طراحی مدلی برای ارتقاء ظرفیت اجرای خط‌مشی‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت، واحد رفسنجان‌، دانشگاه آزاداسلامی‌، رفسنجان، ایران

چکیده

بخشی از موفقیت در اجرای خط‌مشی‌ها به ظرفیت اجرای خط‌مشی برمی‌گردد چرا که ظرفیت حاصل توانایی در شکل‌دادن به آینده است. این تحقیق به شناسایی عوامل مؤثر در ارتقاء ظرفیت اجرای خط‌مشی‌ها و رابطه علت و معلولی بین آنها پرداخته است. جامعه تحقیق در این پژوهش کاربردی متشکل از 12 نفر از متخصصان و خبرگان خط‌مشی‌گذاری سازمان راهداری است که از طریق نمونه‌گیری غیرتصادفی و  هدفمند انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و پرسش‌نامه و جهت تحلیل داده‌ها از تکنیک FMEA و دیمتل فازی استفاده شده است. بازسازی ساختار سازمان و مدیریت در تدوین و اجرای خط‌مشی‌های سازمان راهداری دارای بیشترین و شاخص ارتقاء نظام آموزش و مشارکت در ارتباط با سازمان راهداری دارای کمترین میزان اثرگذاری بر دیگر شاخص‌های ارتقای ظرفیت اجرای این خط‌مشی‌ها است. تلاش برای ارتقاء ظرفیت اجرای خط‌مشی‌های سازمان راهداری باید با برنامه‌ریزی و تغییرات سازنده و پایدار در ساختار سازمان و مدیریت و با کارآمدی و اثربخشی در بازسازی ساختار سازمان و مدیریت در تدوین و اجرای خط‌مشی‌های سازمان راهداری کشور همراه باشد تا به تقویت شاخص‌های دیگر بینجامد. تدوین اصولی و واقع‌بینانه خط‌مشی‌ها در سازمان می‌تواند زمینه ارتقاء ظرفیت اجرای خط‌مشی‌های سازمان راهداری را مهیا سازد.

کلیدواژه‌ها


-آبادیان، م. زنجیرچی، س.م. و اسعدی، م.م.، (1391)، "ارزیابی کیفیت خدمات DSL با رویکرد ترکیبی تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های فازی مطالعه موردی: یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت مدیریت تولید و عملیات"، شماره2، دوره 3 (5)، صص. 76-59.
- اصغرپور، م.ج.، (1393)، "تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره"، نشر دانشگاه تهران.
- الوانی، س.م، شریف‌زاده، ف.، (1397)، "فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی"، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
- بوالحسنی، پ. اسماعیلی دوکی، ا. فلاح، م.، (1396)، "ارزیابی ریسک و رتبه‌بندی تجهیزات با تلفیق رویکردهای AHP فازی و FMEA –مطالعه موردی: مجموعه صنایع آذراب اراک"، نشریه تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات، شماره 1، دوره2، صص. 72-59.
-بیاتی، م. ع. و همکاران، (1400)، "شناسایی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی با استفاده از روش فراترکیب"، خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، شماره 3، دوره 12، صص.46-31.
-پوراحمدی، م. مختاریان­پور، م. و حسن قلی‌پور، ط.، (1397)،" آسیب‌شناسی اجرای خط‌مشی‌های خصوصی‌سازی در ایران. مدیریت دولتی"، شماره10 (3)­، صص.356-333.
-دانایی‌فرد، ح. امامی، س.م. و حسینی، س.ک.، (1395)، "درآمدی تحلیلی بر فهم موضوع ظرفیت خط‌مشی عمومی: بررسی ماهیت"، موضوع و کارکرد، فصلنامه علمی‌پژوهشی سیاستگذاری عمومی، شماره 3، دوره2، صص.99-79.
-دانش­فرد، ک.، (1395)، "فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی"، تهران،­ دانشگاه آزاد اسلامی.
-زینی­وند مقدم، ر. و همکاران، (1400)، "طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های وزارت آموزش‌وپرورش با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری"، فصلنامه خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، شماره42، دوره 12(2)، صص. 84-67.
-ضابط پور کردی، ح. و همکاران، (١٣٩٨)، "شناسایی و اولویت‌بندی موانع و چالش‌های اجرای خط‌مشی‌های آموزش عالی در ایران"، جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، (٦) ١٣، صص.230-203.
-"سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای"، (1387)، "ایمنی راه‌ها: اولویتی جدید برای توسعه پایدار"، دفتر بودجه و تشکیلات.
-عباسی، ط. و بیگی، و.، (1395)، "تبیین چالش‌های اجرای خط‌مشی‌های عمومی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال 8، شماره1،
صص. 12-1.  
-علی‌آبادی، ا. عزیزی، م. عالم تبریز، ا. داوری، ع.، (1397)، "شناسایی موانع اجرای خط‌مشی‌های کارآفرینی و نوآوری در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامة علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم‌انسانی، شمارة3، دورة 8، صص. 132-95.
-قلی‌پور، ر.، (1393)، "تصمیم‌گیری سازمانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی"، تهران،  سمت.
-قلی‌پور، ر.ا. و همکاران، (1390)، "ارائه مدلی برای اجرای خط‌مشی‌های صنعتی مطالعه موردی در استان قم"، مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره2، دورة 9، صص­. 130-103.
-کشوریان آزاد، ر.، (1400)، "ارایه الگوی بومی اجرای خط‌مشی‌های قضائی: با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و رویکرد دلفی فازی. فصلنامه خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت"، شماره42، دوره 12(2)، صص. 29-1.
-لستر، پ. و استوارت، ج.، (1391)، "فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی"، ترجمه مجتبی طبری، تورج میکلایی و سهیل خورشیدی، نشر ساوالان، چاپ سوم.
-محمدی، م.، (1395)، "طراحی مدل حاکمیتی اجرای خط‌مشی‌های منابع انسانی در بخش دولتی ایران (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)، فصلنامة علمی‌پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، شماره2، دوره4، صص. 11-26.
-محمدی فاتح، ا. و همکاران، (1395)، "طراحی مدلی برای ارتقای ظرفیت خط‌مشی‌گذاری در قوه مجریه کشور"، فرایند مدیریت توسعه، دوره2، شماره3. صص.37-3.
-معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، (1397)، برنامه‌ریزی استراتژیک بخش حمل‌ونقل ایران.
-منوریان، ع.، (1394)، "مدل اجرای خط‌مشی‌های اصلاح اداری با رویکرد یادگیری"، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، شمارة4، دورة 7، صص.848-839.
-Baun ,M,  Marek .D., (2013), “The Implementation of EU Environmental Policy in the Czech Republic: Problems with Post-Accession Compliance?”, Europe-Asia Studies.Volume 65(10),  pp.1877-1897.
-Cerny, P. G., (1999), “Globalization and the erosion of democracy”, In European Journal of Political Research 36(1), pp. 1–26.
-Chang D. Y., (1996), “Theory and Methodology Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP”, European Journal of Operational Research, 95, pp. 649-655.
-Chen Su Jung, (2006), “Goals Ambiguity, and performance in u.s. federal programs and agencies, Dissertaion”,The University of Georgia.
-Cummings, S.N, Norgaard, O., (2004), “Conceptualising State Capacity: Comparing Kazakhstan and Kyrgyzstan”, In Political Studies 52 (4), pp. 685–708.
-Davis, G.C., (2000), “Conclusion: policy capacity and the future of governance”, Sydney: Allen & Unwin.
-Donaldj calista, (1995), “policy implementation.Mrist college”, New York, pp.117.
-Fellegi, I.,(1996), “Strengthening our policy capacity”, Ottawa, ONT. Canadian center for management development.
-Honadle, B. W., (1981), “A capacity-building framework: A search for concept and purpose”, In Public Administration Review 41 (5), pp.575–580.
-Kurzer, P., (1997), “Decline or Preservation of Executive Capacity?”, Political and Economic Integration Revisited, In JCMS: Journal of Common Market Studies 35 (1), pp. 31–56.
-Kwon. H., Cho .H.J., Moon. I, Choi. J, Park. D.  and Lee. Y., (2010), “Advanced Korean Industrial Safety and Health Policy with Risk Assessment Safety and Health at Work”,1, pp.29-36.
-Painter, M. Pierre, J., (2005), “Unpacking Policy Capacity: Issues and Themes”, In Challenges to State Policy Capacity. Edited by Painter M, Pierre J.Hampshire and New York: Palgrave MacMillan, pp. 1-8.
-Peters, B. G., (1996), “The policy capacity of government”, [Hull, Quebec]: Minister of Supply and Services Canada (Canadian Centre for Management Development research paper No. 18).
-Richardson, W., (2007), “Public policy failure and fiasco in education:   perspectives on the British examinations crises of 2000-2002 and other episodes since 1975”, Oxford Review of Education Routiedge, Vol. 33, No. 2,
pp. 143-160.