بازطراحی شبکه ‌‌حمل و‌نقل درون شهری با رویکرد پایدار(نمونه موردی محور ستارخان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با رشد روز افزون شهرها و تبدیل شهرهای پر جمعیت به کلان شهر، مسائل و مشکلات شهرهای بزرگ شکل و ابعاد تازه‌ای به خود گرفته‌است. یکی از مهمترین مسائل و مشکلاتی که مدیران و شهروندان شهرهای بزرگ هر روزه با آن سر و کار دارند ‌‌حمل و‌نقل و ترافیک شهری هست. از سوی اولویت‌بندی استراتژی‌های مؤثر به لحاظ میزان اثربخشی در زمان، تحلیل موقعیت و انتخاب استراتژی بهینه، یکی از دغدغه‌های مدیران شهری است. این پژوهش با هدف باز طراحی محور ستارخان با اصول پایداری و مبتنی بر روش تحلیلی از تکنیک‌هایی مانند روش دلفی و مدل تحلیلی SWOTو AHP جهت تحلیل و ارزیابی یافته‌ها بهره گرفته شده‌است. نتایج نشان می که دهد؛ راهبردهای 1. تعریض پوسته، ایجاد فلکه و ارتقای سطح سرویس (3SO)، 2.بکارگیری سیستم‌های ‌‌حمل و‌نقل عمومی پاک و مدرن(6SO)، 3. همه شمول بودن و توجه به گروه‌های خاص (2SO)، 4. افزایش ایمنی و ‌‌‌‌‌‌آرام‌سازی ترافیک (4SO) و 5. منظرسازی و افزایش درآمدهای اقتصادی (9SO) می‌تواند بهبود دهنده وضعت موجود باشد و راهبرد « تعریض پوسته، ایجاد فلکه و ارتقای سطح سرویس» به عنوان الویت اول، شناسایی شد و با کمک نرم افزار AutoCad وSketchUp باز طراحی پیشنهادی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


بهزادفر، م. گلریزان، ف.، (­1387)، "حمل ونقل پایدار، ماهنامه بین المللی راه و ساختمان"، (55)، ص. 16-22.
-بابائى­مراد، ب. الهی­مهر، ن. صحرا­کار، ن. موسویان و سیده ع.، (1395)، "ارزیابى شاخص‌هاى مؤثر بر قابلیت پیاده مدارى در راستاى تحقق توسعه پایدار شهرى (نمونه موردى: خیابان بوعلى سینا و اکباتان شهر همدان)"، مطالعات محیطى هفت حصار­، ش.، (18).
-پیران، ح. سعیده زرآبادی، ز. زیاری، ی. و ماجدی، ح.، (1397)، "تبیین شاخص‌های ‌‌حمل و‌نقل پایدار شهری
با بهره‌گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط 1 و 2 متروی تهران)"، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی­
منطقه ای، 9 (2)،521-538.
-حسن پور، ا، مینایی، س.، (1399)، "بررسی عوامل موثر بر ‌‌حمل و‌نقل پایدار شهری با تاکید بر شبکه معابر شهری (مطالعه موردی: شهر کانی دینار)"، فصلنامه علمی جاده، 18(105)، 66.
-خزایی، م.، (1397)، "تحلیل و ارزیابی شاخص‌های ‌‌حمل و‌نقل پایدار شهری، جغرافیا و روابط انسانی،۱(3)،
ص.424-436.
-تندیسه، م. رضایی، م.، (1392)، "برنامه­ریزی راهبردی ‌‌حمل و‌نقل پایدار شهری در کلان شهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد)، مهندسی ‌‌حمل و ‌نقل، 5 (1).
-زالی، ن. پورسهراب، آ.، (1396)، "آینده­نگاری توسعه
منطقه­ای با رویکرد تلفیقی سناریو­ نویسی و مدل تحلیلی SWOT مطالعه موردی: استان گیلان"، فصلنامه برنامه­ریزی و آمایش فضا،21(3)،4.   
-سلطانی، ع.، منشادی، ا.، (1392)، "یکپارچه­سازی سیستم ‌‌حمل و‌نقل راهکاری در جهت دستیابی به ‌‌حمل و‌نقل پایدار (مطالعه موردی؛ کلانشهر شیراز)، فصلنامه مطالعات شهر،47  (5).
-عزتی آراسته­پور، ف، سهرابی، ر، صمدی، ع، رهبر، ا.، (1397)، "دستیابی به آینده حمل ونقل پایدار با استفاده از برنامه­ریزی سناریو (مطالعه موردی: حمل نقل درون شهری همدان)، پژوهشنامه ‌‌حمل و‌نقل، (56).
-گودرزی، م. فیروزی، م. و سعیدی، ا.، (1399)، "بررسی و تحلیل موانع توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهر اهواز با تأکید بر موانع فیزیکی خودروها"، پژوهش و برنامه‌ریزی شهری،11 (43)، ص. 51-68.
-Banister, D., (2005), “Unsustainable Transport: City transport in the new century”, London: Routledge: Taylor & Francis Group, pp. 205.
-Behrends, S, Lindholm, M, Woxenius, J. (2008), “The Impact of Urban Freight Transport: A Definition ofSustainability from an Actor's Perspective, Transportation Planning and Technology, pp. 4-8.
-CST, F., (2005), “Defining SustainableTransportation.”www.centerforsustainabletransportation.org.
-Dobranskyte- Niskota, A, Perujo, A. Jesinghaus, J, Jensen, P., (2009), “Indicators to Assess Sustainability of Transport Activities European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, Transport, pp.­15.
-Dantas, Andre, v. Lamar, M, Yamashita, Y, Yamamoto, K, Hide Shima, E., (2008), “Towards A Neural Network Based Model for Travel Demand for Cast­: Gis and Remote Sensing Approach”­, pp. 24.
-Fambro, S., (2013), “A case Study on street design”, Advisor R. Dagenhart, pp. 24-26.
-García, O., (2018), “Uderstanding and Measuring Sustainable”.
-Haghshenas,H.,Vaziri, M., (2012), “Urban sustainability Transportation Indicator, for Global comparison, Ecological indicators15”, pp.115-121.
-Hine, J., (2000), “Integration, integration, integration, Planning for sustainable and integrated transport systems”.
-Joumard R., Gudmundsson H., Editors. (2010), “Indicators of enviromental sustainability in transport, Les collections de L. INRETS”.
-Li, X; Britter, R; Norford, L., (2016), "Effect of stable stratification on dispersion within urban street canyons: A large-eddy simulation", Atmospheric Environment 144, pp.47-59.
-Litman T., (2009), “Well Measured Developing Indicators for Comprehensive and Sustainable Transport Planning”, Victoria Transport Policy Institute, Canada.
-Litman, T, Burwell, D., (2006),” Issues in sustainable transportation”, Int. J. Global Environmental Issues, Vol. 6, No. 4,
pp. 331-347.
-Mcinelly,M, Garrick,N, Kronemeyer, T., Smith, H. Readdy, J. Dumbaugh, E. Erickson, P. Grimshaw. J. Hoqan, L. Marshall, W. Norquist, J. Schulman, B. Siegman, P. Sullivan, T. Donnelly, B. Lewyn, M. Lydon, M., (2012), “Sustainable Street Network Principles”, Congress for the New Urbanism.
-Mascarenhas A.,Coelho P.,Subtil E., Ramos T.B., (2010),”Thes Role of Common Local Indicators in Regional Sustainability Assessment” ,Ecological Indicators,
pp.646-656.
-Nelson, M.,)2004(, “Research and Consulting on Strategic Environmental Assessment”, Stockholm Environment Institute Publications."
-Reilly, m., Willenbockel, D., (2010), “Managing uncertainty: a review of food system scenario analysis and modeling”, Journal of Philosophical transactions the royal socity, Vol. 365, pp. 3049-3063.
TRB, (1997), “Toward A Sustainable Future, Addressing the Long - Term Effects of Motor Vehicle Transportation on Climate and Ecology­, Committee for a Study on Transportation and a Sustainable Environment”, Na­tional Academy Press.
-World bank, (2014), “Sustaiable Transport Priorities for Policy Reform”, Washington, D.C.
-www.bahesab.ir (2021).
-www.region2.tehran.ir (2021).
-Zuidgeest, M.H.P., Witbreuk, M.J.G. and van Maarseveen, M.F.A.M., (2000), “Sustainable
transportation: a review from a pragmat- ic perspective”, Proceedings South-African Transportation Conference 2000, Pretoria, South-Africa, pp. 8-27.