ارتقای تسهیلات حمل و نقل عمومی و سبزدر خیابان های مهم و شلوغ شهری با رویکرد پایدار(نمونه موردی:خیابان ستارخان شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی، گروه شهرسازی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

چکیده

امروزه جابجایی جزیی جدایی ناپذی از زندگی و فعالیت های انسانی است حمل و نقل با جابجایی افراد،کالا، انرژی و اطلاعات منجربه تسهیل بسیاری از فعالیتهای زندگی شهری می شود.بنابراین برنامه ریزی در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار بخش مهمی از اهداف مدیریتی شهر ها را،به خود اختصاص می دهد. در حقیقت هدف از این مقاله هماهنگ نمودن خطوط جابه جایی و بهبود وضعییت کمی و کیفی ناوگان ها و ایستگاه های حمل و نقل،درجهت تشویق مردم به منظور استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و به دنبال آن دستیابی به یکپارچگی در خطوط حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه( خیابان ستارخان واقع درشهرشیراز )می باشد. با توجه به وجود معضلات و مشکلات عدیده ای که در حوزه حمل ونقل در محدوده ستارخان وجود دارد این مقاله کاربردی، با روش تحیلی _توصیفی گردآوری شده است. داده های این پژوهش با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای با بهره گیری از فضای اینترنت و مقالات تهیه و تدوین شده است، سپس با برداشت های میدانی صورت گرفته از محدوده مورد مطالعه به بررسی نقاط قوت ،ضعف ،تهدید و فرصت های وضع موجود با استفاده از روش تحلیلی سوآت پرداخته وبه دنبال آن باتدوین و رسم ماتریس ها، راهبرد هایی در جهت بهبود وضعیت موجود ارایه شده است.در نهایت این پژوهش برآن است که با برطرف سازی ناکارآمدی ها در زمینه حمل و نقل گام های ارزشمندی رادرجهت هماهنگ نمودن خطوط جابجایی و یک پارچه سازی سیستم های حمل و نقل عمومی در محدوده مورد مطالعه، بردارد

کلیدواژه‌ها


-احدی، م.، ضرغامی، س.، آقا محمدی، آ.، (1393)، "بررسی شاخص­های توسعه پایدار در برنامه­ریزی حمل و نقل"،
دوره 6، ص. 16-1.
-استادی جعفری، م.، رصافی، الف.، (1391)، "ارزیابی سیاست­های توسعه پایدار در بخش حمل و نقل شهری با استفاده از مدل­های سیستم پویایی (مطالعه موردی: مشهد)"، مدیریت شهری، دوره 2، شماره31 بهار و تابستان 92،
ص. 294-281.
-حق شناس، ح.، نوری، م.، غلامی علم، ا.، (1392)، "شناسایی سیاست­های مناسب حمل و نقل پایدار با استفاده از تجربیات شهر­های مشابه (مطالعه موردی: شهر اصفهان)"، دوره 13، ص.24-1.
-سلطانی، ع.، وفلاح منشادی، ف.، (1391)، "یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل راهکاری درجهت دستیابی به حمل و نقل پایدار (مطالعه موردی:کلانشهر شیراز)"، مطالعات شهری، شماره 5، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، ص.60-47.
-شریفی، ن.، (1360)، "جایگاه حمل و نقل وتاثیر آن بر دیگر بخش­های اقتصاد کشور: یک تحلیل داده-ستانده"، دوره2، شماره5، ص.237-218.
-رسولی، م. قرنجیک، ع.، وقرنجیک، ع.، (1394)، "بررسی و ارزیابی حمل ونقل شهری بر توسعه پایدار شهری، عمران، معماری و شهرسازی"، دوره 2، ص.23-1.
-مختاری ملک آبادی، ر.، (1389)، "تحلیلی جغرافیایی بر نقش دوچرخه  در سیستم حمل و نقل پایدار شهر اصفهان"، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای"، شماره 9، سال سوم، ص.122-101.
-مطلوبی، ع.، (1395)، "بررسی و ارایه استراتژی­ها و راهکارهای موثر در توسعه سیستم حمل و نقل سبز پایدار شهری"، دوره 2، ص.9-1.
-ورمزیاری، م.، وذاکر حقیقی، ک. (1395)، "حمل ونقل و توسعه پایدار، عمران، معماری و شهرسازی"، دوره 3، کنفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در، ص.13-1.
-یزدان پناهی، م.، وکمیلی، ک.، (1386)، "بررسی جایگاه حمل و نقل در توسعه اقتصادی پایدار شهری"، ص.18-1.
-www.sarjoo.ir