تحلیل یک‌طرفه نمودن معابر درون‌شهری در بهبود جریان های ترافیکی و کاهش تصادفات (مطالعه موردی: بلوار شهدا فردیس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم انسانی، تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی یک طرفه نمودن بخش شمالی بلوار شهدا فردیس بر کاهش ترافیک شهری ، تصادفات و افزایش رضایت شهروندان فردیس می باشد. روش: نوع پژوهش به لحاظ ماهیت، تحلیلی- قیاسی و به لحاظ هدف، کاربردی بوده و برای جمع آوری داده ها و مطالعات مربوط به آن، از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش از ســه بخش کلی شــامل، کلیۀ خانوارهای ساکن در محدوده مکانی طرح؛ کلیۀ کسبه، تجار و صنوف موجود در محدوده طرح و کلیۀ عابران و ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی می باشد؛ حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر برآورد شده که با استفاده از روش تصادفی ساده پرسشنامه ها در میان اعضای جامعه توزیع شده است.اطلاعات فیزیکی و ترافیکی موردنیاز مربوط به داده‌های ورودی از اطلاعات فایل حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری فردیس و برداشت میدانی حاصل شد و جهت تحلیل داده های به دست آمده از تکنیک توصیفی و استنباطی(آزمون T تک نمونه ای) درمحیط نرم افزارهایgis وSPSS25 استفاده شده است.

یافته : نتایج تحلیل های آماری حاکی از آن بود که در رابطه با سه فرضیه پژوهش، سطح معنی داری بیشتر از 05/0 بوده است و بین اجرای طرح مذکور و کاهش ترافیک شهری رابطه معنادار وجود دارد. ازنظر اعضای جامعه، یک‌طرفه کردن بلوار با میانگین رتبه‌ای11/2بیشترین تأثیر را بر «کاهش تصادفات و ترافیک» و کمترین تأثیر را با میانگین84/1 بر «رضایتمندی مردم» دارد.

کلیدواژه‌ها


-Agnanti T.L. and Wong R.T., (1984), “Network Design and Transportation Planning: Models and Algorithms“, Transportation Science.
-California Department of Transportation, (2004), “Guidelines for Applying Traffic Micro simulation Modeling Software”.
-Carol H.Walters, Christopher M. Poe and Douglas A. Skoweronek, (1992), “Recapturing Capacity by Removing Freeway Bottlenecks”, Federal Highway Administration, (2005), “CORSIM User Manual”.
-­ Davood Mir Jalalieh Shirazi, (2001), “Designing a One-Way Street Network Using SA, Master Thesis”, Sharif University of Technology, in Persian, pp.5-6.
-Fecikova, I., (2004), “An Index Method for measurement of Customer Satisfaction”, The TQM Magazine, Vol. 16, Number 1.
-Gutiérrez Rodriguez, P. Vazquez Burguete, J. Vaughan, R. Edwards, J., (2009), “The Transformation of Municipal Services: towards Quality in the Public Sector”, Spain,  Ipsos, Citizen Satisfaction Survey, the City of Calgary, Canada.
-Haj Ali Nejad, Farhad, (1387), “Managing Customer Satisfaction in Government Organizations”, Tadbir Monthly, 19 (179), in Persian, pp.29-43. 
-Hekmatnia, Hassan and Mousavi, Mir Najaf, (1389), “Measuring the amount and factors affecting citizens' satisfaction with the performance of the municipality”, Case study of Yazd, Journal of Geography and Development, in Persian, pp.181-208.
-Hesamian, Farrokh et al., (1998), “Urbanization in Iran, Third Edition”, Agah Publications, in Persian, pp.21-34.
-Lee C.K. and K.I.Yang, (1994), “Network Design of one-way streets withsimulated annealing”, Papers in regional science,
Vol. 73, No 2, pp. 119-134.
-Lee, D. Klein, L. and Camus, G., (1999), “Induced Traffic and InducedDemand”, Transportation Research Record 1659, TRB.pp. 68-75.
-Litman, T., (2009), “Generated Traffic and Induced Travel: Implication ForTransport Planning”, Victoria Transport Policy Institute.
-Moeidfar, S. and Zhani, Ghorban A., (2005), “A Survey of Teachers' Job Dissatisfaction and Social Factors Affecting It”, Sociology of Iran. 
-Patriksson M., (1994), “TheTraffic Assignment Problem: Models and Methods, Topics in Transportation, VSP, Utrecht, the Netherlands”, Papacostis C.S. (1987), Fundamentals of Transportation Engineering, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA.
-Shahi, J. (1989), “Traffic Engineering, First Edition”, University Publishing Center,
Vol. 5, pp.55-65.
-Soltani, A. and Bahranifard, Z., (2011), “Development of inner city roads, solution or aggravation of traffic problem, Rahvar Quarterly”, 8th year, No. 16, pp. 48-49.
-Transportation Research Board, (2000), “Highway Capacity Manual, National Research Council”, Washington, D.C. William R.McShane and Roger P. Roess, Elena S. Prassas, (2004), “Traffic Engineering”, 3th edition, Prentice Hall.
-Van Ryzin, G., Douglas M. and Stephen Immerwahr, (2004), “explaining the race gap in satisfaction with urban services”, Urban Affairs Review 39(5), pp.613-632.
-Zangiabadi, A., Yilaghi, M. and Mohammadi, B., (2015), “Analysis of Factors Affecting Citizens' Satisfaction with Urban Management Using Factor Analysis and Multiple Regression Methods”, Social Sciences, No. 23, pp.1-19.