رتبه‌بندی کیفیت و ایمنی جاده‌ها با استفاده از منطق فازی و مدل تصمیم‌گیری چند معیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی عوامل دخیل در کیفیت و ایمنی جاده‌ها است تا بتوان از طریق محاسبه میزان تاثیر هر یک از عوامل، نسبت به رتبه بندی و مقایسه کیفی جاده‌ها اقدام نمود. رتبه بندی جاده‌ها، امکان برنامه ریزی‌ برای توسعه، کاهش تصادفات، شناسایی نقاط ضعف، قوت و میزان انحراف از مشخصات استانداردهای جاده‌ها را فراهم می آورد. در این پژوهش برای شناسایی شاخص‌های مرتبط با شرایط واقعی کنترل ساخت‌ و‌‌ ساز جاده‌ها در ایران بر اساس استانداردهای ملی موجود و نیز استفاده از تجربیات متخصصین در این زمینه، با استفاده از روش دلفی، تعداد 9 مولفه به عنوان مهمترین عوامل موثر بر کیفیت و ایمنی جاده‌ها شناسایی و استخراج گردید. سپس اطلاعات مربوط به هر یک از آن 9 مولفه در محورهای اصلی جاده‌های منتهی به شهر زنجان به روش فازی جمع آوری و توسط مدل تصمیم گیری چند معیاره به روش تاپسیس، رتبه بندی جاده‌ها انجام و بهترین گزینه انتخاب شد. در مرحله بعد، ارتباط کیفیت جاده‌ها با آمار تصادفات رانندگی بررسی گردید و نتیجه نشان می دهد که با افزایش کیفیت جاده ها به مراتب از شدت و تعداد تصادفات کاسته می شود.

کلیدواژه‌ها


-اسدامرجی، م. نهاوندی، ن.، (1396)، "رتبه بندی قطعات
جاده­های برون شهری با استفاده از ترکیب شدت تصادفات و ممیزی ایمنی"، فصلنامه حمل و نقل، دوره 9، شماره 1.
-احدی، م. اعتمادزاده، ر.، (1392)، "تاثیر پارامترهای طراحی هندسی بر افزایش ایمنی و کاهش تصادفات جاده­ای"، ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت­ها، بازیابی شده از آدرس https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224316 در دی ماه 1397، ص. 102 -115.
-احمدی، م. و علیمحمدی، ع.، (1392)، "آنالیز زمانی و مکانی تصادفات رانندگی با استفاده از تراکم پنجره ای فازی"، پژوهشنامه حمل و نقل، دوره 7 شماره2.
-آذر، ع. رجب زاده، ع.، (1387)، "تصمیم گیری چند شاخصه رویکرد MADM" انتشارات نگاه دانش، تهران، ایران،
ص.­60-63.
-خبرگزاری تسنیم، (1396)، "شناسایی 120 نقطه حادثه خیز در زنجان"، بازیابی شده از آدرس اینترنتی  https://tn.ai/1043703 در فروردین 1398، یک صفحه.
-خبرگزاری جمهوری اسلامی استان زنجان، (1397)، "شناسایی 120 نقطه حادثه خیز در زنجان"، بازیابی شده از آدرس اینترنتی http://www.irna.ir/zanjan/fa/News/83246400
در فروردین 1398، یک صفحه.
-خبرگزاری صدا و سیما، (1396)، "شناسایی 120 نقطه حادثه خیز در زنجان"، بازیابی شده از آدرس اینترنتی  http://www.iribnews.ir/005tCZ در فروردین 1398، یک صفحه.
-رحیمی، ا. مددلو، ع. مظاهری، آ.، (1397)، "ارزیابی تاثیر دسترسی­ها بر عملکرد و ایمنی راههای بین شهری"، پژوهشنامه حمل و نقل، شماره 56، ص. 28-17.
-آیین نامه روسازی راههای آسفالت ایران، (1390)، "نشریه شماره 234"، سازمان برنامه و بودجه کشور.
-سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، (1395)، "سالنامه آماری حمل و نقل جاده­ای"، دفتر فناوری اطلاعات.
-سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، (1396)، "سالنامه آماری حمل و نقل جاده­ای"، دفتر فناوری اطلاعات.
-آیین نامه ایمنی راههای کشور، (1393)، "جلد اول مبانی طرح راه ایمن"، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور.
-آیین نامه علائم ایمنی راهها، (1384)،"نشریه شماره3-267"،  سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور.
-طاهری، ن. احمدی، ش. ملکی­ها، م.، (1395)، "تاثیر بافت روسازی در ایمنی راه­ها و کاهش تصادفات جاده­ای"، دومین کنفرانس بین المللی یافته­های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان(IFIA)، دانشگاه جامع علمی کاربردی.
-کاشانی، م. سامی، ا.، (1395)، "تاثیر کیفیت جاده در مرگ و میرناشی از تصادفات با استفاده ازآتوماتای سلولی"، پژوهشنامه حمل و نقل، دوره 13، شماره 3.
-مشخصات فنی و عمومی راه، (1392)، "نشریه شماره 101"، معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری.
-آیین­نامه طرح هندسی راه­های ایران، (1391)،"­نشریه شماره 415، معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری.
-دستور­العمل تحویل موقت و قطعی راه­ها، (1385)، "وزارت راه و شهرسازی".
-"دستور العمل بازرسی ایمنی راه­ها"، (1392)، "وزارت راه و شهرسازی".
-Abelln,  J.; Lopez, G. Ona, j., (2013), “Analysis of traffic accident severity using Decision Rules via Decision Trees”, Expert system with applications, Vol. 40, Issue 15, 1, pp.6047-6054.
-Adanu E., Smith R., Powell L.  Jones S., (2017), “Multilevel analysis of the role of human factors in regional disparities in crash outcomes”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 109.
 
-Chang Albitres, C., Krugler, P., & Smith, R., (2005), “A knowledge approach oriented to improved strategic decisions in pavement management practices”, In 1st annual
inter-university symposium of infrastructure management, Waterloo, Ontario, Canada.
-Cheng, Y., HaoLong H., Ashfaq  A. Huang Z., (2018), “Random weight network-based fuzzy nonlinear regression for trapezoidal fuzzy number data”, Applied Soft Computing, Vol. 70, pp. 959-979.
-Ching-Lai Hwang, K. Y., (1981), “Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems”, Springer.
-Dalkey, N. C., & helmer, O., (1963), “An experimental application method to the use of experts”, Management Science, 9, pp.458- 467.
-Djam, X. Y., Sc, M., & Kimbi, Y. H., (2011), “Fuzzy Expert System for the Management of Hypertension,12(1), 390–402 executive leadership issues and associated skills, knowledge, and abilities, Journal of experts. Management Science, 9(3), pp.458–467.
-Fancello, G. Carta, M. Fadda, P., (2018), “Road Intersections ranking for road safety improvement: Comparative analysis of
multi-criteria decision making methods”, Transport Policy, in Press.
-Förster, B.; Gracht, V. H., (2014), “Assessing Delphi panel composition for strategic foresight  A comparison of panels based on company-internal and external participants”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 84,  pp. 215-229.
-George, D., Mallery P., (2003), “SPSS for Windows step by step:  a simple guide and reference”, 11. 0 update (4th ed.).  Boston, MA.  Allyn & Bacon.
-Gerami, N. Aminah, Sh. Fayekb, R., (2019), “Computational method for fuzzy arithmetic operations on triangular fuzzy numbers by extension principle”, International Journal of Approximate Reasoning, Vol. 106, pp. 172-193.
-Greatorex, J.; Dexter, D., (2000), “An accessible analytical approach for investigating what happens between the rounds of a Delphi study”, Journal of Advanced Nursing 32(4), pp.1016–1024.
-Hair,  J. Black,  W. Babin,  B. Anderson,  R.  & Tatham, R., (2006), “Multivariate data analysis”, Upper saddle River, N.J. Pearson Prentice Hall.
-Iranitalab, A.; Khattak, A., (2017), “Comparison of four statistical and machine learning methods for crash severity prediction”, Accident Analysis & Prevention, 108, pp.27-36.
-Kapitanova, K., Sang H. Son, Kyoung-Don Kang, (2012), “Using fuzzy logic for robust event detection in wireless sensor networks”, Advances in Ad Hoc Networks (II), Vol. 10, Issue 4, pp. 709–722.
-Kelly, KP.  Porock, D., (2005), “A survey of pediatric oncology nurses perceptions of parent educational needs”, Journal of Pediatric Oncology Nursing 22(1), pp.58–66.
-Lai YJ, Liu TY, Hwang CL., (1994), “TOPSIS for MODM”, European J. Oper Res.76 (3), pp.486–500.
-Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2014), “IBM SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation”, New York, Routledge.
-Linstone, H.A. & Turoff, M. (2002), “The Delphi Method Techniques and applications”.
-Ludwig, L. & Starr, S., (2005), “Library as place: results of a Delphi study”, Journal of the Medical Library Association JMLA (impact factor, 0.99), 93(3), pp.315-326.
-Lunsford,D. A. & Fussell, B. C., (1993), Marketing business services in central Europe. Journal of Services Marketing, 7(1), pp.13–21.
-Malin, F. Norros I. Innamaa S., (2019), “Accident risk of road and weather conditions on different road types”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 122, January, pp. 181-188.
-Malone D. Abarca J. Hansten, P. Grizzle, A. Armstrong, E. Bergen, RV. Duncan- Edgar, B. Solomon, S. and Lipton, R., (2005), “Identification of serious drug-drug interactions, Results of the partnership to prevent drug-drug interactions”, American Journal of Geriatric Pharmacotherapy 3(2), pp.65–76.
-Meadows A. LMaine, E. Keyes, K. Pearson and K. Finstuen, (2005), “Pharmacy Executive Leadership Issues and Associated Skills”, Knowledge, and Abilities.
-Mercedes C. Nuñoa M. Teresa, A., (2018), “Assessing urban road safety through multi dimensional indexes, Application of multi criteria decision making analysis to rank the Spanish provinces”, Transport Policy, Vol. 68, pp.118-129
-Mercedes C. Nuñoa M. Teresa, A., (2018), “Assessing urban road safety through multidimensional indexes”, Application of multicriteria decision making analysis to rank the Spanish provinces, Transport Policy, Vol. 68, pp.118-129.
-Moazami, D., Behbahani,H., Muniandy,R. (2011), “Pavement rehabilitation and maintenance prioritization of urban roads using fuzzy logic”, Expert Systems with Applications, 38(10), pp.12869-12879.
-Mussone, L. Bassani, M. Masci, P., (2017), “Analysis of factors affecting the severity of crashes in urban road intersections”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 103, pp.112-122.
-Nait-Said, R. Zidani, F. Ouzraoui, N., (2008), “Fuzzy risk graph model for determining safety integrity level”, Int. J. Qual., Stat., Reliab,
pp.1–12.
-Okoli, C. and Pawlowski, SD., (2004), “The Delphi method as a research tool: An example, design considerations, and applications”, Information & Management 42(1), pp.15–29.
-Powell, C., (2003), “The Delphi technique, Myths and realities”, Journal of Advanced Nursing, 41(4), pp.376-382.
-Rolisona, J. Regeva, Sh. Moutarib, S. Feeneyc, A., (2018), “What are the factors that contribute to road accidents? An assessment of law enforcement views, ordinary drivers’ opinions, and road accident records­“, Vol.115, pp.11-24.
-Rowe, G. & Wright, G., (2001), “Expert opinions in forecasting: the role of the Delphi technique, in J.S. Armstrong, (Ed.), Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners”, Kluwer Academic Publishers, Boston et al., pp.125–144.
-Šaparauskas J. Turskis Z., (2006), “Evaluation of construction sustainability by multiple criteria methods, Technol Econ Dev Econ, 12(4), pp.321–6.
-Šaparauskas J. Turskis Z., (2006), “Evaluation of construction sustainability by multiple criteria methods”, Techno Econ Dev. Econ, 12(4), pp.321–6.
-Strasser, S. London, L. and Kortenbout, E. (2005), “Developing a competence framework and evaluation tool for primary care nursing in South Africa”, Education for Health 18(2), pp.133–144.
-Tavakol, M.  & Dennick, R., (2011), “Making sense of Cronbach’s alpha International  Journal  of Medical Education, 2, 53-55 the American Pharmacists Association 45(1), pp.55–62 .
-Yu-LinHe, C. HaoWei, H. amirRaza, R. Ashfaq  Joshua, A. Huang, Z., (2018), “Random weight network-based fuzzy nonlinear regression for trapezoidal fuzzy number data”, Applied Soft Computing, Vol. 70, pp.959-979.
-Zadeh L.A., (1973), “Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision processes”, IEEE Trans. Syst. Man Cybernet. SMC 3 (1), pp.28–44.
-Zavadskas, EK, Sušinskas S, Daniunas A, Turskis Z, Sivilevičius H., (2012), “Multiple criteria selection of pile-column construction technology”, J. Civ. Eng. Manag,18(6),
pp.834–42.
-Zavadskas, EK, Turskis, Z, Bagočius V., (2015), “Multi-criteria selection of a deep-water port in the Eastern Baltic Sea”, Appl Soft Comput, 26, pp.180–92.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Zavadskas, EK, Ustinovičius L, Turskis Z, Peldschus F., (2002), “Messing D. LEVI
3.0-multiple criteria evaluation program for construction solutions”, J Civ Eng Manag, 8(3), pp.184–91.
-Zhuanglin, Ma. Shao, C. Sheqiang Ma, Zeng Ye, (2011), “Constructing road safety performance indicators using Fuzzy Delphi Method and Grey Delphi Method”, Expert Systems with Applications, 38(3),
pp.1509-1514.