فراترکیب مقالات فارسی زبان با محوریت آرام‌سازی ترافیک مروری بر سال‌های 1387 تا 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

اقدامات آرام‌سازی ترافیک معابر شهری به عنوان عاملی موثر در افزایش سطح ایمنی عابرین پیاده و دوچرخه‌سواران، سرعت وسایل نقلیه موتوری را محدود کرده و موجب کاهش تلفات ناشی از تصادفات می‌گردد. مقاله حاضر با انجام مروری نظام‌مند به تحلیل و تفسیر مقالات علمی-پژوهشی فارسی زبان در بازه زمانی 1387 تا 1399 پرداخته است. نتایج نشان داد که اعمال سرعت‌گیر و سرعت‌کاه در معابر شهری به عنوان راهکار فیزیکی مقطعی، اثر چشمگیری بر کاهش سرعت وسایل نقلیه داشته است. در این راستا، مقایسه بین انواع سرعت‌گیر و سرعت‌کاه و کنترل محل مناسب نصب آن‌ها می‌تواند در مطالعات آینده با جزئیات بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج همچنین مشخص نمود تغییر در سطح روسازی به عنوان راهکارهای غیرفیزیکی برای کاهش سرعت به محدوده مجاز چندان موثر نبوده و نیاز است با ترکیب دیگر راهکارها به این امر دست یافت که نیازمند انجام مطالعات جدیدی در این زمینه است. لازم به ذکر است استفاده از ابزار شبیه‌سازی برای سنجش عملکرد راهکارهای پیشنهادی برای ترکیب ابزارهای آرام‌سازی نیز می‌تواند کارآمد باشد که می‌تواند توسط دیگر پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه، نتایج مشخص نمود که مطالعات پیشین، کمتر به اثرسنجی و تحلیل عملکرد ابزارهای آرام‌سازی نظیر جزیره‌های منحرف‌کننده قطری و ترافیکی پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها


- Saeid Amanpour, Samira Moradi Mofrad , Akbar Hossienzadeh, (2019), “The role of traffic calming in the planning of child friendly and human-oriented cities (Case study: Zanjan)”, Journal of Studies Of Human SettlementsPlanning, 14(46), pp.129146. 
-Statistics Research Institute, (1389), “Analytical report on the statistics of road accidents and casualties”, EC-4-4-2-98-06.
-­A. M. Rahimi , A. Moradi Madadloo, A. Mazaheri, (2018), “Assess the Impacts of Access Road on Intercity Routes Performance”, Journal of Transportation Research, 15(3), 
pp.15-31. magiran.com/p1905075.
-­A. Sheykhfard, (2018), “Evaluation of Effectiveness of Horizontal Pavement Marking on Reduction of Vehicles’ Speed”, Journal of Transportation Research, 15(3), pp.111-122. magiran.com/p1905081.
-Alireza Esmaeeli؛ Ahmad Karami؛ Mehdi Pilaram, (2016), “Studying the effect of using visual surveillance cameras on recording the driving infractions of drivers (case study: the town of Gorgan)”, Quarterly Journal of Law Enforcement Science Golestan; Fifth year, issue, 01 pp. 94.
-Alireza Khavandi, Seyed Omid Rezaeian, (1397), “Investigating the effect of access road density on accidents on two suburban roads (case study of Ahar-Tabriz axis)”, Transportation Engineering Quarterly, 9 (4), pp.619-630. magiran.com/p1836558.
-­Amin Choubdar, Amin Farajollahi, Alireza Ameli, (2020), “Evaluation of The Speed Bumps Utilization at Junctions and U-Turns on Accidents and Vehicles’ Speed and Offering Prediction Model of The Speed Bumps Effects on The Accidents Reduction”, Journal of Transportation Research, 17(2), pp.67-80. magiran.com/p2143679.
-Amir Falamarzi, Mohammad Soltani, Ahmad Shahbazzadeh, Navid Amir Pashaei, (2016), “Prioritization of the Problems related to Guide Signs using Analytical Hierarchy Process (AHP) Technique (Case Study: Azadegan Highway), Journal of Traffic Engineering”, 16(64), pp.5057. 
-Amir Pouriya Chavoshi, (2008), “Modern Methods of Traffic Soothing”, Traffic Management Studies, 3(9), 109. magiran.com/p763267.
-David, B., (2004),”Trac calming fatalities", A Growing Thereat World Wide.
-Ebrahim Vahabzadeh, (2008), “The Effect Of Human Factor On The Accidents Of Karij-Qazvin Highway In 2004 And The Reduction & Control Strategies”, Traffic Management Studies, 3(8), 57. magiran.com/p698505.
-­F. R. Haghighi , Sh. Abbasi, (2018), “Building a Model of the Possibility of Students Pass Crossing Suburban Roads”, Journal of Transportation Research, 15(3), pp.67-78. magiran.com/p1905078.
-Farshid Reza Haghighi , Mahla Zadkhori, (2019), “Vehicle speed estimation model due to speed humps”, 8(29), pp.45-68. magiran.com/p2033762.
-­Farshidreza Haghighi , Abbas Sheykhfard, Mohammad Azmoodeh, (2019), “Improving safety of student crossing by implementing traffic calming (Case Study: Babol)”, Journal of Transportation Engineering, 11(2), pp.525-537.
-­Farshidreza Haghighi, Abbas Sheikh Fard, Shahrbanoo Kavianpour, (1399), 'The effect of perceptual instruments on the speed of drivers' choice in accident-prone areas', Rahvar Magazine, 9 (34), pp.71-100. magiran.com/p2223012.
-Farshidreza Haghighi, Ali Akbari, (2015), “Comparison of drivers' behavior towards traffic calming devices in real and virtual world”, Rahvar Magazine, 4 (13), pp.107-122.
-­Farshidreza Haghighi, Ali Akbari, (2016), “Assessment of Marking Effectiveness on Traffic Calming with Driving Simulator”, Journal of Transportation Engineering, 7(2), pp.237249. 
-Farshidreza Haghighi, Hamed Yousefi, Reza Jafari, Ali Akbari, (2015), “Effectiveness of Perceptual Traffic Calming Measures at a Small Community Gateway for Speed Reduction in Real World and Simulator Study”, Journal of Transportation Engineering, 6(3), pp.429-444. magiran.com/p1420573.
-Farshidreza Haghighi, Mohammad Gholamnejad, (2016), “Risk Analyzing and Safety Modeling for Students Crossing the Street at Roadside Schools”, Journal of Transportation Engineering, 7(4), pp.605614.
-Freydoun Moghadasnezhad, Mohammad Ali Nadem Nalkiashary, (2014), “Effectiveness of Traffic Calming Method by Combination of Extrusions and Rumble Strips in Speed Management”, Journal of TrafficEngineering, 14(57), 48, magiran.com/p1757627.
-Ghazal Rezaeianzadeh, Kianoosh Zaker Haghighi, (2013), “Feasibility study of pedestrian presence in local routes using land use indicators and criteria and traffic safety to create desirable sidewalks (Case study: Yousefabad neighborhood of Tehran)”, Haft Hesar Environmental Studies Quarterly, 1 (3), 25. magiran.com/p1630831.
-Godley, S., (1999), “A Driving simulator investigation of perceptual countermeasures to speeding”, Ph.D. Dissertation, Department of Psychology,  Monash University.
-Haghighi, F., and Yousefi, H., and Yousefi, F., (1394), “Evaluation of the effect of pavement cross-section on traffic calming using t-test (Case study: Izadshahr entrance)”, Transportation Infrastructure Engineering, 1 (4), pp.79-91. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=265584.
-Highway Geometric Design Code, No. 415, (2012), “Islamic Republic of Iran Vice presidency for Strategic Planning  and Supervision.
-Javad Tanzadeh, Pezhouhan T.Kheiry, (2009), “Modification of the Technical Specifications of Traffic Calming Methods for Transportation of Hazardous Materials, Traffic ManagementStudies, 3(10), 25. magiran.com/p763137.
-K. Rahimof, M. Seyedkarimi, S. R. Seyedalizadeh Ganji, (2012), “Improving Traffic Safety using Speed Bumps Case study: Tehran”, ­6(17), 15. magiran.com/p1056515.
-Kamran Rahim Of, Hosein Mehrad Majd,  (2017), “Analyzing and assessing drivers' behaviors by creating accidents occurrence risk in around schools”, Traffic Management Studies, 12(44), 57-70. magiran.com/p2193974.
-Katz, B. J. and Rakha, H. A., (2008), “Determination of effective design of perceptual transverse bars to reduce vehicle speeds on a controlled roadway”,  Transportation Research Record, pp. 08-1253.
-M. R. Ahadi, A.R. Sarkar, M. Goudarzi, (2020), “The Effect Of Traffic Calming In The Vicinity Of Schools On Students Accidents, Sharif Journal Civil Engineering, 36(2), pp.153160. 
 magiran.com/p1478834.
magiran.com/p1545626.
magiran.com/p1618594.
magiran.com/p1897240.
magiran.com/p1906838.
magiran.com/p1989376.
 magiran.com/p2072401.
 magiran.com/p2102437.
magiran.com/p2114727.
magiran.com/p2157253.
-MohammadHassan Yazdani, Ebrahim Alipour, AmirHesam Dashti, (2018), “Prioritizing the Efficiency Level of Relaxation Indicators in Urban Passageways”, Traffic Management Studies, 13(49), pp.95-113. 
-R. Javadian, E. A. Jahani, M. Ranjbar, (2018), “The Effectiveness of Cameras to Record Violation Even and Odd Designs on the Law of Drivers in Tehran”, Road journal, 96, pp.161-171. 
-R. Shad, A. R. Hoveydafar, M. Moradzadeh, (2015), “Evaluating Urban Speed Bumps using AHP in GIS (Case Study: Kashan City Area)”, Traffic Management Studies, 9(34), 43. magiran.com/p1380637.
-Saffarzadeh, Mahmoud and Seyed Abrishami, Seyed Ehsan and Khosravi, Hadi, (2012), “A method for evaluating the efficiency of speed cameras in suburban axes (Case study of Semnan axes)”, 12th International Conference on Transportation and Traffic Engineering, Tehran, https : //civilica.com/doc/200673.
-Shahab Hassanpour, Shahriar Afandizade, (2018), “Effectiveness of technical strategies on urban and suburban traffic relaxation”­, 15(42), pp.157185.
-Urban Highways and Streets Design Guide, section 6, Traffic Calming, (2020)­, “Deputy of Transportation Ministry of Roads & Urban Development Islamic Republic of Iran”.
-Urban Highways and Streets Design Guide, section1: Fundamentals, (2020)­, “Deputy of Transportation Ministry of Roads & Urban Development Islamic Republic of Iran”.