مطالعه آزمایشگاهی افزودنی‌های ساسوبیت و آسفامین در مخلوط آسفالت گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

چکیده

مخلوط آسفالت نیمه گرم، که دمای تولید (اختلاط و تراکم) را کاهش می­دهد و در عین حال مزایای آسفالت مخلوط گرم  را حفظ
می­کند، به یک روسازی جذاب تبدیل می­شود. در این مطالعه، ویژگی‌های رئولوژیکی دو قیر درجه عملکرد (3PG) رایج (PG 64-22 و PG 70-28) با  افزودنی ساسوبیت و آسفامین و بدون ساسوبیت و آسفامین مورد ارزیابی قرار گرفت. برای قیر PG 64-22، ۲و ۳و ۴ درصد ساسوبیت ،دمای اختلاط قیر خالص را از 163 درجه سانتیگراد به 147 درجه سانتی گراد (یعنی 16 درجه سانتی گراد) کاهش می­دهد. برای قیر­PG 70-28، کاهش­ها به ترتیب 10 درجه سانتیگراد، 12 درجه سانتیگراد و 13 درجه سانتیگراد برای افزودنی ساسوبیت 2، 3 و 4 درصد است. هیچ کاهش قابل توجهی در دمای اختلاط توسط افزودنی آسفامین در استفاده از ویسکومتر چرخشی مشاهده نشد. ارزیابی قیرها بر اساس G*/sin هیچ اثر منفی بر درجه­بندی دمای بالا به دلیل کاهش ویسکوزیته در دمای بالا نشان نمی­دهد. با افزودن
­
4% افزودنی ساسوبیت، درجه بندی قیر در دمای بالا PG 64 (در واقع PG 65) به PG 69 افزایش می­یابد، در حالی که افزودنی ساسوبیت 4% باعث بهبود PG 70 (در واقع PG 75به (PG 80 می­شود. هیچ تغییر قابل توجهی در درجه­بندی با افزودن افزودنی  آسفامین مشاهده نشد. در واقع کاهش ویسکوزیته قیر و بهبود درجه بندی قیر بدون افزایش ویسکوزیته نشان دهنده کاهش دو طرفه (مستقیم و غیر مستقیم) در دمای تولید توسط افزودنی ساسوبیت است. در نهایت، افزودنی ساسوبیت به طور قابل توجهی عمق شیارهای روسازی آسفالت را کاهش می­دهد و این عمق شیارها به خوبی با فاکتور شیارشگی G*/sin همبستگی دارد. همچنین مشاهده شد که پتانسیل شیارشدگی با کاهش دمای اختلاط و تراکم کاهش می­یابد. با مقایسه مشخص شد کاهش کمتری در عمق شیارها با افزودن افزودنی آسفامین مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


-Adding a Synthetic Zeolite”, June, www.asphamin.com.
-Corrigan, M., (2005), “Warm Mix Asphalt Technologies and Research”, FHWA, May www.fhwa.dot.gov/pavement.
-Day, J. A., and P. Naidoo, (2004), “Warm Mix Asphalt in Overnight Airport Runway Paving and Emergency Pavement”, Presented at 41st Annual Meeting of the Petersen Asphalt Research Conference, Cheyenne, Wyo., and June, pp. 21–23.
-Hamid, W.B. Use of Raw Chatin, (2004), “Hot Mix Asphalt Employing Superpave Design Methodology, MS thesis, University of Oklahoma, Norman.
-Hurley, G. C., and B. D. Prowell, (2005), “Evaluation of Aspha-Min Zeolite for Use in Warm Mix Asphalt”, NCAT Report 05-04, National Center for Asphalt Technology, Auburn, Ala., June.
-Hurley, G. C., and B. D. Prowell, (2005), “Evaluation of Sasobit for Use in Warm Mix Asphalt”, NCAT Report 05-06, National Center for Asphalt Technology, Auburn, Ala., June.
 
-Roberts, F. L., P. S. Kandhal, and E. R. Brown, (1996), “Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design, and Construction”, 2nd ed., NAPA Research and Education Foundation, Lanham, Md.
 
-Sisko, A.W., and L.C.Brunstrum, (1969), “NCHRP Report 67: Relation of Asphalt Rheological Properties to Pavement Durability”, HRB, National Research Council, Washington, D.C.
 
-Stuart, K. D., and R. P. Izzo., (1995), “Correlation of Superpave G*/sin δ with Rutting Susceptibility from Laboratory Mixture Tests”, In Transportation Research Record 1492, TRB, National Research Council, Washington, D.C., pp. 176–183.
-Sherwood, J. A., N. L. Thomas, and X. Qi., (1998), “Correlation of Superpave G*/Sin δ with Rutting Test Results from Accelerated Loading Facility”, In Transportation Research Record 1630, TRB, National Research Council, Washington, D.C.,
pp.53-61.