مروری بر ژئوسنتیک ستون های سنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ایران

چکیده

در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ارزش زﻣﯿﻦ و ﻓﻘﺪان ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﻣﯿﻦﻫﺎی ارزان ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺴﺖ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻧﻬﺸﺘﻪﻫﺎی ﺳﺴﺖ و ﺧﺎکﻫﺎی رﯾﺰداﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺴﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی ﺧﺎک زﯾﺮ ﺳﺎزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﺧﺎﮐﺮﯾﺰﻫﺎ، ﭘﯽﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺎزهﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک در ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از 40 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روش ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎی ﻋﺪدی و آزﻣﻮن ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎک و ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮕﯽ در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی و ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، اﯾﺪه ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎزی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 25 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح و در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت رواﺑﻄﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﺢ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﭘﻮﺷﺶ ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی و ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

کلیدواژه‌ها


-ﻗﻀﺎوی، م.، ﻧﻈﺮی اﻓﺸﺎر، ج. (1388). ﻃﺮاﺣﯽ و روشﻫﺎی اﺟﺮای ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ.
-ﻣﻠﮏ­ﭘﻮر، م، ر.، ﺗﻮﻓﯿﻖ، م، م. (1386). ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺻﻼح ﺧﺎک ﻫﺎی رﯾﺰ داﻧﻪ ﻧﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ازﻧﻮع ﺷﻔﺘﻪ آﻫﮑﯽ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن.
-ﺑﺎﺑﺎزاده، م.، (1389). ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻧﺠﻒآﺑﺎد.
-ﻗﻀﺎوی، ﻣﺤﻤﻮد و ﻧﻈﺮی اﻓﺸﺎر، ﺟﻮاد. (1391). ﻃﺮاﺣﯽ و روش­ﻫﺎی اﺟﺮای ﺳﺘﻮن­ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ، ﺗﻬﺮان.
 
- Babu, MR Dheerendra, Sitaram Nayak, and R. Shivashankar. (2013). A critical review of construction, analysis and behaviour of stone columns. Geotechnical and Geological Engineering 31.1, 1-22.
- Keykhosropur, L., A. Soroush, and R. Imam.  (2012). 3D numerical analyses of geosynthetic encased stone columns. Geotextiles and Geomembranes 35. 61-68.
- Keykhosropur, L., A. Soroush, and R. Imam. (2012). 3D numerical analyses of geosynthetic encased stone columns. Geotextiles and Geomembranes 35, 61-68.
- Raithel, Marc, and Hans-Georg Kempfert. (2000). Calculation models for dam foundations with geotextile coated sand columns. ISRM International Symposium. OnePetro.
-Afshar, Javad Nazari, and Mahmoud Ghazavi.  (2014). Experimental studies on bearing capacity of    geosynthetic reinforced stone columns." Arabian Journal for Science and Engineering 39.3, 1559-1571.
-­Ambily, A. P. and S. R. Gandhi.  (2004). Experimental and theoretical evaluation of stone column in soft clay. ICGGE-2004,
201-206.
-Dash, Sujit Kumar, and Mukul Chandra Bora.  (2013). Improved performance of soft clay foundations using stone columns and geocell-sand mattress. Geotextiles and Geomembranes 41, 26-35.
-­Ghazavi, Mahmoud, and Javad Nazari Afshar. (2013). Bearing capacity of geosynthetic encased stone columns. Geotextiles and Geomembranes 38, 26-36.
-­Gniel, Joel, and Abdelmalek Bouazza. (2009). Improvement of soft soils using geogrid encased stone columns. Geotextiles and Geomembranes 27.3, 167-175.
-Gniel, Joel, and Abdelmalek Bouazza. (2009). Improvement of soft soils using geogrid encased stone columns. Geotextiles and Geomembranes 27.3. 167-175.
-Gniel, Joel, and Abdelmalek Bouazza. (2010). Construction of geogrid encased stone columns: A new proposal based on laboratory testing. Geotextiles and Geomembranes 28.1, 108-118.
-Greenwood, D. A. (1970). Mechanical improvement of soils below ground surface. Inst Civil Engineers Proc, London/UK.
-Hosseinpour, Iman, Mario Riccio, and Marcio SS Almeida. (2014). Numerical evaluation of a granular column reinforced by geosynthetics using encasement and laminated disks. Geotextiles and Geomembranes 42.4, 363-373.
-­Muir Wood, D., Wenzheng Hu, and David FT Nash. (2000). Group effects in stone column foundations: model tests. Geotechnique 50.6, 689-698.
-­Murugesan, S., and K. Rajagopal. (2006). Geosynthetic-encased stone columns: numerical evaluation." Geotextiles and Geomembranes 24.6, 349-358.
-­Murugesan, S. and K. Rajagopal. (2010). Studies on the behavior of single and group of geosynthetic encased stone columns. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 136.1.129-139.
-­Nazari Afshar, J., and Mahmoud Ghazavi. (2014), A simple analytical method for calculation of bearing capacity of
stone-column. International Journal of Civil Engineering 12.1­, 15-25.
-Tang, Liang, et al. (2015). Numerical study on ground improvement for liquefaction mitigation using stone columns encased with geosynthetics. Geotextiles and Geomembranes 43.2. 190-195.
-­Tang, Liang, et al. (2015). Numerical study on ground improvement for liquefaction mitigation using stone columns encased with geosynthetics. Geotextiles and Geomembranes 43.2.190-195.
-Van Impe, W. (1983). Improvement of settlement behaviour of soft layers by means of stone columns. Proceedings, 8th European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering: Improvement of Ground. Vol. 1.
-­Yoo, Chungsik. (2015). Settlement behavior of embankment on geosynthetic-encased stone column installed soft ground–a numerical investigation. Geotextiles and Geomembranes 43.6, 484-492.