مطالعه آزمایشگاهی بررسی و مقایسه تاثیر الیاف شیشه نوع E و AR در تثبیت ماسه بادی و پارامترهای مقاومتی آن در بستر راه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

در پروژه‌های راهسازی نیاز به بستر مناسب برای اجرای پروژه، ضروری است. بسیاری از انواع خاک مثل ماسه بادی، برای راهسازی مناسب نبوده و نیاز به انجام عملیات‌هایی برای آماده‌سازی این خاک‌ها برای بستر راه وجود دارد. در بسیاری از موارد نیاز به تعویض خاک بستر وجود دارد، اما این روش بسیار گران بوده و زمان اجرای پروژه را طولانی‌تر می‌کند. از آنجا که رسیدن به خاک ایده‌آل برای اجرای پروژه‌های راهسازی دشوار است، بهسازی خاک انجام می‌گیرد. بهسازی خاک به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود که یکی از این روش‌ها، افزودن مواد مختلف به خاک است. در این مطالعه از این روش برای تثبیت ماسه بادی شهر یزد استفاده شده است. در مطالعه حاضر از دو نوع مختلف از الیاف شیشه (نوع E و نوع AR) استفاده شده است. برای انجام آزمایش تراکم، خاک مورد نظر با هر دو نوع الیاف شیشه در درصد‌های مختلف 25/0، 5/0، 75/0 و 1 درصد ترکیب شد. نتایج نشان داد درصد رطوبت بهینه با افزایش درصد الیاف شیشه افزایش یافت. همچنین، الیاف شیشه تاثیر چندانی بر حداکثر وزن مخصوص خشک خاک نداشته است. آزمایش برش مستقیم نیز با همان درصدهای استفاده شده در آزمایش تراکم مورد آزمایش قرار گرفت. در این آزمایش افزودن 75/0 و 5/0 درصد الیاف شیشه نوع AR و E به خاک مورد نظر، به ترتیب به عنوان درصد بهینه برای زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی انتخاب گردید. همچنین استفاده از الیاف شیشه نوع AR در خاک مورد مطالعه، نتایج بهتری نسبت به الیاف شیشه نوع E در پی داشت.

کلیدواژه‌ها


-Ates, A., (2016), "Mechanical properties of sandy soils reinforced with cement and randomly distributed glass fibers (GRC)", Composites Part B-Engineering, Vol. 96, pp. 295-304.
-Benessalah, I., Arab, A., Villard, P., Sadek, M. and Kadri, A., (2016), "Laboratory Study on Shear Strength Behaviour of Reinforced Sandy Soil: Effect of Glass-Fibre Content and Other Parameters", Arabian Journal for Science and Engineering, Vol.41, No.4, pp. 1343-1353.
-Changizi, F. and Haddad, A., (2017), "Effect of nanocomposite on the strength parameters of soil", Ksce Journal of Civil Engineering, Vol.21, No.3, pp. 676-686.
-Hejazi, S.M., Sheikhzadeh, M., Abtahi, S.M. and Zadhoush, A., (2012), "A simple review of soil reinforcement by using natural and synthetic fibers", Construction and Building Materials, Vol.30, pp. 100-116.
-Lian, B.Q., Peng, J.B., Zhan, H.B. and Cui, X.S., (2020), "Effect of randomly distributed fibre on triaxial shear behavior of loess", Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol.79, No.3, pp. 1555-1563.
-Maher, M.H. and Gray, D.H., (1990), "Static response of sands reinforced with randomly distributed fibers", Journal of Geotechnical Engineering-Asce, Vol.116, No.11,
pp. 1661-1677.
-Orakoglu, M.E. and Liu, J.K., (2017), "Effect of Freeze-Thaw Cycles on Triaxial Strength Properties of Fiber-Reinforced Clayey Soil", Ksce Journal of Civil Engineering, Vol.21, No.6, pp. 2128-2140.
-Park, S.S., (2011), "Unconfined compressive strength and ductility of fiber-reinforced cemented sand", Construction and Building Materials, Vol. 25, No.2, pp. 1134-1138.
-Patel, S.K. and Singh, B., (2020),
"A Comparative Study on Shear Strength and Deformation Behaviour of Clayey and Sandy Soils Reinforced with Glass Fibre", Geotechnical and Geological Engineering, Vol.38, No.5, pp. 4831-484.
-Rabab'ah, S., Al Hattamleh, O., Aldeeky, H. and Abu Alfoul, B., (2021), "Effect of glass fiber on the properties of expansive soil and its utilization as subgrade reinforcement in pavement applications", Case Studies in Construction Materials, Vol.14, pp. 12.
-Sujatha, E.R., Atchaya, P., Darshan, S. and Subhashini, S., (2021), "Mechanical properties of glass fibre reinforced soil and its application as subgrade reinforcement", Road Materials and Pavement Design, Vol. 22, No.10,
pp. 2384-2395.