تحلیل حساسیت اثر نسبی پارامترهای ترافیکی، جغرافیایی و محیطی بر میزان انتشار آلاینده‌های خطرناک از خودروهای سواری (مطالعه موردی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین میزان و نحوه تاثیر انواع پارامترهای ترافیکی، جغرافیایی و محیطی بر انتشار آلاینده‌های خطرناک و سمی انجام شده است. در این مطالعه موردی به منظور نیل به هدف مذکور ضمن برقراری یک تصاعد حسابی در دامنه ورودی‌ها، هر یک از پارامترهای ورودی به صورت نقطه‌ای در اختیار مدل تخمین انتشار IVE قرار گرفته‌ است. در ادامه و جهت تعیین میزان حساسیت انتشار آلاینده‌های خطرناک از اگزوز خودروهای سواری نسبت به عوامل ورودی، از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که تاثیرگذارترین عامل بر افزایش انتشار آلاینده‌های بوتادین، استالدهید و فرمالدهید با ضرایب تعیین 0/71، 0/68 و 0/66 میانگین سن ناوگان خودروهای سواری است. این در حالی است که بر اساس یافته‌های این فعالیت پژوهشی، مهم‌ترین و اثرگذارترین عامل افزایش انتشار آلاینده‌های آمونیاک و بنزن به ترتیب با ضرایب تعیین 0/90 و 1/00، شیب جاده و مقدار بنزن موجود در سوخت است. با بررسی روند تغییرات میزان انتشار آلاینده‌ها تحت تاثیر مقادیر مختلف پارامترهای ترافیکی، جغرافیایی و محیطی می‌توان مقادیر بهینه هر یک از این عوامل را به منظور حداقل‌سازی میزان انتشار ارزیابی نمود. با توجه به نتایج به دست‌آمده، نوسازی ناوگان خودروهای سواری، بهبود کیفیت سوخت و احداث جاده‌هایی با شیب ملایم می‌تواند به عنوان راهکاری مناسب در جهت کاهش انتشار آلاینده‌های سمی در شهر تهران در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


-Agarwal, A. K., & Mustafi, N. N., (2021), "Real-world automotive emissions: Monitoring methodologies, and control measures", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 137, 110624.
-Baek, K.-M., Seo, Y.-K., Kim, J.-Y., Baek, S.-O., Baek, K.-M., Seo, Y.-K., Kim, J. Y., et al., (2019), "Monitoring of particulate hazardous air pollutants and affecting factors in the largest industrial area in South Korea: The Sihwa-Banwol complex. Environmental Engineering Research", 25(6), pp.908-923.
-Banitalebi, E., & Hosseini, V., (2015), "Development of hot exhaust emission factors for Iranian-made euro-2 certified light-duty vehicles", Environmental Science & Technology, 50(1), pp.279-284.
-Bolden, A. L., Kwiatkowski, C. F., & Colborn, T., (2015), "New look at BTEX: are ambient levels a problem"? Environmental Science & Technology, 49(9), pp.5261-5276.
-Deputy of Transport and Traffic of Tehran, (2019), "Tehran Traffic Statistics Handbook".
-Iran Meteorological Organization, (2020), "Specialized products and services weather", Retrieved from https://www.irimo.ir/eng/wd/720-Products-Services.html.
-ISSRC., (2008), "International Sustainable Systems Research Center", IVE Model User Manual, Version 2.0.
-Koupal, J., & Palacios, C., (2019), "Impact of new fuel specifications on vehicle emissions in Mexico", Atmospheric Environment, 201, pp.41-49.
-Lyu, P., Wang, P. S., Liu, Y., & Wang, Y., (2021), "Review of the studies on emission evaluation approaches for operating vehicles", Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 8(4), pp.493-509.
-Miller, L., Xu, X., Grgicak-Mannion, A., Brook, J., & Wheeler, A., (2012), "Multi-season, multi-year concentrations and correlations amongst the BTEX group of VOCs in an urbanized industrial city", Atmospheric Environment, 61, pp.305-315.
-Miri, M., Shendi, M. R. A., Ghaffari, H. R., Aval, H. E., Ahmadi, E., Taban, E., Gholizadeh, A., et al., (2016), "Investigation of outdoor BTEX: Concentration, variations, sources, spatial distribution, and risk assessment", Chemosphere, 163.
-Mogro, A., & Huertas, J., (2021), "Assessment of the effect of using air conditioning on the vehicle's real fuel consumption", International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM).
-Pianosi, F., Beven, K., Freer, J., Hall, J. W., Rougier, J., Stephenson, D. B., & Wagener, T., (2016), "Sensitivity analysis of environmental models: A systematic review with practical workflow", Environmental Modelling & Software, 79, pp.214-232.
-Rahman, S. A., Fattah, I. R., Ong, H. C., Ashik, F. R., Hassan, M. M., Murshed, M. T., Imran, M. A., et al., (2021), "State-of-the-Art of Establishing Test Procedures for Real Driving Gaseous Emissions from Light-and Heavy-Duty Vehicles, Energies", 14(14), 4195.
-Rashidi, Y., & Atabi, F., (2019), "Verification of IVE Model for SAIPA Co. Fleet Emission".
-Shafie-Pour, M., & Tavakoli, A., (2013), "On-road vehicle emissions forecast using
IVE simulation model", International Journal of Environmental Research, 7(2),
pp.367-376.
-Tehran Air Quality Control Company, (2021), "analysis of gasoline of Tehran's filling stations", Retrieved from https://air.tehran.ir/Default.aspx?tabid=957.
-U.S. Environmental Protection Agency, (2022), "Hazardous Air Pollutants", Retrieved from https://www.epa.gov/haps.
-Vashisht, S., & Rakshit, D., (2021), "Recent advances and sustainable solutions in automobile air conditioning systems", Journal of cleaner production, 329, 129754.
-Zhang, Q., Fan, J., Yang, W., Ying, F., Bao, Z., Sheng, Y., Lin, C., et al., (2018), "Influences of accumulated mileage and technological changes on emissions of regulated pollutants from gasoline passenger vehicles", Journal of Environmental Sciences, 71, pp. 197-206.

Sensitivity Analysis of Hazardous Air Pollutants Emission from Passenger Cars to Traffic, Geographic and Environmental Parameters