ارائه مدل اقتصادی تخصیص بهینه منابع در پروژه‌های احداث راه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 مربی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی‌، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

بخش زیادی از بودجه‌های عمرانی در بسیاری از کشورهای جهان، صرف پروژه‌های حمل‌ونقل میشود. غالبا اینگونه پروژهها در تمام بخشهای حملونقل بسیار سرمایه‌بر هستند و به همین دلیل، هرگونه صرفهجویی در این پروژهها، میتواند منجر به منافع اقتصادی قابل توجهی گردد. از طرفی اجرای همزمان پروژههای متعدد در بخش حملونقل، در بسیاری از مواقع، به دلیل بودجه‌های محدود، امکانپذیر نیست و لازم است پروژههای مصوب و آماده اجرا، بر اساس معیارهای مشخصی اولویتبندی شوند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر ارائه مدل اقتصادی تخصیص بهینه منابع در پروژه‌های احداث راه‌ها می‌باشد. در این مقاله، پس از بررسی مطالعات انجام‌گرفته در داخل و خارج کشور، شاخص‌های مؤثر در اولویت‌بندی و تخصیص بهینه منابع در پروژه‌های احداث راه بررسی شده و مدل اقتصادی تخصیص بهینه منابع در پروژه‌های احداث راه ارائه گردیده است. برای انتخاب بهترین مدل اقتصادی تخصیص بهینه منابع در پروژه‌های احداث راه، مدل‌های جبرانی امتیازدهی در پروژه‌های احداث راه انتخاب کرده و مزایا و معایب هرکدام از این مدل‌ها را بررسی نموده و درنهایت بر اساس نتایج بدست آمده، از بین روش‌های اولویت‌بندی امتیازدهی، روش تحلیل شبکه‌ای و از بین روش‌های محاسبه اوزان شاخص‌ها، روش آنتروپی شانون انتخاب و پیشنهاد گردید و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


-آیتی، ا.، بهنود، ح.ر.، (1387)، "ارتقای الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه‌های 3R"، پژوهشنامه حمل‌ونقل،
سال پنجم، شماره دوم، ص114-101.
-"آئین‌نامه‌ی اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور"، (1367).
- افرازه، ع. ناصریان، س.م.، (1384)، "اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه راه‌آهن بر مبنای یک الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره"، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه،
14 و 15 اسفندماه.
-بختیاری، ا.، (1395)، "اولویت‌بندی شاخص‌های مورد استفاده در رتبه‌بندی بانک‌ها با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون".
-پویانی، ع.، احدی، ح.ر.، (1396)، "ارایه مدلی برای ارزیابی و اولویت‌بندی احداث خطوط ریلی جدید با استفاده از روش ترکیبی تحلیل شبکه‌ای و مهندسی ارزش"، فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل، سال نهم، شماره2، ص. 242-231.
- جوانی، خ. عنابستانی، ع.ا.، (1394)، "تحلیل مقایسه­ای روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره AHP و ANP در مکان‌یابی فضاهای سبز روستایی"، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره نوزدهم، شماره4، زمستان.
-جوان، م. کریمی، ح.، (1397)، "ارایه روش بهترین-بدترین معیار تصمیم­گیری در محیط فازی"، اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی.
- حائریان اردکانی، ع. کوشا، ح.ر. میرسعیدی، ف.، (1395)، "به‌کارگیری و مقایسه روش‌های وزن­دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی تحلیل سوات"، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، سال بیست‌ودو، شماره 60.
- "سیاست‌های کلی نظام درزمینه‌ی حمل‌ونقل"، (1379).
-شیخی، ح. سلطان پناه، ه.، (1400)، "سنجش میزان رضایت ارباب رجوع به روش تصمیم گیری چند معیاره کریتیک"، حکمرانی و توسعه، دوره2، شماره1.
-"شورای عالی اداری، طرح آمایش سرزمین"، (1371).
-رضایی ارجرودی، ع.ا. نجفی، م. منتظری، م.، (1389)، "مدل اولویت‌بندی پروژه‌های راه‌سازی در کشور، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، 14 تا 16 اردیبهشت.
-"دبیرخانه‌ی شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ونقل"، (1389)، "اولویت­های توسعه فنی در امور زیرساخت­های
جاده­ای"، معاونت آموزش تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی.
-دبیری، م.، فاطمی، ع. صادقی، ج. دبیری ا. (1396)، "اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی شهودی"، چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی.
-علیزاده، ر. ایزدی، ح. و آراسته، م.، (1400)، "رتبه­بندی ظرفیت گردشگری طبیعت مبنا در مناطق کوهستانی"، نمونه موردی: منطقه شرقی استان لرستان، برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره 25، شماره1، بهار.
-علی احمدی، م.ه.. رضوی، س.م.، صفری، ح.، (1394)، "الگوی ترسیم نقشه راهبرد و هدایت راهبردها"، مطالعات مدیریت راهبردب، شماره23، ص136-113.
-قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، (1400-1396).
- کلینی، م.ر. برجیس، ن. نعمت الهی، ا.ر.، (1395)، "شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مهم در تعیین زمان پروژه‌های ساختمانی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیارها؛ یک مطالعه موردی، نشریه تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات"، دوره 1، شماره 1، بهار.
-مسعودیان، س.م.ر. احدی سرکانی، س.ی. محمودی، م. قویدل، ص.، (1400)، "اثرات افشای اطلاعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام در شرایط عدم اطمینان محیط بیرونی"، فصلنامه علمی-پژوهشی دانش سرمایه گذاری، دوره11، شماره، 41 بهار 1400، ص. 356-333.
-Ernest M. M. Marwa, Didas N. Kimaro, (2005),"Geomorphological apping for route selection and road construction at lower Kihansi in Tanzania".
- https://behtime.ir/main
- https://sanaye20.ir
-Jamesh H.Lambert, Nilesh N.Joshi, (2006), “benefits estimates of highway capital improvements with uncertain parameters”, final contract report VTRC 07- CR4.
- Piantanakulchai, M. "Analytic Network Process Model for highway corridor.
planning", ISAHP (2005), Honolulu, Hawaii, July 8-61, 2003.
-Wang, H., (2013), “The application of value
engineering in project decision-making”,
Advances in Information Sciences and Service Sciences, Vol. 5, No. 5, pp. 621.
-Yavuz, M. Iphar, M. Once G., (2008), “The optimum support design selection by using AHP method for the main haulage road in WLC Tuncbilek colliery”, Journal ISSN., 0886-7798.
-Zhang, P. J., Han, Y. J. and Song, G. F., (2013), “The VE project selection of real estate program based on ANP”, In Proceedings of 20th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Jan, Springer Berlin Heidelberg. pp. 433-441.