بررسی فناوریهای نوین ساختمانی از نظر کارایی در ایران و انتخاب بهترین روش بر اساس تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

ر شرایط کنونی کشور مهمترین ضرورت استفاده از فناوری های نوین ساختمانی بدلیل نقش مهم آن در توسعه پایدار است. سرعت ساخت بالاتر نسبت به روش‌های سنتی موجب شده تا بتوان در زمان کمتر تعداد واحدهای بیشتری را آماده بهره‌برداری نمود. هدف تحقیق بررسی فناوریهای نوین ساختمانی از نظر کارایی در ایران و انتخاب بهترین روش بر اساس تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جنبه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی بصورت میدانی و پرسشنامه ای از روش نمونه گیری تصادفی بود. جامعه آماری تحقیق اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان شهر یاسوج بود. برای تخمین حجم نمونه ازجدول مورگان استفاده شد، که تعداد نمونه برابر100نفر بود. و داده های تحقیق با استفاده از روش سلسله مراتبی تحلیل شدند. نتایج نشان داد، مهمترین عوامل موثر در بررسی فناوریهای نوین ساختمانی از نظر کارایی در ایران و انتخاب بهترین روش به ترتیب از قویترین عامل تا ضعیفترین عامل بترتیب اولویت فناوری بام سبز، سیستم قاب ماندگار، پوشش های ساختمانی نانو، بتن بیولوژیکال، پنجره ها و دیوارهای ترموکرومیک، سیستم قاب فولادی سبک نورد سرد ، نماهای دو پوسته، پانل های خورشیدی و تریدی پانل بودند.

کلیدواژه‌ها


-Ahmadi, Kahyar, (2016), “Evaluation of the use of new constructions in construction sites, Third National Conference on Construction Engineering and Management”, Shahrekord Azad University (­in Persian).
-Alex et al., (2016), “Using New Building Technologies to Build Residential Green Buildings and Its Effect on Sustainability of Cities with Emphasis on Environmental, Economic, Social Dimensions,” University of Ohio Journal, Vol. 4, No. 29, pp. 110-118.
-Alipour, Mohsen et al., (2011), “Factors Affecting New Constructions in Construction Workshops, Proceedings of the First National Congress of Construction Management”, Payame Noor University of Tehran.
-Ardeshiri, Ahmad, Mohajeriani, Mohammad, (2012), “Evaluation of new constructions in construction workshops, 2nd National Conference on Construction Engineering and Management”, Tehran, ( in Persian)
-Elliott, (2015), "Explaining the Impacts of New Building Technology on Green Houses to Promote Residents' Environmental Attachment", University of Michigan Journal, No. 25, AH213-220.
-Golabchi, Mahmoud, (2006), “The need to use new construction technologies”, the second construction seminar in the capital, Tehran, University of Tehran, Faculty of Engineering, (in Persian).
-Halvani Gholam Hossein, Mir Mohammadi Seyed Jalil, (2015), “New construction constructions, Sobhan works”, Tehran, first edition” (­in Persian).
-Ismaili Fatemeh, Ahmad Naderi, (2015), “Evaluation of new constructions for construction companies” Second Conference on Civil Engineering and Construction Management, Tehran (­in Persian).
-Khoshnevis, Heda; Khoshnevis, Mehrdad; Khajeh Ahmadi, Mahdieh, (2014), “Application of new technologies in buildings based on the concepts of sustainable development and energy saving”, 2nd International Congress of Structures, Architecture and Urban Development, Tabriz, Permanent Secretariat of the International Congress of Structures, Architecture and Urban Development (­in Persian).
-Mohammadfam, Iraj, (2003), “New construction constructions”, Fanavaran, Tehran, second edition (in Persian).
-Sheikh Asadi, Fatemeh, (2015), “Investigation of modern building systems in terms of environmental impact”, International Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development,
(­in Persian).
-Taghinejad, Amir, (1396), "Assessing the Impact of New Constructions on Improving the Safety Performance of Construction Workshops and Providing Appropriate Solutions", M.Sc. Thesis, Tabari Institute of Higher Education, Faculty of Civil Engineering, (­in Persian).
-Zarghani, Mehdi; Taqdiri Yazd, Mehdi, (2015), “The Role of New Technologies in the Construction Industry”, First International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Economy Development, Shiraz, Islamic Azad University, Fars Science and Research Branch, (­in Persian).