دوره و شماره: دوره 31، شماره 116، مهر 1402، صفحه 1-350 
مروری بر روش‌های شیمیایی تثبیت خاک

صفحه 151-166

10.22034/road.2022.312705.1988

واحد قیاسی؛ مصطفی حق طلب جورقانی؛ سینا رشنو