تحلیل اثرات صداقت و رهبری کارکنان بخش مسافری در مدل تعالی سازمانی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانش آموخته کارشناس ارشد، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر صداقت سازمانی و رفتار رهبری بر تعالی سازمانی با نقش واسطه‌ای عجین شدن با شغل می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان بخش مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند. که 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده و روایی و پایایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه‌ و تحلیل داده‌های پژوهش نیز با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار Spss و pls انجام شد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که تمام فرضیه‌های تحقیق تأیید شد. به طوری که صداقت سازمانی با نقش میانجی عجین شدن با شغل بر تعالی سازمانی، رفتار رهبری با نقش میانجی عجین شدن با شغل بر تعالی سازمانی، صداقت سازمانی بر عجین شدن با شغل، صداقت سازمانی بر تعالی سازمانی، رفتار رهبری بر عجین شدن با شغل، رفتار رهبری بر تعالی سازمانی و عجین شدن با شغل بر تعالی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. پیشنهاد می‌شود مدیران و معاونان بخش مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران باید یک فرهنگ خلاقانه‌ای ایجاد کنند تا کارکنان پیشنهادهای جدید خود را در زمینه بهبود بهره‌وری و سبک رهبری مناسب ارائه دهند و به کار گیرند. برای توسعه خلاقیت فردی کارکنان باید تا حدی ریسک‌پذیری آنها افزایش یابد. مدیران سازمان باید کارکنان را آموزش دهند و از توانایی‌ها و نظرات خلاقانه آنها برای حل مسائل سازمانی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


-ازگلی، محمد (1393). رهبری استراتژیک چشم انداز، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
-اکرادی احسان، محمدنیا یاسر و مجتبی عباسی (1397)، بررسی رابطه سبک رهبری تحولگرا با تعالی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش استان زنجان، فصلنامه
پژوهش­های رهبری و مدیریت آموزشی
، سال اول، شماره 4.
-انتظاری، منیرالسادات. (1394). نقش آموزش بر مدیریت کیفیت و بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش و مدل تعالی سازمانی. کنفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دوره 2.
-جلیلی کشتیبان، رضا و امینی، غلامرضا (1397)، تعالی سازمانی باEFQM ، ویژه نامه‌ی استاندارد و سلامت، دوره9،  شماره 12.
-خلیلیان‌راد، ندا. (1398). مطالعه نقش رهبری در خدمات ارائه شده به شهروندان با میانجی­گری مدیریت شهری. مطالعات مدیریت شهری، 11(40)، 70-57.‎
-رابینز، استیفن پی. (1396)، رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها، ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی،  تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ج1.
-رضایی، علی محمد (1395)، بالندگی سازمانی و شاخص‌های سنجش آن، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال سوم، شماره ۳-33.
-رضائیان، علی (1397)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-رضائیان، علی. (1397)، اصول مدیریت، تهران، انتشارات سمت، چاپ هیجدهم.
-سنجقی، محمد ابراهیم (1390). اثر میانجی­گری فرهنگ انطباق­پذیری بر رابطه رهبری تحول­آفرین و نوآوری سازمانی (مطالعه مورد: شرکت­های منتخب در زنجیره تأمین
فناوری­های دفاعی). بهبود مدیریت، سال پنجم، شماره 3.
-علی صفایی شکیب، عبدالملکی بابک، مریم موسی وند و سیدعلی­اکبر­حسین­زاده (1395)، اثر رهبری تحولگرا بر تعالی سازمانی با نقش واسطه­ای توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی (ویژه نامه)، سال چهارم، شماره 5 (شماره پیاپی 16)، 1-24.
-علیزاده ثانی محسن، مهرداد مدهوشی و لیلا محبی (1393)، رابطة صداقت رفتاری با اثربخشی رهبران در سازمان­ها، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال نهم، شماره 2.
-نجمی، منوچهر، و حسینی، سیروس (1382). مدل سرآمدی .EFQM  مؤسسه مطالعات و بهره‌وری و منابع انسانی، تهران: انتشارات روناس.
 -هرسی، پال و بلانچارد، هنس، (1396)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علاقه بند، تهران، امیرکبیر.
-Carson, K. D., Carson, P. P., & Bedeian, A. G. (1995). Development and construct validation of a career entrenchment measure. Journal of Occupational and Organizational Psychology68(4), 301-320.
-Cartmell, Jonathan., Binsardi, Ben., McLean, Alexis. (2015). Sector-Wide Transformational Leadership-How Effectively Is the EFQM Excellence Model Used in the UK FE Sector? Research in Post-Compulsory Education, 16(2), 189-214.
-Eskildsen, Jacob k., Kristensen, Kai and Jorn Juhi, Hans (2013). The Criterion Weights of the EFQM Excellence Model, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 18, No, 8, 783-795. 
-Hadi AL-Abrrow, Hasan Abdullah, Nadia Atshan, (2019). Effect of organisational integrity and leadership behaviour on organisational excellence: Mediator role of work engagement, International Journal of Organizational Analysis.
-Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work.  Academy of Management Journal33(4), 692-724.
-Kahn, W. A. (1992). To be fully there, Psychological presence at work.  Human relations45(4), 321-349.
-Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual review of psychology52(1), 397-422.
-Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of managerial psychology.
-Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi‐sample study. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior25(3), 293-315.
-Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness studies3(1), 71-92.
-Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004, June). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting, Vol. 1, No. 2, 739-742.
-Vogelgesang, G.R., Leroy, H. and Avolio, B.J. (2018), The mediating effects of leader integrity with transparency in communication and work engagement/performance, The Leadership Quarterly, Vol. 24 No. 3, 405-413.