بررسی اثرات پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی بر کیفیت خدمات فرودگاهی (مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، سیرجان، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، سیرجان، کرمان، ایران

چکیده

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮری (ایکائو) با انتشار سند 9859 درسال 2007 و ویرایش دوم سند مذکور در سال 2009 کلیه کشورهای عضو را ملزم به دریافت ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ جهت فرودگاه‌های بین‌المللی و مرز هوایی نمود. در این راستا شرکت فرودگاه‌های کشور در دو بخش مشتریان داخلی و خارجی در فرودگاه شهید آیت‌الله دستغیب شیراز که در سال 1391 ممیزی فرودگاه‌ها جهت دریافت ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ را در دستور کار قرار داد و فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله دستغیب شیراز نیز در این راستا نسبت به پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی در این مجموعه فرودگاهی اقدام نمود. از آنجاکه اهمیت این رویکرد در سیستماتیک و پیشگیرانه بودن آن نسبت به مسئله ایمنی است لذا هدف از پیاده‌سازی این سیستم، ارائه خدمات ایمن، امن و با کیفیت بالاتر در صنعت حمل و نقل هوایی است. تحقیق حاضر به‌منظور بررسی اثرات پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی بر کیفیت خدمات فرودگاهی در فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله دستغیب شیراز با استفاده از مدل سروکوال و با جامعه آماری بالغ بر 750000 نفر از کلیه مشتریان خدمات فرودگاهی خدمات فرودگاه استفاده کرده‌ بودند انجام شد. روش مورد استفاده در این تحقیق عبارت از روش آماری توصیفی– پیمایشی با استفاده از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون فرضیه‌های مربوطه می‌باشد. براساس نتایج تحقیق وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی با کیفیت خدمات فرودگاهی در فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله دستغیب شیراز به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها


-سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، و. ر، (1387)، "بازنگری آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌ها"، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت راه و شهرسازی.
-ﺳﺎزﻣﺎن­ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲﻛﺸﻮری، (ایکائو)، (­2017- 2001)، ضمائم شماره 1، 6، 8، 11، 13، 14.
-ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲﻛﺸﻮری، (ایکائو)، (2011)، "گزارش سالیانه ایمنی هوانوردی".
-ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲﻛﺸﻮری، (ایکائو)، (­2017­)، "دستور العمل صدور گواهینامه فرودگاه­ها".
-ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲﻛﺸﻮری، (ایکائو)، (­2009)، "دستور­العمل مدیریت ایمنی".
-ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲﻛﺸﻮری، (ایکائو)،  (2013)، سند 9859.
       -ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲﻛﺸﻮری (1390)، "آئین نامه­ها (ICAR)، استانداردها (­ICAS) و دستورالعمل­ها (CAD)" تهران.
-شادنوش، ا. (1388)، "پیاده­سازی سیستم مدیریت ایمنی در مدیریت تدارکات تجهیزات نیروگاه­های اتمی"، دومین کنفرانس بین‌المللی سلامت ایمنی و محیط زیست. اصفهان: شرکت تجارت آروین پیشرو.
-شرکت فرودگاه­های کشور– دفتر برنامه ریزی و تدوین استراتژی، (1396)، "گزارش تجزیه و تحلیل محیطی در حوزه ایمنی فرودگاهی"، شماره SA-01.
-شرکت فرودگاه­های کشور–دفتر برنامه ریزی و تدوین استراتژی، (1396)، "گزارش تجزیه و تحلیل محیطی در حوزه تسهیلات و ارتقاء کیفی خدمات"، شماره SA-03.
-شرکت فرودگاه­های کشور– دفتر برنامه­ریزی و تدوین استراتژی، (91-1390)، "سند چشم انداز 1404"، بیانه ماموریت و اهداف استراتژیک.
-موسوی، م. س. (1391)، "سنجش رضایتمندی مسافران از شرکت‌های هواپیمایی کشور"، تهران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی.
-Authority, T. C., (2008), “Implementation of an integrated Safety Management System (SMS) in Tanzania”, Dar es salam, Tanzania civil aviation authority.
-International civil Aviation Organization (ICAO), (2001), “Manual on certification   of Aerodromes”.
-International civil Aviation Organization (ICAO), (2013), “Safety Management Manual (SMM)”.
-International, A. , (2006), “Airport Benchmarking to maximize efficiency”, Florida.
-Khorasani, G., Yadollahi, A., Rahimi, M., & Tatari, A, (2012), “Implementation of MCDM methods in road safety management”, In International Conference on Transport, Civil, Architecture and Environment engineering (ICTCAEE'2012) December, pp. 26-27.
-O’Donnell, M. J., (2011), “FAA Office of Airports Safety Management System (SMS)”, Federal Aviation Administration.
Organization, I. C., (2011), “safetymanagement”, Retrieved 2 18, 2013, from ICAO: http://legacy.icao.int
-Zidarova, E. D., & Zografos, K. G., (2011), “Measuring quality of service in airport passenger terminals”, Transportation research record, 2214(1), pp.69-76.
-http://www.CAO.ir