ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب گزینه‌های زیرگذر و روگذر در تقاطع‌ها (مطالعه موردی: تقاطع بزرگراه شهید خرازی با 45 متری شهید باقری و بلوار ارغوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/road.2022.315945.2002

چکیده

تقاطع های غیرهمسطح نقش به سزایی در افزایش مطلوبیت پارامترهای ترافیکی شبکه حمل و نقل شهری دارند و به جهت کاهش تداخلات ترافیکی، در تمامی مسیرها به خصوص در معابر شهری از مهمترین زیرساخت های حمل و نقل محسوب می شوند. پس از اینکه شرایط لازم برای ساخت تقاطع غیرهمسطح احراز شد و توجیه اقتصادی پیدا کرد، برای ساخت آن بایستی از بین انواع تقاطع غیرهمسطح که شامل زیرگذر و روگذر می باشد، یکی را انتخاب نمود. این تحقیق به ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب گزینه‌های زیرگذر و روگذر در تقاطع‌ها (مطالعه موردی: تقاطع بزرگراه شهید خرازی با 45 متری شهید باقری و بلوار ارغوان) پرداخت. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی واز نظر جمع‌آوری داده‌ها پیمایشی و از نظر ماهیت داده‌ها، کمی است. جامعه آماری تحقیق شامل افراد متخصص و حرفه‌ای در زمینه ترافیک مانند مهندسین بخش حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مناطق 5 و 22 تهران است که نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شد. در این تحقیق اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شامل 13 سئوال گردآوری شد. جهت بررسی و آزمون متغیرها از رگرسیون سلسله مراتبی با کاربرد نرم افزار spss استفاده شد. با توجه به نتایج تحقیق عکس فرضیه شرایط فنی و اجرایی روگذر نسبت به زیرگذر مناسب‌تر است ثابت شد . هم چنین با توجه به نتایج تحقیق استفاده از تقاطع‌های غیرهمسطح یکی از راهکارهای مؤثر برای روانی عبور و مرور است و تقاطع های غیر همسطح باعث افزایش ایمنی کاربران و عابران پیاده می شود.

کلیدواژه‌ها


-رستم خانی، ا. و معماریان، پ.، (1393)، "تعیین اولویت تبدیل گذرگاه‌های هم‌سطح ریل و جاده به روگذر یا زیرگذر
با ادغام دو روش از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره"، شانزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی، تهران، انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی ایران.
- حیدریان، ا. رضایی، ش. و ملاک، م.م.، (1393)، "ارزیابی اثرات اجتماعی احداث تقاطع‌های غیرهمسطح: نمونه موردی تقاطع غیرهمسطح ضیاءالدینی سنندج"، اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط‌زیست شهری، همدان، انجمن ارزیابان محیط‌زیست هگمتانه.
 -حجازی، س.ج. راد کیا، س. و وحید پور، ن.، (1394)، "اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب گزینه‌های زیرگذر و روگذر"، کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و زیرساخت‌های شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
 - رحیم اف، ک. و نعمتی، ا.، (1394)، "ارزیابی فنی و اقتصادی احداث روگذر و زیرگذر در محل تقاطع راه‌های شریانی درجه‌یک با استفاده از نرم‌افزار Aimsun"، کنفرانس بین‌المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.
- آذر، ع. و مؤمنی، م.، (1385)، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، جلد دوم، چاپ ششم، تهران: سمت.
-حبیب‌پور، ک. و صفری، ر.، (1390)، "راهنمای جامع کاربرد SPSS  در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)، تهران: لویه، متفکران.
-سرمد، ز. بازرگان، ع. و حجازی، ا.، (1384)، "روش‌های تحقیق در علوم رفتاری"، انتشارات آگاه، تهران.
 
-­Garber, N. J. Michael D. Fontaine, (1999), “Guidelines for Preliminary Selection of The Optimum Interchange Type for a Specific Location”, in Cooperation with the U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration Charlottesville, Virginia.
-Theo G. Schmitt, Martin Thomas, Norman Ettrich, (2004), “Analysis and modeling of flooding in urban drainage systems”, Journal of Hydrology 299, pp.300–311.
-Everard, M., McInnes, R. and Gouda, H. (2016), “Progress with integration of ecosystem services in sustainable drainage system”, In: Booth, C. and Charlesworth, S.M., S., eds.