نقش آموزش در بهره‌وری سرمایه انسانی بزرگسال در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای باری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 مربی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه‌های هر کشور به‌حساب می‌آید به همین منظور استفاده مؤثر و بهینه یا به عبارت بهتر بهره‌وری مؤثر از این سرمایه یکی از اهداف و برنامه‌های اصلی کشورها در سطح کلان می‌باشد. با توجه به اهمیت این موضوع و ازآنجاکه سرمایه انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین انواع سرمایه می‌تواند نقش چشمگیری در رشد و توسعه اقتصادی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای داشته باشد، در این مطالعه نقش نیروی انسانی بزرگ‌سال در بهره‌وری بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور موردبررسی قرارگرفته است. بدین منظور با جمع‌آوری داده‌های سالانه و با بهره‌گیری از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون با وقفه گسترده و الگوی تصحیح خطا به کمک نرم‌افزار EVIEWS10، به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت تجربه کاری افراد شاغل بالای 50 سال در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای باری و همچنین آموزش افراد شاغل بالای 50 سال در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای باری در بهره‌وری بخش حمل‌ونقل جاده‌ای باری تأثیر مثبتی دارد.

دست‌آخر با توجه به ضریب تصحیح خطا در مدل ECM می‌توان بیان کرد که سرعت تعدیل به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت مناسب بوده، به‌طوری‌که در هر دوره حدود227/0 خطای عدم تعادل تعدیل گردیده و مقدار کوتاه‌مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت خود به‌صورت نمایی میل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


-بازدار­اردبیلی، پ. و پژمان­زاد، پ.، (1400)، "بررسی نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با استفاده از مدل ARDL"، فصلنامه علمی جاده، سال نوزدهم، شماره 108 ، دوره سوم، پاییز 1400، ص. 36-27.
-سوری، ع.، (1393)، "اقتصادسنجی همراه با کاربرد Eviews & Stata12"، فرهنگ شناسی.
-شکرچی­زاده، ا.ر. و حاجی­اسماعیلی، س.، (1394)، "مروری بر مدل­های بهره­وری نیروی انسانی و ارتباط آن
با کیفیت خدمات در سازمان‌های خدماتی و دولتی، اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، 28 مهرماه.
- حیدرزاده، ت.، (1399)،"بررسی سهم و نقش نیروی کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور"، فصلنامه علمی پژوهشنامه حمل‌ونقل، سال هفدهم، دوره اول، شماره 62، ص. 82-71.
 
-خادم ثامنی، م. آشور، ع.، (1399)، "بررسی تأثیر سطح تحصیلات نیروی انسانی در کارایی صنعت ریلی ایران و نقش دانشکده مهندسی راه‌آهن"، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال بیست و دوم، شماره88، زمستان، ص. 72-57.
- دفتر فناوری ارتباطات و اطلاعات، (1398)، "سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده­ای کشور"، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده­ای کشور، معاونت برنامه­ریزی.
-مهرگان، ن. و رضائی، ر.، (1388)، "راهنمای ای‌ویوز ۶
در اقتصادسنجی"، انتشارات نور علم، تهران.
-نجفی، م. مشرفی، ر. کی­منش، م.ر.، (1397)، "بررسی آثار سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل بر ایجاد اشتغال از سازوکار اثر القایی بر تولید"، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1397، ص. 154-125.
 
-نصیری، ن.، (1399). " نقش آموزش بر بهره‌وری نیروی انسانی"، فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی، دوره اول، شماره دوم، فصل بهار، ص. 44-30.
-Borsch-Supan, A., & Weiss, M., (2016), “Productivity and age: Evidence from work teams at the assembly line”, The Journal of the Economics of Ageing, 7, pp.30–42.
-Lee, Jong-Wha. Kwak, Do Won. Song, Eunbi, (2022), ”­Can older workers stay productive? The role of ICT skills and training”, Journal of Asian Economics 79 101438.
-Lee, J. W., Han, J. S., & Song, E., (2019),”The effects and challenges of vocational training in Korea. International Journal of Training Research, 17, pp.96–111.
-G¨obel, C., & Zwick, T., (2013), Are personnel measures effective in increasing productivity of old workers? Labor Economics, 22, pp.80–93.