مروری بر ژئوسنتیک ستون های سنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Malayer university

2 گروه مهندسی عمران دانشگاه ملایر

10.22034/road.2022.333550.2033

چکیده

در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ارزش زﻣﯿﻦ و ﻓﻘﺪان ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﻣﯿﻦﻫﺎی ارزان ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺴﺖ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻧﻬﺸﺘﻪﻫﺎی ﺳﺴﺖ و ﺧﺎکﻫﺎی رﯾﺰداﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺴﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی ﺧﺎک زﯾﺮ ﺳﺎزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﺧﺎﮐﺮﯾﺰﻫﺎ، ﭘﯽﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺎزهﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک در ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از 40 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روش ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎی ﻋﺪدی و آزﻣﻮن ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎک و ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮕﯽ در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی و ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، اﯾﺪه ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎزی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 25 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح و در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت رواﺑﻄﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﺢ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﭘﻮﺷﺶ ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی و ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

کلیدواژه‌ها