-حبیبی، آ. ایزدیار، ص. و سرافرازی، ا.، (1393)،
"تصمیم­گیری چند معیاره فازی، چاپ اول. تهران، کتیبه گیل".
-خیرآبادی، غ. ر. و بوالهری، ج.، (1390)، "نقش عوامل انسانی در تصادفات جاده­ای"، تحقیقات علوم رفتاری، دوره 10، شماره 1، ص. 69-78.
-رضا واحدی، ج. و ذاکر، ن.، (1391)، "اولویت­بندی عوامل موثر در تصادفات محل قوس­های افقی واقع در راه­های دو خطه دو طرفه بر اساس روش تصمیم گیری گروهی"، نهمین کنگره بین ­ا­لمللی کهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
-ساری صراف، ب. ولی­زاده کامران، خ. و مجیدی، ع.، (1388)، "بررسی اثرات عناصر اقلیمی بر تصادفات جاده­ای، مطالعه موردی: محور ساری – رامسر، اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده­ای و ریلی"، ایران – زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
-شرافتی، ا. کشفی، س. مهماندار، م. ر.، (1392)، "بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تصادفات جاده­ای استان لرستان"، فصلنامه علمی ترویجی راهور، شماره 22، دوره 1،
ص. 31-53.
-شنبدی، م. حسین بر، م. ا. و کیانی مقدم، م.، (1397)، "بررسی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر هاب­شدن بنادر
(مورد کاوی: بنادر جنوبی کشور ایران)"، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه در رشته مدیریت و بازرگانی دریایی دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
-عشوریان، ج. و دیواندری، ح.، (1399)، "ارزیابی عوامل مؤثر بر ایمنی ترافیک و تصادفات جاده­ای"، دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری، تبریز.
-عطائی، م.، (1388)، "تصمیم­گیری چند معیاره فازی"، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.
-کامبوزیا، ن.  عامری، م. و حسینیان، م.، (1400)، "بررسی عوامل مؤثر در شدت تصادفات راه­های روستایی گیلان جهت تعیین مؤثرترین عوامل و ارایه راه­کارهای ایمنی"، فصلنامه جاده، دوره 29، شماره 106.
-محمدی، ف.، (1390)، "پایان­نامه بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تصادفات جاده­ای ایران"، دانشگاه بوعلی­سینا.
-Aram, A., (2013), “Crash prediction model on horizontal curves for two lane rural roads in the south of Iran by negative binomial model”, Thesis submitted in fulfillment for the degree of doctor of philosophy, faculty of engineering and built environment university kebangsaan Malaysia bangi.
 
-Aram, A., (2010), “Effective Safety Factors on Horizontal Curves of Two-lane Highways”, Journal of Applied Sciences, 10, pp.2814-2822.
-Bonneson, J. A. Pratt, M. Miles, J. & Carlson, P., (2007), “Horizontal curve signing handbook: Texas Transportation Institute”, Texas & M University System.
-Cakaj. A., (2011), “The Range and Horizon Plane Simulation for Ground Stations of Low Earth Orbiting (LEO) Satellites”, International Journal of Communications, Networks and System Sciences (IJCNS), Vol. 4, Number 9, USA, pp. 585-589.
 
-Hauer, E., (2000), “Safety of horizontal curves, HSIS-HSDM”, March 24.
 
-Ishikawa, A. Amagasa, M. Shiga, T. Tomizawa, G. Tatsuta, R. & Mieno, H., (1993), “The Max-Min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration”, Fuzzy Sets and Systems 55, North-Holland, pp.241-253.
-Jassbi, A. Jassbi, J. Akhavan, P. Chu, M. T. & Piri, M., (2015), “An empirical investigation for alignment of communities of practice with organization using fuzzy Delphi panel”, VINE, Vol. 45 Iss. 3,
pp. 322 – 343.
-Kenneth, G. E., (2021), “Statistical Application of Regression techniques in Modeling Road Accidents in Edo State”, Nigeria, Scholars Journal of Physics, Mathematics and Statistics, pp.14-18.
 
-Khan, G. Bill, A. R. Chitturi, M. V. & Noyce, D. A. (2013), “Safety evaluation of horizontal curves on rural undivided roads”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2386(1), pp.147-157.
 
-Krammes, R. A., (1997), “Interactive Highway Safety Design Model: Design Consistency Module”, Public Rd, 61,
pp.47-52.
-Kufmann, A. & Gupta, A.A., (1988), “Fuzzy mathematical models in engineering and management science”, Amsterdam:
North-Holland.
 
-Kurakina, E. Evtiukov, S. & Rajczyk, J., (2018), “Forecasting of road accident in the DVRE system, Thirteenth International Conference on Organization and Traffic Safety Management in Large Cities”, Transportation Research Procedia 36, pp.380-385.
 
-Lamm, R. Psarianos, B. & Califiso. S., (2002), “Safety evaluation process for two-lane rural road, Transportation Research Record”, 1796, Paper No. 02-21, 78,
pp.­51-59.
-Ogden, K.W., (1996), “Safer Roads; A guide to road safety engineering”, IRRD, OECD.
-Rolison, J. Regev, Sh. Moutari, S. & Feeney, A., (2018), “What are the factors that contribute to road accidents”? An assessment of law enforcement views, ordinary driver’s opinions, and road accident records, Accident Analysis and Prevention 115, pp.11–24.
 
-Sangare, M. Gupta, Sh, Bouzefrane, S. & Banerjee, S., (2020), “Exploring the forecasting approach for road accidents: Analytical measures with hybrid machine learning, Expert Systems with Applications”.
 
-Sanz, C. N. Guirao, B. & Gálvez Pérez, D., (2019), “Population ageing and rural road accidents: Analysis of accident severity in traffic crashes with older pedestrians on Spanish crosstown roads”, Research in Transportation Business & Management, 30, 100377.
-Schneider, W. H. Zimmerman, K. Van Boxel, D. & Vavilikolanu, S., (2009), “Bayesian analysis of the effect of horizontal curvature on truck crashes using training and validation data sets”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2096(1), pp.41 -46.