مدل یکپارچه تأمین، تولید و توزیع در زنجیرۀ تأمین مواد غذایی فرودگاهی با در نظر گرفتن تخفیف کلی و نموی (مطالعه موردی: کیترینگ هواپیمایی آرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مدعو، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کیترینگ پرواز یک صنعت پیچیدۀ خدمات غذایی، با هدف تأمین و ارائه خدمات پذیرایی به مسافران خطوط هوایی است. در این پژوهش مدل یکپارچه تآمین، تولید و توزیع در زنجیرۀ تأمین مواد غذایی فرودگاهی با در نظر گرفتن تخفیف و هدف حداقل‌سازی هزینه‌ها ارائه شده است. هزینه‌ها شامل چهار جزء تأخیر، خرید مواد اولیه، نگهداری مواد و حمل‌و‌نقل می‌باشند. در خصوص خرید مواد اولیه، امکان استفاده از تخفیف نموی و کلی در مدل دیده شده است. تمامی مدل‌های موجود در صنعت هوانوردی به برنامه‌ریزی عوامل تحت‌کنترل شرکت‌های هواپیمایی برای مواجهه و کاهش تأخیر در پرواز پرداخته‌اند و در این میان، به عاملی خارجی نظیر کیترینگ و اثر آن در تأخیرات، توجهی نشده است. در این پژوهش، برای اولین بار به برنامه‌ریزی کیترینگ پروازها پرداخته شده و تلاش می‌شود تأخیرات ناشی از عدم‌ تحویل به‌موقع مواد غذایی به هواپیما، کنترل و کمینه شود. مدل پیشنهادی با اطلاعات کیترینگ هواپیمایی آرمان و نرم افزار گمز حل شده است. نتایج نشان می دهد که بکارگیری مدل پیشنهادی منجر به صفرشدن هزینه تأخیر تحویل مواد غذایی به فرودگاه‌ها می شود که این امر خود باعث می گردد آن بخش از تاخیر در پروازها که مربوط به عدم تحقق به موقع خدمات کیترینگ می شود، حذف گردد. ضمنا نتایج نشان می دهد که 61/82 درصد کل هزینه های این کیترینگ مربوط به هزینه خرید مواد اولیه، 03/0 درصد مربوط به هزینه نگهداری و 36/17 درصد هزینه ها مربوط به حمل و نقل وسایل نقلیه می باشد.

کلیدواژه‌ها


 • - احمدی دهرشید، ک. و عبداله‌زاده مقدم، س.، (1398)، "مدل ریاضی یکپارچه برای بهینه‌سازی سیستم تولید- توزیع زنجیرۀ تأمین کالاهای فاسدشدنی با انبارهای میانی"، مدیریت تولید و عملیات، دوره 10، پیاپی 19، شماره 2،
  ص. 57-73.

  - جمیلی، ن. و رنجبر، مح.، (1396)، "ارایه الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری برای مسأله زمان‌بندی یکپارچه تولید و توزیع در یک زنجیره تأمین"، جلد 27، شماره 4،
  ص. 549-529.

  - حاج میرفتاح تبریزی، م. س. و هومینگ، س.، (1398)، "بررسی محدودیت‌های موجود در سیستم زنجیره تأمین برای به حداقل رساندن هزینه کل با یکپارچه‌سازی مدلسازی ساخت بر اساس رویکرد MINLP"، گروه علوم و مهندسی مدیریت دانشگاه علم و صنعت نانجینگ چین، ص. 17-1، .doi:10.3390/app9061185

  - حسینی، س.م. ح. و حسنی، ع.ا.، (1397)، "مدل‌سازی و حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) در بخش توزیع زنجیرۀ تأمین با در نظرگرفتن محدودیت تردد"، مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دورۀ 1-34، شمارۀ 1/1،
  ص. 155-147.

  -خلیل‌زاده، م. شاکری، ه. و کریمی مشکانی، م.، (1396)، "ارایه یک مدل فازی برای مسئله مکان‌یابی-مسیریابی در زنجیره تأمین مواد غذایی فسادپذیر"، بررسی­های بازرگانی شماره 84 و 85، ص. 36-20.

  - زعفری هشجین، ف.، (1398)، "راه‌اندازی کیترینگ و آشپزخانه‌های صنعتی صفر تا صد"، سایت ایران شف
  به آدرس www.iranchef.com.

  - شفیعی، ف. کاظمی، ع. جعفرنژاد چقوشی، ا. سازور، ز. و عموزاد مهدیرجی، م.، (1399)، "ارایه یک مدل بهینه‌سازی استوار زنجیره تأمین پایدار برای محصولات فاسدپذیر لبنی"، مدیریت تولید و عملیات، دوره 11، شماره 3، پیاپی 22،
  ص. 46-17.

  - صادقی سروستانی، ا. و جعفری، ع.، (1395)، "حل مسئلۀ مکان‌یابی-مسیریابی با تحویل چندبخشی تقاضای مشتریان با استفاده از الگوریتم آنیل شبیه‌سازی شده"، www.trijournal.ir.

  - ظریف‌پویا، ا. مرادی، ا. دلبری، س.م.، (1397)، "ارایه یک مدل ریاضی با رویکرد یکپارچه‌سازی تولید و توزیع
  در زنجیره تامین"، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه فردوسی مشهد.

  - یاریان تل زالی، ز. و شمس‌الدینی، ا.، (1395)، "یکپارچگی زنجیره تأمین"، چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،
  برلین-آلمان، ص. 19-1.  

   

                                                                                                         

   

   

  • Chakraborty, D., D.K. Jana, and T.K. Roy, (2015), “Multi-item integrated supply chain model for deteriorating items with stock dependent demand under fuzzy random and bifuzzy environments”.
  • Gzara, F., Nematollahi, E., & Dasci, A.,
   (­2014), “Linear location-inventory models for service parts logistics network design”, Computers & Industrial Engineering, 69, pp.53–63.
  • Hiassat, A., Diabat, A., & Rahwan, I., (2017), “A genetic algorithm approach for locationinventory routingproblem with perishable products”, Journal of Manufacturing Systems, 42, pp.93-103.
  • Karakostas P., Sifaleras A., Georgiadis M., (2019), "A general variable neighborhood search-based solution approach for the location
   inventory-routing problem with distribution outsourcing"; Computers & Chemical Engineering, 126, pp.263-279.
  • Kumar, B. R., M. K. Sharma, and A. Agarwal, (2015), “An Experimental Investigation of Lean Management in Aviation: Avoiding Unforced Errors for Better Supply Chain”, Journal of Manufacturing Technology Management 26 (2), pp.231–260.
  • Rafie-Majd, Z., Pasandideh, S.H., & Naderi, B., (2018), “Modeling and Solving the Integrated Inventory-Location-Routing Problem in a multi-period and multi-perishable Product Supply Chain with Uncertainty: Lagrangian Relaxation Algorithm”, Computers & Chemical Engineering, 109, pp.9-22.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Sazvar, Z., and Sepehri, M., (2020), “An integrated replenishment-recruitment policy in a sustainable retailing system for deteriorating products, Socio-Economic Planning Sciences, 69, 100686.
  • Silva, W. E., Nadal-Roig, E., González-Araya, M. C., Pla-Aragones, L. M., (2017), “Operational research models applied to the fresh fruit supply chain”, European Journal of Operational Research, 251(2),
   345–355.
  • Tiwari, S., Daryanto, Y., and Wee, H. M., (2018), "sustainable inventory management with deteriorating and imperfect quality items considering carbon emission", Journal of Cleaner Production, 192, pp. 281-292.
  • Turan, B., Minner, S. and Hartl, R. F., (2017), “A VNS approach to multi-location inventory redistribution with vehicle routing”, Computers and Operations Research, 78, pp.526–536.
  • Wu, X., Nie, L., Xu, M., (2017a), “Designing an integrated distribution system for catering services for high-speed railways: a three-echelon location routing model with tight time windows and time deadlines”, Transport. Res. Part C: Emerg. Technol., 74, pp.212–244. http://dx.doi.org/10.1016/j.trc.2016.11.006.
  • Yavari, M., and Geraeli, M., (2019), “Heuristics method for robust optimization model for green closed-loop supply chain network design of perishable goods, Journal of Cleaner Production, 226, pp. 282-305.