ارزیابی روغن سوخته و تراشه‌ آسفالتی بر روی برخی خصوصیات مخلوط آسفالتی گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از آزمایش تجزیه آسفالت بر اساس استاندارد AASHTO – T164 بررسی می‌شود که روغن سوخته و تراشه‌های آسفالتی چگونه بر روی خصوصیات آسفالت گرم تاثیر می‌گذارند. در این تحقیق روغن سوخته با درصدهای متفاوت به قیر فرسوده شده که با روش استراکشن از آسفالت فرسوده استخراج شده بود اضافه شد و تحت آزمایش های درجه نفوذ و نقطه نرمی قرار گرفت. اضافه کردن ماده جوان کننده باعث افزایش استقامت مارشال گردید علت این امر تامین چسبندگی و پیوستگی لازم بین سنگدانه و مواد قیری می‌باشد ولی با اضافه شدن درصد ماده جوان کننده و افزایش درجه نفوذ قیر، از چسبندگی و پیوستگی مواد قیری و سنگدانه ها کاسته می‌شود، که این امر منجر به کاهش استقامت نمونه ها خواهد شد که با 20درصد روغن سوخته قیر فرسوده احیاء شده و با استفاده در مخلوط آسفالتی حاصل از اختلاط تراشه‌های آسفالت و مصالح جدید بررسی گردید که استفاده از 50 درصد تراشه آسفالت جهت بهبود خصوصیات فیزیکی مخلوط پیشنهاد می‌گردد. نتایج به دست آمده نشان دهنده تاثیر روغن سوخته به عنوان جوان کننده برای قیر فرسوده بوده و با افزایش درصد ماده جوان کننده پارامتر های قیر فرسوده نیز بهبود می‌یابد و همچنین با بالا رفتن درصد تراشه های آسفالت (RAP) در نمونه های که بدون اضافه کردن قیر جدید ساخته شده اند، استحکام و مقاومت نیز افزایش یافته و به تبع آن نسبت مارشال نیز افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


- شکری، م.، (1392)، "بررسی کاربرد مواد جوانساز برای کم کردن اثر پیر شدگی قیر در آسفالت"، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت زاهدان.
- عربانی، م. بنی میرزا آبکنار، م. و شیخ سندیانی، ش.، (1391)، "بررسی تاثیر ماده جوانساز روی مدل دینامیکی مخلوط‌های آسفالتی حاوی مصالح خرده آسفالتی (RAP)"، دومین کنفرانس ملی یافته‌های نوین در مهندسی عمران، آذر.
- احمدی، م.ر.، (1397)، "ارزیابی مخلوط­های بازیافتی
به وسیله جوان ساز روغن سوخته"، پایان­نامه، دانشگاه آزاد ملایر، خرداد­.
-Arámbula-Mercado, E., Kaseer, F., Martin, A. E., Yin, F., & Cucalon, L. G., (2018), “Evaluation of recycling agent dosage selection and incorporation methods for asphalt mixtures with high RAP and RAS contents”, Construction and Building Materials, 158, pp.432-442.
-Brule, B., (1996), “Polymer-modified asphalt cements used in the road construction industry: basic principles”, Transportation Research Record, 1535(1), pp.48-53.
-De Albuquerque Landi, F. F., Fabiani, C., Castellani, B., Cotana, F., & Pisello, A. L., (2022), “Environmental assessment of four waste cooking oil valorization pathways”, Waste Management, 138, pp.219-233.
-Huang, W., Guo, Y., Zheng, Y., Ding, Q., Sun, C., Yu, J., & Yu, H., (2021), “Chemical and rheological characteristics of rejuvenated bitumen with typical rejuvenators”, Construction and Building Materials, 273, 121525.
-Loise, V., Calandra, P., Abe, A. A., Porto, M., Rossi, C. O., Davoli, M., & Caputo, P. (2021), “Additives on aged bitumens: what probe to distinguish between rejuvenating and fluxing effects”, Journal of Molecular Liquids, 116742.
-Peterson, G. D., Davison, R. R., Glover, C. J., & Bullin, J. A., (1994), “Effect of composition on asphalt recycling agent performance”, Transportation Research Record, (1436).
-Roberts, F. L., Kandhal, P. S., Brown, E. R., Lee, D. Y., & Kennedy, T. W., (1991), “Hot mix asphalt materials, mixture design and construction”.
-Rostler, F. S., & White, R. M., (1970), “Rejuvenation of Asphalt Pavements. Materials Research and Development Inc Oakland Ca Oakland United States”.
-Shen, J., Amirkhanian, S., & Aune Miller, J., (2007), “Effects of rejuvenating agents on superpave mixtures containing reclaied asphalt pavement”, Journal of materials in civil engineering, 19(5), pp.376-384.
-Shen, J., Amirkhanian, S., & Tang, B. (2007 b), “Effects of rejuvenator on performance-based properties of rejuvenated asphalt binder and mixtures”, Construction and building materials, 21(5), pp.958-964.
-Taherkhani, H., & Noorian, F., (2021), “Laboratory investigation on the properties of asphalt concrete containing reclaimed asphalt pavement and waste cooking oil as recycling agent”, International Journal of Pavement Engineering, 22(5), pp.539-549.
-Taylor, N. H., (1978), “Life expectancy of recycled asphalt paving”, In Recycling of bituminous pavements, ASTM International.
-Wang, Y. D., Keshavarzi, B., & Kim, Y. R. (2018), “Fatigue performance analysis of pavements with RAP using viscoelastic continuum damage theory”, KSCE Journal of Civil Engineering, 22(6), pp.2118-2125.
-Willis, R., & Tran, N. H., (2015), “Bring Life Back to Aging. Asphalt Pavement Magazine”, National Asphalt Pavement Association: Washington, DC, USA,
pp.36-41.
-Yildirim, Y., (2007), “Polymer modified asphalt binders”, Construction and Building Materials, 21(1), pp.66-72.
-Yi, X., Chen, H., Wang, H., Shi, C., & Yang, J., (2022), “The feasibility of using epoxy asphalt to recycle a mixture containing 100% reclaimed asphalt pavement (RAP)”, Construction and Building Materials, 319, 126122.