شناسایی و اولویت‌بندی اقدامات کاهنده شکست اجرای خط‌مشی‌های سازمان راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای بر اساس تکنیک واکاوی حالات نقص و اثرات آن با به‌کارگیری روش AHP و TOPSIS فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحدرفسنجان‌، دانشگاه آزاداسلامی‌، رفسنجان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحدرفسنجان، دانشگاه آزاداسلامی‌، رفسنجان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحدرفسنجان، دانشگاه آزاداسلامی‌، رفسنجان، ایران

چکیده

چکیده
امروزه اجرای خط‌مشی‌های سازمان راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای کشور باهدف حرکت به سمت شناسایی رفع نقاط پرحادثه
در جاده‌های مواصلاتی و ایجاد نقطه امن در جابه‌جایی کالا و مسافر و جلوگیری از اتلاف منابع انجام می‌شود. خط‌مشی یعنی مسیری برای حرکت و منظور از اجرای خط‌مشی، فعالیت‌هایی است که به طور مستقیم آن را به انجام می‌رساند. اقدامات متعددی منجر به کاهش شکست در اجرای خط‌مشی سازمان می‌شود. در این پژوهش به شناسایی و رتبه‌بندی این عوامل پرداخته شده است. این پژوهش کاربردی  و از حیث راهبرد، پیمایشی است. جامعه  تحقیق را 12 نفر از مدیران
سازمان تشکیل داده‌اند که از طریق نمونه‌گیری غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و پرسش‌نامه است و جهت تحلیل داده‌ها از تکنیک FMEA و رویکرد تلفیقی AHP و TOPSIS فازی استفاده شده است. بر اساس یافته‌ها اقدامات مؤثر در کاهش شکست اجرای خط‌مشی‌های سازمان راهداری عبارتند از: برون‌سپاری، توجه به نیازها و شرایط هر منطقه در مرحله تدوین خط‌مشی‌ها، آموزش اثربخش مجریان خط‌مشی‌ها، ایجاد انگیزه در بین مجریان خط‌مشی‌ها. باتوجه‌به یافته‌های تحقیق لازم است که سازمان بیش‌ازپیش با برنامه‌ریزی دقیق و تغییر رویکرد مدیران نسبت به ایجاد و تقویت ساختار واحدها توجه نماید.

کلیدواژه‌ها


-آبادیان، م. زنجیرچی، س.م.، و اسعدی، م.م.، (1391)، "ارزیابی کیفیت خدمات DSL با رویکرد ترکیبی تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های فازی مطالعه موردی: یکی از شرکت‌های ارایه‌ دهنده خدمات اینترنت مدیریت تولید و عملیات"، دوره 3 (5)، شماره 2، ص. 76-59.
-احمدیان، ا. و سلاجقه، س.، (1398)، "ارتباط عوامل درون و برون‌سازمانی مؤثر بر اجرای بهینه خط‌مشی‌های دولتی (موردمطالعه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی)"، فصلنامه خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت،
دوره 10(2)، شماره 34، ص. 30-15.
-اصغرپور، م.ج.، (1393)، "تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره"، تهران: نشر دانشگاه تهران.
-اعتباریان، ا. کشوریان آزاد، ر.، (1398)، "بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط‌مشی‌های قوه قضائیه بر اساس مدل ناکامورا و اسمال وود فصلنامه خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت"، دوره 10، شماره 33، ص.103-85 .
-اعرابی، س.م. و رزقی رستمی، ع.ر.، (1384)، "آسیب‌شناسی اجرای خط‌مشی‌های صنعتی کشور"، ارایه در سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت (ص)، تهران.
-امیری ابراهیم آبادی، ا. سلطان‌زاده، ا. و قیاسی، س.، (1391)، "واکاوی حوادث شغلی بر اساس سیستم تجزیه‌ و تحلیل و طبقه‌بندی عوامل انسانی (HFACS) مطالعۀ موردی: معدن مس"، مجله ارگونومی، دوره 8 شماره 1، ص. 20-12.
-بوالحسنی، پ. اسماعیلی­دوکی، آ. و فلاح، م.، (1396)، "ارزیابی ریسک و رتبه‌بندی تجهیزات با تلفیق رویکردهای  AHP فازی و FMEA، مطالعه موردی: مجموعه صنایع آذراب اراک"، نشریه تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات، دوره 2، شماره 1، ص. 72-59.
-"تدوین سندراهبردی حمل و نقل کشور"، (1395)، دانشگاه صنعتی شریف.
- حبیبی، ا. ایزدیار، ا. و سرافرازی، ا.، (1393)، "تصمیم­گیری چند معیاره فازی"، تهران: انتشارات سیمای دانش.
-خوبرو، م.ت. و ابراهیمی، ر.ا.، (1398)، "عوامل کلیدی موفقیت در خط‌مشی‌گذاری بخش خدمات عمومی ایران"، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 9، شماره 3، ص.23-2.
-دانایی‌فرد، ح. ثقفی، ع. و مشبکی اصفهانی، ا. (1389)، "اجرای خط‌مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحله تدوین خط‌مشی"، مدرس علوم‌انسانی - پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 14، شماره 4، ص. 106-79.
-رجب‌بیگی، م.، (1378)، "موانع دستیابی به اجرای کامل خط‌مشی‌های عمومی"، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 45 و 46، ص. 84-73.
-زیبنده، ح.، (1399)، "دستور کار پژوهش در مورد خط‌مشی در حوزۀ حکمرانی اینترنت اشیا"، سیاست‌نامة علم و فناوری، شمارة 3، دوره 10، ص.40­.
-زینی­وند­مقدم، ر. باقرزاده، م.ر. قلی‌پور کنعانی، ی. متانی، م.،  عارف­نژاد، م.، (1400)، "طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های وزارت آموزش ‌و پرورش با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری"، فصلنامه خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، دوره 12 (2)، شماره 42، ص. 84-67.
-شهسواری گوغری، ا. ضیاء­الدینی، م. هادوی نژاد، م. تابلی، ح.، (1400)، "شناسایی و اولویت‌بندی عوامل شکست اجرای خط‌مشی­های بهداشت و ایمنی بر اساس تکنیک واکاوی حالات نقص و اثرات آن و با بکارگیری روش AHP و TOPSIS فازی (مورد مطالعه: صنایع و معادن استان کرمان)"، خط مشی‌گذاری عمومی در مدیریت, 12(3)، ص. 47-63.
-صفیان، م. فرهی، ع. حاجی ملا میرزایی، ح. موسوی، س.ع. (1398)، "الگویی برای خط‌مشی‌گذاری سرمایه انسانی"، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین( ع)، دوره 11، شماره 1، ص.100-75.
-طوطیان اصفهانی، ص. و رجبی فرجاد، ح. و سرداری، ر.، (1400)، "شناسایی و اولویت­بندی شاخص­های موانع اجرای خط‌مشی برون سپاری"، سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مشهد.
-عباسی، ط. و بیگی، و.، (1395)، "تبیین چالش‌های اجرای خط‌مشی‌های عمومی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، دوره 8، شماره 1، ص. 12-1.
-عقیلی­نژاد، م. کوهپایه­زاده، ج.، نوری، م.ک. گل‌آبادی، م.، (1391)، "ارتباط سن و سابقه کار با آسیب‌های ناشی از حوادث شغلی در معادن و صنایع معدنی ایران طی سال‌های 1390-1382"، مجله علوم پزشکی رازی، دوره 19، شماره 104،
ص. 28-20.
-علی‌آبادی، ا. عزیزی، م. عالم تبریز، ا. داوری، ع.، (1397)، "شناسایی موانع اجرای خط‌مشی‌های کارآفرینی و نوآوری در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامة علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم‌انسانی، دوره 8، شماره 3، ص. 132-95.
-قدس، ع.ا. الحانی، ف. انوشه، م. کاهویی، م.، (1387)، "بررسی اپیدمیولوژیک حوادث حین کار در شهرستان سمنان (سال 85-81)"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. دوره 30، شماره 2، ص. 100-95.         
-محمد فام، ا.، (1386)، "هزینه‌های انسانی حوادث شغلی منجر به مرگ در بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی استان تهران"، فصلنامه سلامت کار ایران، دوره 4، شماره 1 و 2، ص. 10-4.
-معمارزاده، غ.ر.، میر­سپاسی، ن. جلیلی، س.، (1392)، "ارایه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط‌مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان"، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، دوره 2، شماره 4، ص.31-19.
-ممیوند، ب. امینی­سابق، ز. ساده، ا. و خلج، م.ر.، (1398)، "بررسی و ارایه الگوی اجرای خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی با استفاده از نظریه داده مبنا"، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 26، شماره 98، ص.91-71.
-"مهندسین مشاوررهیافت"، (1401)، 19خرداد.
-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل بازرسی کار، تحلیل آماری آسیب‌های شغلی سال 1398 استان کرمان، (1399)، مردادماه.
-عسگری آزاد، م.، (1386)، "بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران"، کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی عملیاتی، تهران، ص.220.
-فراحی­، م. و یاراحمدی خراسانی، م.، (1390)،"­مشارکت عمومی در خط‌مشی‌گذاری"، مجله ایرانی آموزش در مدیریت، ( 7) 2، ص.335-342.
-Baun ,M,  Marek .D., (2013), “The Implementation of EU Environmental Policy in the Czech Republic: Problems with PostAccession Compliance?”, Europe-Asia Studies.Vol. 65(10),  pp.1877-1897.
-Chen Su Jung, (2006), “Goals Ambiguity, and performance in u.s. federal programs and agencies”, Dissertaion,The University of Georgia.
-FitzGerald. C. O’Malley. E, O. Broin, D., (2019), “Policy success/policy failure:A framework for understanding policy choices”, Public Policy and Administration, 67(2),
pp. 1–24.
Doi: 10.2478/admin-2019-0011.
-Holland. H.J, Green. J.J, Laura. A & Phillips. M., (2016), “School Health Policies: Evidenced  based Programs for Policy Implementation”, Journal of Policy Practice, 15(4), pp. 314–332.
-Gogus, O., Boucher, T., (1998), “Strong transitivity, rationality and weak monotonicity in fuzzy pair”.
 
 
-Iyanda, K, A. & BELLO, S, D., (2016), “Problems and Challenges of Policy Implementation for National Development”,  Research on Humanities and Social Sciences. 6 (15), pp.60-65.
-Kwon. H, Cho .H.J, Moon. I, Choi. J, Park. D.  and Lee. Y., (2010), “Advanced Korean Industrial Safety and Health Policy with Risk Assessment Safety and Health at Work”,1,pp.29-36.
-Otsuka, K., (2016), “Developing Environment and Health Policy in China”, Journal of Contemporary East Asia Studies, 5(1),
pp. 27-41.
-Ran, R., (2013), “Perverse Incentive Structure and Policy Implementation Gap in China’s Local Environmental Politics”, Journal of Environmental Policy & Planning, 15(1),
pp. 17–39.
-Rossouw, N., Wisemank, (2004), “Learning from the implementation of environmental public policy instruments after the first ten years of democracy in South Africa”, Impact Assessment and Project Appraisal, 22(2),
pp. 131–140.
-Tuokuu. F.X. Idemudia. U, Gruber. J.S. Jean Kayira. J., (2019), “Linking stakeholder perspectives for environmental policy development and implementation in Ghana’s gold mining sector”, Insights from a Qmethodology study. Environmental Science and Policy, 97, pp. 106–115.
-Verra S. E, Benzerga. A., Jiao. B, Ruggeri. K., (2018), “Health Promotion atWork: A Comparison of Policy and Practice Across Europe Safe  Health Work”, pp.1-9.