بهینه سازی فرآیند تزریق در تونلهای دوقلوی پونه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Malayer university

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران‌، دانشکده عمران و معماری‌، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

تزریق روشی است که توسط آن ماده تزریق به خلل و فرج، درزه و شکاف و یا حفره‌های تشکیلات سنگی و خاکی تزریق شده و موجب بهبود مشخصات و استحکام تشکیلات فوق می‌گردد، به طوری که در اثر آن نفوذپذیری لایه ‌ها کم، مقاومت لایه‌ها زیاد و تغییر شکل پذیری آنها کم می‌شود. تونل‌های دوقلوی پونه در محور آزادراهی اراک – خرم آباد به دلیل قرار گرفتن در زیر سطح آب زیرمینی و یا بر اثر انفجارهایی که به منظور حفاری تونل‌ها انجام شده، سست و آسیب پذیر گردیده است که در نتیجه با مشکلات نفوذ آب به درون جسم تونل مواجه شده است. در این مقاله بهینه سازی فرآیند تزریق تحکیمی و تماسی در پروژه تونلهای دوقلوی پونه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پروژه با استفاده از روشهای تزریق تماسی و تحکیمی در چالهای تزریق و بهینه کردن طرح اختلاط دوغاب، مانع از نفوذ آب به درون تونل شده به طوری که قسمتهایی از بدنه و سقف تونل کاملا آب بند شده است.

کلیدواژه‌ها


-معروف، م. ع.، (1392)­،­"کاهش نشست زمین ناشی از حفاری تونل در زمین­های نرم با تزریق، (مطالعه موردی: ساختمان گردشگری مشهد)­"، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
-مسعودی، م.، (1388)، "­ارزیابی، تحلیل و مدلسازی فرآیند تزریق دوغاب سیمانی در ارتباط با ویژگی­های زمین­شناسی مهندسی ژئوتکنیکی پی­های سنگی در سدها“، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
-مجدی ع.، (1387)، "مبانی کاربرد تزریق در
سنگ­های درزه­دار در تونل­ها"، وزارت راه و شهرسازی، پژوهشکده حمل و نقل.
 
-AASHTO- T26 , (1997), "Standard Method of Test for Quality of Water to Be Used in Concrete."
-Aksoy, C. O., (2007), “Chemical injection application at tunnel service shaft to prevent ground settlement induced by groundwater drainage: A case study, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences”, Vol. 45, pp. 376–383.
-ASTM C150 / C150M-21, (2021), “Standard Specification for Portland Cement”, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org.
-ASTM C33 / C33M-18, (2018), “Standard Specification for Concrete Aggregates”, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org.
-ASTM D1067-16, (2016), “Standard Test Methods for Acidity or Alkalinity of Water”, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org.
-ASTM D1881-17, (2017), “Standard Test Method for Foaming Tendencies of Engine Coolants in Glassware”, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org.
-ASTM D1888, (1989), “Methods of Test for Particulate and Dissolved Matter in Water”.
-ASTM D512-12, (2021), “Standard Test Methods for Chloride Ion in Water”.
-­ASTM D514, (1996), “Test Method for Hydroxide Ion in Water”.
-ASTM International, (2012), “West Conshohocken”, PA., www.astm.org.
-James, C. Ni. and Wen-Chieh, Ch., (2009), “Grout Efficiency of Lifting Structure in Soft Clay”, International Conference on Challenges and Recent Advance in Transportation Geotechnics, China.
-Kikuchi K., Igari T., Mito Y., Utsuki S., (1997), "In situ experimental studies on improvement of rock masses by grouting treatment", Int. J. Rock Mech. & Min. Sci. Vol. 34, pp.134-138.
-Kolymbas, D., (2005), “Tunneling and Tunnel Mechanics, A Rational Approach to Tunneling”, Springer, Berlin, pp. 159-170.
-Leca, E. and New, B., (2007), “Settlements induced by tunneling in soft ground”, Tunneling and Underground Space Technology, Vol. 22, pp. 119–149.
-Nonveiller, E., (1989), “Grouting in Theory and Practice”, Elsevier Pub.
-Pellegrino, G., (1999), “Soil Improvement Technologies for Tunneling: Selected Case Histories, Geotechnical Seminar State-of-the-Art Technology in Earth and Rock Tunneling”, New York, NY.
-Vahed Ghiasi, Vahid Mozafari, Seismic response of buried pipes to microtunnelling method under earthquake loads, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 113, 2018, pp.193-201,
ISSN 0267-7261.
-Ghiasi, V., Ghiasi, S., & Prasad, A., (2012), “Evaluation of tunnels under squeezing rock condition”, Journal of Engineering, Design and Technology.
DOI: 10.1108/17260531211241167.
-Ghiasi, V., Koushki, M., (2020), “Numerical and artificial neural network analyses of ground surface settlement of tunnel in saturated soil”, SN Appl. Sci. 2, 939.
-Ghiasi, V., Ghiasi, S., Omar, H., Ebrahimi, B., & Ghiasi, M. (2010, March), “A review of metro tunnel safety parameters and role of risk management, Tehran Metro”, In Fourth International Symposium on Tunnel Safety and Security, Frankfurt is Main, Germany, pp. 511-515.
-Vahed, G., Husaini, O., Jamal, R., Zainuddin, B. M. Y., Samad, G., Bujang, K. H., & Ratnasamy, M., (2011), “Geotechnical and geological studies of NWCT tunnel in Iran focusing on the stabilization analysis and design of support: A case study”, Scientific Research and Essays, 6(1), pp.79-97.
DOI: 10.5897/SRE10.704.
-Ghiasi, V., Smaeili, K., Arzjani, D., (2021), “Pile- Tunnel Interaction in Subway Tunnels under Seismic Loads”, Journal of Civil and Environmental Engineering, 51.3(104), pp.149-157.
Doi: 10.22034/jcee.2020.9813.
-Ghiasi, V., & Omar, H., (2011), “Analysis of shotcrete lining of underground tunnels”, Pertanika Journal of Science & Technology, 19(2), pp.249-257.
ISSN: 0128-7680.
-Ghiasi, V., Omar, H., Huat, B. B. K., Muniandi, R., & Zainuddin, B., (2011), “Risk management overview of tunnels using numerical modeling”,  Journal of Engineering, Design and Technology, 9(1), 110-124. Emerald Group Publishing Limited 1726-0531.
DOI 10.1108/17260531111121495.
-Ghiasi, V., Jalalvand, A., & Saeidijam, S. (2014), “Diaphragm Wall-Tunnel Interaction in Saturated Soil”, The Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 19.
-Ghiasi, Vahed et al., Non-Destructive Tests for Evaluation of a Concrete Tunnel Structures”, EACEF - International Conference of Civil Engineering, [S.l.], v. 1, p. 272-278, aug. 2011. Available at: <http://proceeding.eacef.com/ojs/index.php/EACEF/article/view/194>. Date accessed: 04 Oct. 2022.
-Ghiasi, V., & Valirasti, S., (2021), “A review of stress distribution in circular tunnels”, Road, 29(107), pp.113-134.
Doi: 10.22034/road.2021.211545.1879.
-Ghiasi, V., Koushki, M., (2021), “Numerical investigation of ground surface settlement due to circular tunneling influenced by variations of geometric characteristics of tunnel and mechanical properties of saturated soil and its prediction in the artificial neural network”, Journal of Modeling in Engineering, 19(64), pp.27-39.
Doi: 10.22075/jme.2019.18022.1735
-Ghiasi Vahed, Omar Husaini, Kazemian Sina, Ghiasi Samad, Muni Ratnasamy, Baharv Moharam, Ghavamoddin Hosaini Seyed, Souri Morteza, Prasad Arun, b Md Yusoff Zainuddin, Safaei MehrdadScientific Research and Essays Vol. 6(9),
pp. 1940-1956.
http://www.academicjournals.org/SRE.
DOI: 10.5897/SRE10.749 ISSN 1992-2248 2011 Academic Journals.