برنامه‌ریزی راهبردی توسعه حمل ونقل روستایی شهرستان کرمان‌ با رویکرد توسعه حمل و نقل محور (TOD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی- دانشگاه گلستان

2 استادیار گروه جغرافیاوبرنامه‌ریزی روستایی- دانشگاه پیام نور، تهران.ایران.

10.22034/road.2023.345408.2053

چکیده

توسعه‌ی حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک و آلودگی صوتی و بصری‌، کاهش ازدحام درون بافت شهری‌، رضایت‌مندی شهروندان از امکان سرویس‌دهی مناسب‌، امکان دستیابی به اهداف روستای الکترونیک‌، تمرکز فعالیت‌ها و کاربری‌های متنوع مورد نیاز فضای دهستان اختیارآباد و مدیریت پارکینگ و ایجاد آن با محوریت برنامه‌ریزی توسعه‌ی حمل و نقل عمومی ضروری است مورد توجه قرار گیرد؛ بدین ترتیب روش تحقیق در مقاله‌ی حاضر، از نوع توصیفی تحلیلی است. روند تحقیق با مراجعه به منابع معتبر کتابخانه‌ای و اسنادی و مطالعات میدانی گرداوری آغاز شده است. داده‌ها با روش تحلیلی برنامه‌ریزی استراتژیک کمی و در قالب تکنیک سوات (SWOT) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد، اگر تسهیلات حمل و نقل عمومی را جهت بهبود کیفیت زندگی و حمایت برنامه‌ریزی راهبردی در روند تهیه طرح‌های هادی روستایی و شهری قابل اهمیت بدانید بسیاری از جوامع از جمله دهستان اختیارآباد‌ یکی از دهستان‌هایی است برای توسعه‌ی حمل و نقل محور و دخالت برنامه‌ریزی راهبردی در آن طبق نتایج بدست آمده لازم‌ و ضروری است‌. تا مشکلات ازدحام ترافیکی در سطح دهستان اختیارآباد و آلودگی‌های ناشی از استفاده خودروهای شخصی‌، کاهش عمر درختان و....راهکارها و سیاست‌هایی پیشنهاد شده است‌.

کلیدواژه‌ها