تحلیل اثرات صداقت و رهبری کارکنان بخش مسافری در مدل تعالی سازمانی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

10.22034/road.2022.321528.2012

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر صداقت سازمانی و رفتار رهبری بر تعالی سازمانی با نقش واسطه‌ای عجین شدن با شغل می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان بخش مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند. که 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده و روایی و پایایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه‌ و تحلیل داده‌های پژوهش نیز با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار Spss و pls انجام شد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که تمام فرضیه‌های تحقیق تأیید شد. به طوری که صداقت سازمانی با نقش میانجی عجین شدن با شغل بر تعالی سازمانی، رفتار رهبری با نقش میانجی عجین شدن با شغل بر تعالی سازمانی، صداقت سازمانی بر عجین شدن با شغل، صداقت سازمانی بر تعالی سازمانی، رفتار رهبری بر عجین شدن با شغل، رفتار رهبری بر تعالی سازمانی و عجین شدن با شغل بر تعالی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. پیشنهاد می‌شود مدیران و معاونان بخش مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران باید یک فرهنگ خلاقانه‌ای ایجاد کنند تا کارکنان پیشنهادهای جدید خود را در زمینه بهبود بهره‌وری و سبک رهبری مناسب ارائه دهند و به کار گیرند. برای توسعه خلاقیت فردی کارکنان باید تا حدی ریسک‌پذیری آنها افزایش یابد. مدیران سازمان باید کارکنان را آموزش دهند و از توانایی‌ها و نظرات خلاقانه آنها برای حل مسائل سازمانی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها