عوامل موثر در نگرش ورزشکاران دوستدار محیط زیست نسبت به قصد خرید حمل و نقل سبز در بین ورزشکاران استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا مدیریت بازرگانی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 2. دانشیار مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. اراک. ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

10.22034/road.2021.320496.2009

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی عوامل موثر در نگرش ورزشکاران دوستدار محیط زیست نسبت به قصد خرید حمل و نقل سبز است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش علّی می‌باشد. از نظر شاخص زمانی نیز مقطعی محسوب می‌شود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دوچرخه‌سواران در استان مرکزی تشکیل می‌دهد بنابراین جامعه آماری از نوع نامحدود است. که حجم نمونه برای جامعه نامحدود در جدول مورگان 384 نفر است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته(26 سوال) است. برای تعیین روایی محتوایی از نظرات خبرگان و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. داده‌های پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل تحلیل شده است. نتایج در پایان حاکی از تاثیر مثبت متغیرهای (نگرانی زیست محیطی، ارزش عملکردی، کیفیت برند سبز و ارزش اجتماعی) بر قصد خرید حمل و نقل سبز و همچنین تاثیر منفی متغیرهای(دانش زیست محیطی و ارزش شرطی) بر قصد خرید حمل و نقل سبز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها