مطالعه کاربرد چیپ سیل و فوگ سیل در مدیریت روسازی راه‌ها و مشاهدات کاربردی در محورهای شریانی استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

10.22034/road.2021.296075.1970

چکیده

یکی از بزرگترین سرمایه‌های زیر ساختی کشور، راه است. با توجه به هزینه های سنگین ترمیم و بهسازی، روشهای پیشگیرانه و افزایش طول عمر روسازی می‌تواند نقشی ویژه در کاهش هزینه‌های چرخه عمر روسازی ایفا نماید. در حال حاضر، با توجه به اهداف تعیین شده در سیستم مدیریت روسازی راه‌ها (PMS)، برنامه ریزی‌های مدیریتی و اقتصادی صورت گرفته است و در این رویکرد به اجرای آسفالت‌های حفاظتی چیپ سیل و فوگ سیل توجه ویژه شده است. در این پژوهش، مروری بر تحقیقات صورت گرفته در مورد چیپ سیل و فوگ سیل از قبیل آزمایش‌های ارزیابی و روش پیشنهادی کنترل کیفی، بررسی و مقایسه روش های اجرا، استفاده از افزودنی‌ها، و مصالح سازگار با محیط زیست صورت گرفته است. در ادامه، بر اساس مقادیر شاخص‌های سیستم مدیریت روسازی را‌ه‌ها و دسته بندی روش‌های ارتقای شاخص وضعیت روسازی، ناهمواری بین المللی را‌ه‌های استان بوشهر و پیش بینی برآورد نسبت هزینه عملیات هر دسته، عملکرد نمونه‌های اجراشده چیپ سیل و فوگ سیل در تعدادی از محورهای شریانی استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی پژوهش‌های صورت گرفته و نمونه‌های اجرا شده در این استان، نشان می‌دهد، به-منظور بهبود عملکرد و کاهش مشکلات اجرایی در زمان اجرا و عمل آوری لایه‌های حفاظتی، استفاده از افزودنی‌ها و اصلاح کننده‌های مناسب و سازگار با محیط زیست، سودمند است. ارزیابی و کنترل کیفی مصالح و اجرا نیز نقش بسزایی در عملکرد نهایی چیپ سیل و فوگ سیل دارد. در نهایت، اجرای لایه‌های حفاظتی چیپ سیل و فوگ سیل در کاهش هزینه‌ طول عمر روسازی موثر است.

کلیدواژه‌ها


-بردیونس، ع. و خبیری، م.، (1398)،"­بررسی عملکرد سطحی آسفالت حفاظتی چیپسیل بر روی اساس تثبیت شده سیمانی"، فصلنامه علمی پژوهشنامه حمل و نقل، سال 16، شماره 59، ص. 135­- 148.
-بردیونس، ع. و خبیری، م.، (1394)، "­بررسی عوامل موثر در خرابی از دست رفتی سنگدانه­های آسفالت حفاظتی چیپ سیل"، دومین همایش ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار، (دانشگاه پیام نور یزد).
-جاهی، ح. و معتمد، آ.، (1395)، "­معرفی روش جدید ارزیابی چیپسیل اجرا شده بر روی نمونه بتن آسفالتی"، نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران، (دانشگاه فردوسی مشهد).
 
-جواهری، ب.، جواهری، س.، گلی، ا، عصاری، ع.،  پرویزی، س. و سلاجقه، م.، (1396)، "­عملکرد بهتر تک کت و فاگ سیل امولسیونی در پرکردن و جلوگیری از رشد ترک­ها به روش اسکراپ سیل"، نهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی).
-خواجه­پور، ا. سالخورده حقیقی، م. و موسوی، ح.، (1393)، "پارامتر­های موثر در انتخاب مواد و روش چیپ سیل"­، نهمین سمپوزیم پیشرفت­های علوم و تکنولوژی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای کشور، آمار­نامه (1400).
-سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای کشور، (1395) "راهنمای مشخصات فنی و اجرایی چیپ سیل".
           -زایرزاده، ع. و کاووسی، ا.، (1385)، "­کاربرد انواع مختلف آسفالت حفاظتی"، سومین همایش قیر و آسفالت ایران.
-صفی آریان، م. و باقرزاده خلخالی، ا.، (1396)، "­معرفی انواع چیپ سیل و روش طراحی و اجرا"، پنجمین کنگره بین­المللی عمران­، معماری و توسعه شهری، (تهران).
-فخری، م.، مصطفوی، م. و ظفری، آ.، (1390)، "­بررسی راهکارهای مدیریت پیشگیرانه و مقایسه رویکردهای مختلف از لحاظ کاربرد در مدیریت و نگهداری روسازی"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، (دانشگاه سمنان).
-Caltrans Division of Maintenance, (2003), “Caltrans Maintenance Technical Advisory Guide (TAG) chapter 5”­,and chapter 7.
-Cuelho, E., R.Mokwa and M.Akin, (2006), “Preventive Maintenance Treatments of Flexible Pavement: A Synthesis of Highway Practice”­, the State Of Monstrance Apartment of Transportation, Fhwa.
-Cui, P., Wu, S., Xu, H. and Lv, Y., (2019), “Silicone Resin Polymer Used in
 
-Preventive Maintenance of Asphalt Mixture Based on Fog Seal”, Polymers.
-Deborah A. Carroll­, Robert J. Eger III, Lara Grusczynski, (2003), “Capital Preventive Maintenance”, Midwest Regional University Transportation Center College of Engineering, Madison.
-Feng, P., Wang, H., Zhang, X., Mohd Hasan, M. R., You, Z. and Gao, J., (2020), “Study on Workability and Skid Resistance of Bio-Oil-Modified Fog Seal with Sand”, Journal of Testing and Evaluation, Vol. 48, No. 3.
pp. 2072-2092.
-Fog Seal Guidelines, Caltrans Division of Maintenance (2003).
-Gheni, A., Abdulazeez, M.  Mohamed, A. ElGawady, (2017), “Texture and Design of Green Chip Seal Pavement Using Recycled Crumb Rubber Aggregate”.
-Hu, C., Li, C., Zhao, J., Leng, Z. and Lin, W., (2020), “Performance of Waterborne Epoxy Emulsion Sand Fog Seal as a Preventive Pavement Maintenance Method: From Laboratory to Field”, Advances in Materials Science and Engineering.
-Jiang, Y., Yi, Y., Tian, T., Fan, J., Yuan, K., Deng, C. and Xue, J., (2020), “Development and Application of Skid Resistance Fog Seal for Pavements”, Special Issue Mechanical Properties of Polymer Materials and Coatings.
-Kebede, A. A., (2015), “Asphalt Pavement Preservation Using Rejuvenating Fog Seals”, Thesis of Master of Science in Civil Engineering, Purdue University, West Lafayette, Indiana.
-Prapaitrakul, N., Freeman, T. and Glover, C., (2010), “Fog Seal Treatment Effectiveness Analysis of Pavement Binders Using the t-Test Statistical Approach”, Petroleum Science and Technology, Vol. 28, issue. 18. pp. 1895-1905.
-Yang, B., Zhang, Y., Ceylan, H. and Kim, S., (2019), “Assessing Bio-Based Fog Seal for Asphalt Pavement Preservation", Civil, Construction and Environmental Engineering Conference Presentations and Proceedings, 105.
-Yang, B., Zhang, Y., Zhang, Y. and Kim, S., (2020), “­Evaluation of bio-based fog seal for
low-volume road preservation”, international Journal of Pavement Research and Technology , 13, pp. 303–312.