دوره و شماره: دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 1-300 
ارزیابی مقاومت و دوام روسازی بتنی با استفاده از نانو لوله کربنی

صفحه 345-358

10.22034/road.2023.182199

محسن عموزاده عمرانی؛ رضوان باباگلی؛ مهراوه حصیرچیان؛ سجاد آلکا