ارزیابی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در زیباسازی معابر کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی- دانشگاه گلستان

10.22034/road.2022.311519.1986

چکیده

زیباسازی شهری عبارت است از اقدامات آگاهانه در زمینه اثاثیه شهری، احجام هنری و گرافیک محیطی در فضاهای شهری مرتبط که باعث تلطیف و ارتقای کیفی محیط شهری می‌گرد؛ از سوی دیگر مشارکت شهروندان در زیباسازی معابر شهری، باعث خلق آثار زیبا در سطح شهر شده و رضایت بیشتر آنان را در پی خواهد داشت. بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل نقش مشارکت شهروندان در زیباسازی معابر شهری در منطقه 11 شهر تهران می‌باشد که بدین منظور از روش توصیفی – تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ساکنان منطقه 11 شهر تهران می‌باشند که با استفاده از روش کوکران تعداد 207 نفر از شهروندان و 70 نفر از مدیران شهری انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است. نتایج به دست آمده از آزمون ناپارامتریک Chi-Square نشان دهنده ارتباط معنادار در سطح 1% می باشد که مشارکت شهرومدان در زیباسازی معابر شهری در سطح متوسط می‌باشد. همچنین از آزمون - Whitney Mann جهت مقایسه دیدگاه شهروندان و مدیران شهری در زمینه میزان تکالیف شهروندان استفاده شده است که نتایج در سطح معناداری 1% نشان دهنده تفاوت بین دیدگاه شهروندان و مدیران شهری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها