امکان‌سنجی استفاده از روغن سبوس برنج به‌عنوان جوانساز در مخلوط‌های آسفالتی حاوی تراشه آسفالت بازیافتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 راه و ترابری،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22034/road.2022.341244.2046

چکیده

استفاده از تراشه آسفالت بازیافتی در روسازی به علت کاهش هزینه و حفظ منابع طبیعی به‌عنوان یکی از راهکارهای موجود در زمینه نگهداری و بهسازی راه‌ها بوده است. درعین‌حال استفاده از این مصالح به علت قیر پیر شده موجود در تراشه آسفالت، باعث عملکرد نامناسب مخلوط آسفالتی ازجمله کاهش مقاومت در برابر ترک‌خوردگی می‌شود. امروزه برای ارتقای عملکرد مخلوط آسفالتی حاوی تراشه آسفالت از مواد جوانساز استفاده می‌شود. ایران ازجمله کشورهای فعال در حوزه کاشت برنج بوده درحالی‌که 70 درصد سبوس برنج در کشور بی‌استفاده است. این پژوهش به بررسی امکان استفاده از روغن سبوس برنج به‌عنوان جوانساز در مخلوط‌های آسفالتی حاوی 30،20 و 40 درصد تراشه آسفالت به‌وسیله آزمایش‌های خرش دینامیکی، مدول برجهندگی و خمش نیم‌دایره پرداخته است. نتایج نشان دادند که اضافه کردن روغن سبوس برنج در مخلوط‌های آسفالتی حاوی تراشه آسفالت به طور متوسط باعث کاهش 31 درصدی عدد روانی،کاهش 27 درصدی مدول برجهندگی و همچنین افزایش 24 درصدی انرژی شکست و کاهش 13 درصدی چقرمگی شکست شده است. همچنین نمونه ‌های آسفالتی حاوی روغن سبوس برنج عملکرد به مراتب بهتری نسبت به نمونه های بدون روغن سبوس برنج و کنترل داشته اند. درنتیجه استفاده از روغن سبوس برنج به‌عنوان جوانساز در مخلوط آسفالتی به علت استفاده از ضایعات برنج و هزینه و آلودگی کمتر می‌تواند راه‌حل مناسبی برای ارتقای عملکرد روسازی آسفالتی به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها