تحلیل آسیب‌شناسی مکانی ترافیک در محدوده مرکزی شهر (مطالعه موردی شهر یاسوج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامى، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

بافت مرکزی شهر یاسوج به دلایلی چون تراکم جمعیت، تراکم مراکز تجاری، افزایش وسایل نقلیه، عدم برنامه ریزی مناسب شهری و ... دارای ترافیک سنگینی است. روش این مطالعه از نوع تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان حاضر در محدوده مرکزی شهر یاسوج می‌باشد. نمونه گیری به صورت تصادفی و از میان شهروندانی که با وسایل نقلیه مختلف به محدوده مرکزی شهر وارد شده بودند صورت گرفت، با استفاده از کوکران تعداد 151 پرسشنامه تکمیل شده توسط و تعداد50 پرسشنامه تکمیل شده بین مدیران و کارشناسان ترافیک در سطح ادارات تابعه شهریاسوج به دست آمد. یافتهها حاکی از آن است که اکثر کارشناسان (80 درصد) مراکز تجاری و خدماتی را بعنوان مهمترین عامل مؤثر درترافیک می دانند. براساس نظرخواهی ازشهروندان ساکن درشهر یاسوج درمورد مهمترین عوامل ترافیک درمرکز این شهر، بیانگر آن است که عدم رعایت قوانین ومقررات، کمبود پارکینگ، ضعف مدیریت ونظارت روی ترافیک، تجمع مراکز اداری – خدماتی و تجارتی، نامناسب بودن زیرساخت های شبکه ارتباطی ازعوامل مهم ایجاد و تشدید ترافیک می باشد. شبکه ارتباطی شهر یاسوج برخلاف شهرهای قدیمی از بافت شطرنجی برخوردار است که حاکی از نوپا بودن شهر دارد از طرفی عرض خیابانها وکوچه های منتهی به آن کم عرض و فاقد انسجام خاصی است. نتایج تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که عوامل تجاری – خدماتی و اداری موجود در مرکز شهر بیشتر از سایر عوامل در ایجاد ترافیک مرکز شهر موثر است.

کلیدواژه‌ها


-اکبری، ر.، (1369)، "طراحی مبلمان شهری"، تهران، سازمان ترافیک تهران.
-بهبهانی، ح. و شاهی، ج.، (1376)، "روش­های پیش­بینی سفرهای شهری، نشر دانشگاه یزد – چاپ چهارم­.
-سعیدی، ر.، (1367)، "اثرات محیطی ناشی از ترافیک"، نشریه مدیریت شهری، دانشکده معماری و شهر­سازی دانشگاه ملایر، شماره 18.
-سلطانی، ق. سقاپور، ب.، (1387)­، "مطالعات حمل و نقل و ترافیک تهیه طرح تفضیلی"، نشر شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، چاپ اول.
-سیف­الدینی، م.، (1391)، "ساماندهی ساختار کالبدی و کارکردی بافت­های فرسوده شهر خرم آباد"، پایان­نامه برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد.
-شاهی، ج.، (1376)، "مهندس ترافیک"، مرکز نشر دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
-شاهی، ع. و همکاران، (1384)، "بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا"، انتشارات دانشگاه.
-شهیدی، م.ح.، (1381)، "حمل و نقل و پایداری شهری، فصلنامه پژوهش مدیریت شهری، سال سوم­.
-شهیدی، م.ح.، (1379)، "نقش طراحی تسهیلات و مدیریت حمل و نقل‏ در کاهش آلودگی هوای شهرها"، تهران، سازمان ترافیک تهران.
-صادقی، ح.، (1380)، مدیریت حمل و نقل‏ در کاهش آلودگی هوا­، تهران، سازمان ترافیک تهران.
-علیجانی، ر.، (1374)،‌ "مقدمه­ای بر توسعه پایدار در مدیریت شهری"،‌ نشر ایما.
-قاضی حسامی، ح.، (1390)­، "دیدگاه­های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، انتشارات سمت.
-قریب، غ.ر.، (1376)، "ایمنی راه و ترافیک کشورهای در حال‏ توسعه"، تهران، سازمان حمل ونقل و ترافیک تهران.
-کارگر، ا.، (1387)، "بررسی مبلمان شهری"، مجله تحقیقات شهری، شماره 9.
-رضایی، ر. و عزیزی، س. ش.، (1393)، "کاربری اراضی و مدیریت ترافیک و حمل و نقل درون شهری"، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران.
-کوزن و همکاران، (1980)، "چگونگی نجات جهان"، چاپ لندن.
-گولد جولیوس، (1376)، "فرهنگ علوم اجتماعی"، با همکاری ویلیام، ل. کولب، ترجمه محمد جواد زاهدی مازندرانی، چاپ اول، تهران: انتشارات مازیار.
-الله­وردی­زاده، پ.، (1388)، "چالش‌های مدیریت حمل‌ونقل و ترافیک شهری در تهران"، مجله راهبرد، شماره 33 .
-الله­وردی­زاده، پ.، (1388)، "چالش‌های مدیریت حمل ‌و نقل و ترافیک شهری در تهران"، مجله راهبرد، شماره 33 .
-American Heritage Dictionary-Houghton Mifflin Co., )1998(.
-Alan Robert, (2001), “Space syntax And Spatial Cognition”, 3rd International Space Syntax Symposium, Atlanta.
-Albert. A, Jenifer, A., (2002), “I am proving road safety by reducing impaired driving in developing countria, Scopingstudy’, TRL limited.
-Bryson, Z., (1999), “Urban Environment Planing”, Wuhan Technical University of Surveying and Mapping Press.
-Chak van gi., (2004), “Guidelines for Applying Traffic Microsimulation Modeling Software”.
-Drabkin, E., (2004), ”Transportation Management Associations, A Reappraisal American University of Sharjah”, Journal of Public Transportation.
-Fengli, Z., (2008), “ITs Sensor data-based Control Methods for Optimal Traffi System Operations”, NetScreen Technologies, Inc,
pp. 176.