امکان سنجی مدیریت پویای مقطع عرضی در معابر درون شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده راهور، دانشگاه علوم انتظامی‌ امین، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

تقاضای سفر در شهر تهران، هماهنگ با حرکت مردم به سمت محل کار، در هنگام صبح از مناطق مختلف به سمت مرکز شهر و در هنگام عصر از مرکز به مناطق دیگر زیاد می‌شود. به همین جهت در شبکه معابر شهری می‌توان بزرگراههایی را پیدا کرد که در هنگام صبح در یک جهت و در هنگام عصر در جهت دیگر شلوغ هستند. با اختصاص یک باند از جهت خلوت به جهت شلوغ در ساعات مختلف روز می‌توان ترتیبی داد که از حجم و شلوغی بزرگراهها کاسته شود. در این تحقیق با پیاده‌سازی قسمتی از بزرگراه همت در نرم‌افزار شبیه‌ساز ایمسان بررسی شده است که این روش تا چه حد باعث بهبود وضع ترافیک می‌شود. اطلاعات ورودی به نرم افزار نظیر احجام عبوری، ابعاد وسایل، سرعت وسایل، تعداد خطوط عبوری و عرض خطوط به صورت میدانی از محل به دست آمد و پارامترهای خروجی شامل تاخیر، سرعت، زمان سفر، مسافت پیموده شده و میزان مصرف سوخت از خروجی نرم‌افزار استخراج گردید. برای این کار وضع فعلی محدوده مورد تحقیق و سناریوی پیشنهادی یعنی اختصاص یک باند از جهت خلوت به جهت شلوغ در نرم افزار شبیه‌ساز پیاده‌سازی گردید و نتایج حاصل از اجرای شبیه‌سازی آنها مقایسه شده است. بر این اساس مشخص گردید که در اوج صبح تبدیل مسیر رفت به 5 خط از 4 خط و تبدیل مسیر برگشت از 4 خط به 3 خط و عکس این کار در هنگام عصر سبب بهبود شاخص های عملکردی شامل تاخیر، سرعت، زمان سفر، چگالی و مصرف سوخت می شود.

کلیدواژه‌ها


-ناصری پوریزدی، ا.، جلیلی قاضی زاده، م.، (1400)، "متدولوژی بکارگیری انواع روش­های مدیریت زمانی مکانی مقطع عرضی
در معابر درون شهری"، گزارش طرح تحقیقاتی، مرکز
پژوهش­های شورای اسلامی شهر مشهد.
-شبکه اطلاع رسانی سکه و ارز، (1401)، www.tgju.org.
-Hausknecht, M., Au, T. C., Stone, P., Fajardo, D., & Waller, T., (2011), “Dynamic lane reversal in traffic management, in 2011 14th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC),
pp. 1929-1934, IEEE.
-Misbahuddin, S., Zubairi, J. A., Saggaf, A., Basuni, J., Sulaiman, A., & Al-Sofi, A., (2015), “IoT based dynamic road traffic management for smart cities”, In 2015 12th International conference on high-capacity optical networks and enabling/emerging technologies (HONET), IEEE. pp. 1-5.
-Papacostasa, C. S., (2008), “Honolulu's zipper lane: a moveable barrier HOV application”.
-Skowronek, D. A., Ranft, S. E., & Cothron, A. S., (2002), “An evaluation of Dallas area HOV lanes, year 2002 (Vol. 4961, No. 2), “Texas Transportation Institute”, Texas a & M University System.
-Wang, C., David, B., Chalon, R., & Yin, C., (2016), “Dynamic road lane management study: A Smart City application”, Transportation research part E: logistics and transportation review, 89, pp.272-287.
-Wikipedia, (2022), Barrier transfer machine, https://en.wikipedia.org/wiki/Barrier_transfer_machine.
-Zhang, K., (2016), “Traffic impact analysis of several dynamic lane management strategies for congestion mitigation based on DTA model”, University of Maryland, (Doctoral dissertation).