تحلیل و ارزیابی معیارهای فنی مرتبط با آزمایشات میدانی حفاظ های بتنی جاده ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی‌، دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشجو دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

تصادفات در هنگام انحراف وسیله نقلیه از جاده ها، به ویژه در جاده های پرسرعت خارج از شهر، اگر کناره های جاده ها بی حفاظ باشند، شدید خواهند بود و سرنشینان وسایل نقلیه منحرف شده را در معرض خطر آسیب دیدگی بیش از حد قرار می دهد. نادیده گرفتن شرایط کناره های جاده، همراه با عدم برخورداری از ایمنی مناسب، منجر به بروز تصادفات ناخواسته، بخصوص صدمات شدید و مرگ و میرهای مکرر ناشی از برخورد بین وسایل نقلیه با عوارض حاشیه جاده ها و وسایل نقلیه جهت مخالف می شود و این مهم در تمام کشورهای جهان وجود دارد. بنابراین استفاده از حفاظ های ایمنی جاده در طی چند سال گذشته گسترش یافته است و عملکرد ساختاری این حفاظ های ایمنی جاده ای می تواند به بهترین شکل از طریق آزمایش تصادف کامل انجام شود. در حال حاضر حفاظ های ایمنی مطابق با استانداردهای رایج CEN وMASH-NCHRP 350 برای سطوح مختلف عملکردی طراحی می شوند. در این مقاله، معیارها و تفاوتهای استاندارد های مذکور در انجام آزمایش تصادف، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق محدود نشان می دهد که علی رغم اینکه در این استانداردها، معیارها در روند انجام آزمایش ها، دستیابی به داده ها و ارزیابی عملکرد ها یکسان است، اما این استانداردها جهت استفاده به عنوان یک استاندارد واحد، بسیار متفاوت هستند و نیازمند طراحی آزمایش های تکمیلی جهت حل اختلاف می باشند و عملکرد ضمن خدمت آنها نیز باید در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


-سرکشیکی، ف.، (1390)، "بررسی عملکرد حفاظهای ایمنی به کار رفته در آزادراه­های کشور مطالعه موردی آزادراه­های تهران-ساوه و تهران- قم"، یازدهمین کنفرانس بین­المللی حمل و نقل و ترافیک، سازمان ترافیک و حمل و نقل شهر تهران، تهران، ایران.
-شهیدیان، م.، (1395)، "حفاظ­های ایمنی راه و ارزیابی عملکرد آن"، دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی
با رویکرد حفظ محیط زیست، 20 آبان ماه، شیراز، ایران.
-اکبری مطلق، ع.، (1396)، "افزایش ایمنی جاده­ها با استفاده از حفاظ کابلی"، مجله راهبران، ماهنامه داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای، شماره 100، ص. 38-40.
-خالقی، م. عضدی، و. و اخواست، ح.، (1396)، "طراحی گاردریل استوانه ای غلتان هوشمند در راستای کاهش تلفات جاده­ای"، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی، سال 8، شماره 20، ص. 17-36.
-جعفری، ا.، (1398)، "شبیه سازی عددی رفتار انواع متداول حفاظ­ها در اثر برخورد وسایل نقلیه سبک به روش اجزاء محدود"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شمال، تهران، ایران.
 
-Abraham, N., Ghosh, B., Simms, C., Thomson, R., & Amato, G., (2016), “Assessment of the impact speed and angle conditions for the EN1317 barrier tests”, International Journal of Crashworthiness. https://doi.org/10.1080/13588265.2016.1164444.
-Bruski. D, Burzyński.  S, Chróścielewski. J, Jamroz. K, Pachocki. L, Witkowski. W, Wilde. K., (2019), “Experimental and numerical analysis of the modified TB32 crash tests of the cable barrier system, Engineering Failure Analysis 104 pp. 227–246.
-Flannagan C, Klinich K, Manary M, Green P., Balint A., Sander U., Sui B., Forsman A., “Fagerlind H, Phan V, et al., (2018), Comparing Motor-Vehicle Crash Risk of EU and US Vehicles, Accident Analysis and Prevention 117 (2018), pp.392–397.
https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.01.003
-Jian Yang, Guoji Xu, C.S. Cai, A. Kareem. (2019), “Crash performance evaluation of a new movable median guardrail on highways”, Engineering Structures 182, pp. 459–472.
https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.12.090
-Rezapour, M., Wulff, S.S, Ksaibati. K., (2019), “Examination of the severity of two-lane highway traffic barrier crashes using the mixed logit model, Journal of Safety Research 70, pp.223–232.
https://doi.org/10.1016/j.jsr.2019.07.010.
-Roque. C., Cardoso. J. L., (2013), “Observations on the relationship between European standards for safety barrier impact severity and the degree of injury sustained”, IATSS Research 37, pp. 21–29.
http://dx.doi.org/10.1016/j.iatssr.2013.04.002.
-Soltani, M. Baghaee Moghaddam, T. Karim, M.R. Ramli Sulong, N.H., (2013), “Analysis of developed transition road safety barrier systems”, Accident Analysis and Prevention 59, pp.240– 252.
 http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2013.05.029.
-Yaotian Zou, Andrew P. Tarko, Erdong Chen, Mario A. Romero, (2014), “Effectiveness of cable barriers, guardrails, and concrete barrier walls in reducing the risk of injury, Accident Analysis and Prevention 72”, pp. 55–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2014.06.013.
-Carleton. Eric, (2017), “MASH Regulation, National Precast Concrete Association, Precast Inc November- December, pp.20-24.
-Federal Highway Administration, (1993), “Recommended Procedures for the Safety Performance Evaluation of Highway Features”, NCHRP Report 350.
-Transportation Research Board, (1995),    “International Crash Test Standards for Roadside Safety Features”, Transportation Research Circular, Number 451.
-Transportation Research Board a., (2013), “International Crash Test Standards for Roadside Safety Features: MASH Compared to NCHRP 350”, Transportation Research Circular, No. E-172: 7-10.
-Transportation Research Board b., (2013), “International Crash Test Standards for Roadside Safety Features: Can EN 1317 and NCHRP 350–MASH Be Used Interchangeably?” Transportation Research Circular, No. E-172, pp. 11-21.
-Transportation Research Board C., (2013), “International Crash Test Standards for Roadside Safety Features: Current Status of EN 1317 and U.S.–Europe Test Result Mutual Recognition, Transportation Research Circular”, Number E-172, pp. 22-27.
-Transportation Research Board, (2016), “Roadside Safety Design and Devices, Transportation Research Circular,
Number E-C215, pp.96-103.
-Roadsystems, mash & nchrp-350, https://roadsystems.com/mash-and-nchrp-350/