ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت پل ها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

پل ها از عناصر کلیدی حمل و نقل زمینی می باشند و با توجه به تعداد زیاد و هزینه هایی که برای ساخت آنها صرف شده است، تعمیر و نگهداری از این سرمایه های عظیم اهمیت فراوانی دارد. به دلیل محدودیت منابع مالی انتخاب و اولویت بندی پل ها برای تعمیر و نگهداری دارای پیچیدگیهای خاصی است. به همین دلیل امروزه در دنیا با بکارگیری نرم افزارهای سیستم مدیریت پل به روند تعمیر و نگهداری پل ها سرعت و دقت می بخشند. در این مطالعه با بکارگیری روش سیستم تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) در ابتدا معیارها و پارامترهای تاثیرگذار بر مدیریت پل تعیین و سپس بر اساس نظر خبرگان اهمیت پارامترهای مذکورمورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نهایتاً نتیجه گیری شد که "طراحی اصولی بر اساس آیین نامه ها" ،"کیفیت مصالح مصرفی" و "کیفیت و دقت در ساخت پل" به عنوان مهمترین معیارهایی هستند که باید قبل از شروع به بهره برداری پل بدانها توجه شود. همچنین پارامترهای تاثیرگذار در نرم افزار سیستم مدیریت پل عبارتند از "ایمنی کاربران"، "نوع، تعداد و شدت آسیب ها و خرابی ها" و "میزان هزینه تعمیر و نگهداری". بدین ترتیب معیارها و پارامترهای مورد نظر با توجه به اولویت تعیین شده می توانند در مدل های اولویت بندی و تخصیص بودجه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


- جغتایی، ع.ر. و علیخانی، ا.، (1389)،­" نگهداری پل‌ها بر اساس آشتو وسایر منابع"، چاپ اول، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
-صائمی، ح. و خزایی، ص.، (1395)، " ارایه الگوی مدیریت کیفیت در پروژه­های پل سازی"، نشریه پژوهش­های نوین علوم مهندسی، تهران.
- قره، س .بینا، ک. و فرشته­پور، ا.، (1398)،"­اولویت­بندی ترمیم و بازسازی پل­های بتنی شبکه راه های استان خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی"، نشریه مهندسی سازه و ساخت. دوره 6.
- نصر آزادانی، س.م. اشتهاردیان، ا. و بشیری راد، ف.، (1388)، "ارتقای توان تعمیر و نگهداری پل‌ها با اولویت‌بندی - مشکلات موجود"، اولین همایش ارتقای توان داخلی با رویکرد ساخت داخل، تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی، دانشگاه صنعتی شریف.
- یلداشخان، م. و شمالی، آ.، (1385)،" مدیریت پل"، وزارت راه و شهرسازی، معاونت آموزش، تحقیقات وفناوری، پژوهشکده حمل و نقل.
 
-De Brito, J., Branco, F. A., Thoft-Christensen, P., & Sørensen, J. D., (1997), “An expert system for concrete bridge management”, Engineering Structures, 19(7), pp.519-526
-Enright, M. P., & Frangopol, D. M., (1999), “Maintenance planning for deteriorating concrete bridges”, Journal of Structural Engineering, 125(12),
pp.1407-1414.
-Furuta, H., Kayano, M., & Watanabe, E., (2007), “Current status and future issues on bridge maintenance and bridge management system”, J Jpn Soc Civ Eng F, 63(3), pp.287-294.
-Gholami, M., Sam, A. R. B. M., & Yatim, J. M., (2013), “Assessment of bridge management system in Iran”, Procedia Engineering, 54, pp.573-583.
 
 
 
-Lee, C. K., & Kim, S. K., (2007),
“GA-based algorithm for selecting optimal repair and rehabilitation methods for reinforced concrete (RC) bridge decks”, Automation in construction, 16(2),
pp.153-164.
-Miyamoto, A., & Motoshita, M., (2015), “Development and practical application of a bridge management system (J-BMS) in Japan”, Civil Engineering Infrastructures Journal, 48(1), pp.189-216.
-Pellegrino, C., Pipinato, A., & Modena, C., (2011), “A simplified management procedure for bridge network maintenance”, Structure and Infrastructure Engineering, 7(5), pp.341-351.
-Rashidi, M., Ghodrat, M., Samali, B., Kendall, B., & Zhang, C., (2017), “Remedial modelling of steel bridges through application of analytical hierarchy process (AHP)”, Applied Sciences, 7(2), pp.168.
-Suthanaya, P. A., & Artamana, I. B., (2017), “Multi-criteria Approach for Prioritizing Bridge Maintenance in Developing Country (Case Study of Bali Province, Indonesia)”, Asian Journal of Applied Sciences (ISSN: 2321–0893), 5(02).
-Tonias, D. E., & Zhao, J. J., (1995), “Bridge engineering: design, rehabilitation, and maintenance of modern highway bridges”, McGraw-Hill.
-Valenzuela, S., de Solminihac, H., & Echaveguren, T., (2010), “Proposal of an integrated index for prioritization of bridge maintenance”, Journal of Bridge Engineering, 15(3), pp.337-343.