مطالعه عددی تاثیر دست‌خوردگی خاک و زاویه انکر بر ظرفیت بیرون‌کشش انکرهای مارپیچ چندصفحه‌ای در پایدارسازی شیروانی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مهندسی ژئوتکنیک از دانشگاه یزد

2 هیئت علمی گروه ژئوتکنیک دانشگده عمران دانشگاه یزد

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد

10.22034/road.2022.340901.2045

چکیده

در جهان امروزی، جاده‌ها به عنوان شریان‌های اصلی جامعه جهانی در نظر گرفته می‌شوند. یکی از پرکاربرد‌ترین روش‌ها برای ساخت این شریان‌ها، پایدارسازی شیروانی‌های اطراف جاده‌ها است. استفاده از انکرهای مارپیچ چند صفحه‌ای در پایدارسازی شیروانی‌های اطراف جاده، یکی از شیوه‌هایی است که اخیرا مورد استفاده بسیاری از مهندسین راه و ژئوتکنیک قرار گرفته است. افزایش روز افزون استفاده از انکرهای مارپیچ موجب مطالعه‌های متعددی در زمینه‌های آزمایشگاهی، عددی و میدانی شده است. از این رو، این مطالعه با استفاده از نرم‏افزار FLAC3D به بررسی عددی سه‏بعدی ظرفیت باربری انکرهای مارپیچ چندصفحه تحت زاویه‌های نصب متفاوت در خاک ماسه‌ای می‏پردازد. همچنین در مطالعه حاضر تاثیر دست‌خوردگی خاک، که هنگام نصب انکرهای مارپیچ چند صفحه‌ای در خاک ایجاد می‌شود، بر روی ظرفیت باربری بیرون‌کشش این انکرها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا یک آزمون صحت‏سنجی برای تایید شیوه مدل‏سازی انجام می‏شود. سپس با انجام یک مطالعه پارامتری، تاثیر زاویه‌های نصب مختلف و همچنین دست‌خوردگی خاک بر ظرفیت باربری انکرهای مارپیچ پرداخته می‏شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می‏دهد که بیشترین ظرفیت باربری انکرهای مارپیچ تحت زاویه‌های 5 و 10 درجه حاصل می‌گردد. علاوه بر این، با اعمال و بررسی دست‌خوردگی خاک ظرفیت باربری انکرهای مارپیچ به طور فزاینده‌ای کاهش یافت که میزان آن با توجه به تعداد صفحات مارپیچ نصب شده بر روی انکر مارپیچ و همچنین نوع خاک متغیر است.

کلیدواژه‌ها