ارزیابی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در زیباسازی معابر کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی جغرافیا، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 استادیار، گروه معماری و طراحی شهری، موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)، تبریز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

زیباسازی شهری عبارت است از اقدامات آگاهانه در زمینه اثاثیه شهری، احجام هنری و گرافیک محیطی در فضاهای شهری مرتبط که باعث تلطیف و ارتقای کیفی محیط شهری می‌گرد؛ از سوی دیگر مشارکت شهروندان در زیباسازی معابر شهری، باعث خلق آثار زیبا در سطح شهر شده و رضایت بیشتر آنان را در پی خواهد داشت. بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل نقش مشارکت شهروندان در زیباسازی معابر شهری در منطقه 11 شهر تهران می‌باشد که بدین منظور از روش توصیفی – تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ساکنان منطقه 11 شهر تهران می‌باشند که با استفاده از روش کوکران تعداد 207 نفر از شهروندان و 70 نفر از مدیران شهری انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است. نتایج به دست آمده از آزمون ناپارامتریک Chi-Square نشان دهنده ارتباط معنادار در سطح 1% می باشد که مشارکت شهرومدان در زیباسازی معابر شهری در سطح متوسط می‌باشد. همچنین از آزمون - Whitney Mann جهت مقایسه دیدگاه شهروندان و مدیران شهری در زمینه میزان تکالیف شهروندان استفاده شده است که نتایج در سطح معناداری 1% نشان دهنده تفاوت بین دیدگاه شهروندان و مدیران شهری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


-احمدی، م. پوراحمد، ا. حاتمی نژاد، ح.،  (1393)، "بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از سازمان زیباسازی و عوامل موثر بر آن برای بهبود منظر شهری"، منطقه 6 کلانشهر تهران، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال چهارم، شماره دوازدهم.
-الشوکی، س.ی.، (1383)، "بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی"، مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره امور شهر، مطالعه موردی، منطقه 6 شهر تهران، پایان  نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
- بهزادفر، م.، ایلکا، ش. و ایلکا، ش.، (1391)، "رویکردی تحلیلی بر تبارشناسی زیبایی شناسی شهری در تعامل با ساختار مدیریتی شهر"، بررسی و پیمایش جهانی با ارائه راهکارهای راهبردی و اجرایی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 30.
-پوراحمد، ا. حاتمی نژاد، ح. و احمدی، م.، (1393)، "سنجش میزان مشارکت شهروندان در زیباسازی شهری"، پژوهش­های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دوره 2، شماره 3.
- جهانشاهی، م.، (1390)، "زیباسازی خلاقیت در شهرسازی"، قابل دسترسی از طریق سایت http://articlepersian.persianblog.ir
-دانش، ج.، (1391)، "زیباسازی شهری، ضرورت توسعه همگون شهر"، قابل دسترسی از طریق سایت: http://www.memarnet.com/node/409
-رجبی، آ.، (1390)، "شیوه­های مشارکت شهروندی در فرایندهای توسعه شهری"، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره 18.
-سلسله، ع.، و سلسله  م.، (1388)، "بررسی تأثیر عامل هویت ایرانی اسلامی بر زیبایی شهر"، نشریه آرمانشهر، شماره 2.
-عبداله­پور، ج. مختارپور، ح. مختارپور، ر.ع.، (1392)، "مشارکت پذیری شهروندان تهرانی در حوزه وظایف شهرداری منطقه 4 شهرداری تهران"، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 31.
- کریر، ر.،  (1375)، "فضای شهری"، ترجمه خسرو هاشمی نژاد، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
-مرتضوی، س.ح.، (1390)،  "موانع موثر بر زیباسازی شهری"، قابل دسترسی از طریق سایت: http://mohammadshatian.blogfa.com
 -موره، ژ.پ. و دیگران، (1373)، "فضاهای شهری: طراحی، اجرا، مدیریت"، ترجمه حسین رضایی، میرمعزالدین مجایی و محسن رسولی، چاپ اول، انتشارات مونیتور.
-میرشکار، ع.، (1389)، "شناسایی عوامل موثر در راستای افزایش مشارکت شهروندان در حفظ محیط زیست شهری تهران، مطالعه موردی منطقه 21 تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، رشته مدیریت.
-Janoski, T., (1998), “Citizenship and civil society”, Cambridge University presses.