مروری بر کاربرد خرده لاستیک در بهبود خصوصیات رفتاری خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی‌ عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

در کمتر پروژه عمرانی است که نگرانی از جنس بستر پروژه عمرانی جهت دارا بودن ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی لازم، دغدغه‌ای را برای مهندسان ایجاد نکرده باشد. خاک‌های مختلف خواص مکانیکی، تورم‌زایی، ظرفیت باربری و نشست پذیری مختلفی دارند؛ لذا شناخت انواع خاک‌های مسئله دار در پروژه و تثبیت آن‌ها با مصالح مناسب اهمیت فراوانی پیدا می‌کند. این خاک‌ها را می‌توان به چهار نوع خاک رمبنده، خاک روانگرا، خاک‌های واگرا و خاک‌های تورم پذیر تقسیم‌بندی نمود. در حال حاضر ضایعاتی مانند لاستیک فرسوده و خرده لاستیک نیز علاوه بر سیمان و... می‌توانند برای بهبود خواص خاک ها امتحان شوند. لاستیک‌ها به علت برخورداری از وزن مخصوص پایین، مقاومت کششی بالا و دوام زیاد می‌توانند کاربردهای زیادی را در کارهای عمرانی به‌خصوص ژئوتکنیک پیدا کنند. در این راستا در سال‌های اخیر تحقیقات بسیاری انجام‌شده است.در این تحقیق پس از معرفی انواع خاک های مسئله دار و بررسی مشخصات هر یک به بررسی ویژگی های خرده لاستیک به عنوان یک ماده ی مسلح کننده‌ی جدید خاک پرداختیم و برخی از کاربرد های اخیر این ماده درجهت تثبیت خاک را مرور کردیم.

کلیدواژه‌ها


-قیاسی و. و راستی، ش.، (1398)، "بررسی خاک­های
مسئله­دار و ارایه راهکارهای جدید بهسازی"، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران.
 
-صبا، ح. و نوکنده­، م. و غفوری امیربنده، س.، (1398)، "بررسی آزمایشگاهی بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی مخلوط ماسه گرانول لاستیک"، دومین کنفرانس بین­المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری.
 
-خسروی، ف. و فیروزی، ع. و حسینی، ع.، (1397)،
" شناسایی خاک­های مسئله­دار و روش­هـای بهسـازی خـاک"، تهران، نوآور.
 
-عبدالله زاده، ع. و اونق، م.، (1392)، "­ارزیابی خطر و خسارت ناشی از پدیدهی روانگرایی خا­ک مطالعه­ی موردی: شهرستان گرگان در استان گلستان "، دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران، شماره چهارم.
 
-یحیی­زاده، د. و روحانی، ی. و رفعتی، پ.، (1393)، "­بررسی و مقایسه اقتصادی و مدیریتی روش­های مقابله با روانگرایی مطالعه موردی پروژه طرح و توسعه مجتمع بندری شهید رجایی­"، هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل.
 
-­مرندی، م. حمیدی، ص، و سلاجقه، ع.، (1394)،
­"­اعتبارسنجی آزمایش­های واگرایی در خاک­های با خواص خمیری و پتانسیل واگرایی کم (مطالعه موردی بخشی از مناطق ایران)"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، جلد 45­، شماره 3­.
 
- حداد، ع. جاودانیان، ح، و ابراهیم پور، ف.، (1396)،
 "­شناسایی و تثبیت خاک­های واگرا: مطالعه موردی کانال انتقال آب سیمین دشت-گرمسار"، نشریه زمین­شناسی مهندسی، جلد یازدهم، شماره 1.
 
-زمردیان، م. و وکیلی، ا.، (1390)، "­ارزیابی پتانسیل واگرایی و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک رس واگرا تثبیت شده
با آهک پوزولان"، نشریه تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 42­، شماره 2.
 
-تاج­الدینی، م. زرتاج، ح، و طاهرخانی، ح. (1394)، " بررسی تأثیر افزودن خرده لاستیک صنعتی در خواص فیزیکی و مکانیکی مصالح رس کائولینتی"، نشریه مهندسی عمران شریف، جلد 2/33­، شماره 2/2­، ص.99-109.
 
-هادی زاده، و ح. قاسمی، م.، (1399)، "­ارزیابی و مقایسه تأثیر ضایعات کیسه پلیمری و تایر فرسوده بر خصوصیات مقاومتی ماسه رس­دار تثبیت‌شده با سیمان"، فصلنامه علمی جاده، سال هجدهم، شماره 105­، دوره چهارم.
 
-Deepti. M. Zutting. V. and Naktode. P. L., (2020), “Soil Stabilization by using Scrap Tire Rubber", International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 9,
Issue 06.
-ETRMA. (2012), "End of life tyres - A valuable resource with growing potential".
­-ETRMA. (2013), "European Tyre and Rubber Manufacturers Association annual report".
-ETRMA., (­2015), "End-of-life Tyre Report 2015"­, pp. 36.
-Juliana. I. Fatin.  A. R. Rozaini. R. Masyitah. M. N. Khairul. A. H. and Nur Shafieza. A., (2020), “Effectiveness of crumb rubber for subgrade soil stabilization”, in IOP Conference Series, Materials Science and Engineering.
-Mashiri. M. S.Vinod, M. Sheikh. N. and Tsang H., (2015), "Shear strength and dilatancy behaviour of sand – tyre chip mixtures", Soils Found, pp. 1–12.
-Sharifi. M. Meftahi. M. Naeini. A., (2018),
"­Influence of waste tire chips on steady state behavior of sand", Journal of Engineering Geology, Vol. 12.
-Shinde. R. S. Divya. K. Geeta. K., (2019), "Stabilization of Soil and Rubber Crumb by using CBR Test", International Journal of Research in Engineering, Science and Management.
-Shrestha. S, Ravichandran. N, Raveendra. M, and Attenhofer .J. A., (2016), “Design and analysis of retaining wall backfilled with shredded tire and subjected to earthquake shaking”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 90, pp. 227–239.
-Yadav. J. Tiwari. S. K., (2018), "Influence of crumb rubber on the geotechnical properties of clayey soil", Environment Development and Sustainability, Vol. 20.
-Yang. Z .Zhang. Q, Shi. W,. Lu. J. Lv, Z, and Ling. X., (2020), "Advances in Properties of Rubber Reinforced Soil", Advances in Civil Engineering.
-Ziaie Moayed.R.and Kamalzare M.,
(­1394), "Improving Physical Characteristics of Collapsible Soil (Case Study: Tehran-Semnan Railroad) ".