بررسی آسیب پذیری فرونشست با تکنیک درخت مساله در اجزای سیستم حمل ونقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

آسیب‌پذیری شبکه به بررسی تأثیرات اقتصادی اجتماعی و عملکرد سیستم‌های حمل‌ونقل در شبکه‌های حمل‌ونقل تضعیف شده می‌پردازد. بنابراین، توسعه و استفاده از روش‌شناسی برای ارزیابی ریسک و آسیب‌پذیری شبکه‌های حمل ‌و نقل در برابر فرونشست ضروری است. به علاوه در خصوص مراقبت از سامانه‌های حمل و نقل مانند راه آهن، فرودگاه‌ها و جاده‌ها و بنادر در مقابل خطر فرونشست زمین، وزارت راه و شهرسازی دارای مسئولیت مهمی است. در دهه‌های اخیر، خطر فرونشست و فروچاله های شهری کاملا نمایان و به حد بحرانی رسیده است. این موضوع اجزای و زیرساختهای تحت مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و امکان رخداد سوانح بحران زا در حوزه‌های شهری و در مسیرهای حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و در سایت‌های فرودگاهی بوجود می آورد. در این مقاله ضمن بررسی سوابق مطالعات در خصوص موضوع فرونشست، دلایل آن و اثرات ان در سایر کشورها، اقدامات پیشگیرانه، از منظر مدیریتی و مهندسی همراه با ارایه چک لیستهایی جهت بررسی دلایل وقوع ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


- "­ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﻳﺮﺳﺎﺯﻩ ﭘﻠﻬﺎ"، (1385)، پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی.
- ذوالانوار، س. ع. هاشم الحسینی، ح. و کامیاب، الف.، (مجریان)، (1395)، "بررسی عوامل ایجاد
ترک­های عمیق در کنارگذر کرمان و محور کرمان – جوپار"،
کد نشر: گ – 741، چاپ اول، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.
- قنواتی، ع. شریفی­کیا، م. و حسینی، س. ا.، (1398)، "تبیین اثر و فرایند ژئومورفولوژیکی پدیده فرونشست در تغییر الگوی لند فرم­های ژئومورفولوژیکی مطالعه موردی دشت یزد- اردکان"، پژوهش­های ژئومورفولوژی کمی سال هشتم زمستان،  شماره 3 (پیاپی 31)، ص.16-1
-"اطلس فرونشست و نرخ آن در سطح کشور"، (1397)، سازمان نقشه برداری کشور.
-"روش­های غیرمخرب در شناسایی خطرات ساختگاهی خطوط راه و راه آهن"، (1400)، کد نشر: گ – 946، چاپ اول، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. 
-جعفری، غ.ح. و محمدی، ه.، (1398)، "پهنه­بندی خطر فروچاله­­­ها با استفاده از روش وزن شواهد مطالعه موردی: دشت کبودر آهنگ – فامنین"، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال ششم، شماره 3، پاییز، ص.  88-71.
-Allaby, Michael (2013), "subsidence",
“A dictionary of geology and earth sciences (Fourth ed.)”, Oxford: Oxford University Press, ISBN 9780199653065.
-H. Z. Abidin, H. Andreas, I. Gumilar, and J. J. Brinkman,(2018), ”Study on the risk and impacts of land subsidence in Jakarta”.
-Land Subsidence in the United States, USGS Fact Sheet-165-00 December 2000.
-Nikdel, E., (1992), “Report on the mechanism of movement and Subsidence of Rafsanjan plain due to Groundwater withdrawal and tectonics: Professional report (in Persian)”, Regional Water organization, Iran.
proc-iahs.net/372/115/2015/,doi:10.5194/
piahs-372-115-2015.
-T. Na, Y. Kawamura, S.Kang ,S.Utsuki,” (2018), “Hazard mapping of ground subsidence in east area of Sapporo using frequency ratio model and GIS”, Geomatics, Natural Hazards and Risk,