طراحی و حل مدل مسیریابی وسایل حمل کالای ارزشمند با در نظر گرفتن ریسک مسیر (مطالعه موردی: بانک شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از فرآیندهای اصلی در سیستم بانکداری، برنامه­ریزی و انتقال پول از خزانه به شعبه و برگشت آن به خزانه در بازه زمانی مشخص و محدود است. بر این اساس، هدف اصلی اغلب بانک­ها حداقل کردن ریسک مسیر می­باشد. زیرا، روزانه حجم بالایی وجه نقد توسط خودروهای پولرسان جابه­جا می­شود. در این پژوهش، یک مدل ریاضی برای حمل و نقل پول فیزیکی  با در نظر گرفتن ریسک مسیر توسعه داده شده است. در مدل پیشنهادی سه مفهوم ارائه شده است که عبارتند از:1) وسیله نقلیه در سه حرکت اول مسیرهای طولانی را به دلیل اینکه پول بیشتری حمل می­کند طی نکند،2) به یک شعبه در دو روز متوالی، در زمان یکسان سرویس­دهی نشود، 3) یک مسیر در دو روز متوالی تکرار نشود. این امر امکان تعیین الگویی ثابت برای سرویس­دهی را کاهش داده و امنیت سرویس­دهی را افزایش می دهد.همچنین، از الگوریتم­ فراابتکاری ژنتیک برای حل مدل استفاده شده است. برای نشان دادن کیفیت جواب­ الگوریتم­، مسائل مختلفی در ابعاد متنوع تولید و با نرم افزار گمز و متلب حل شده است.  نتایج نشان می­دهد که الگوریتم ژنتیک در این مسائل به طور میانگین 0.93درصد و حداکثر 1.87درصد اختلاف با جواب بهینه دارد.

کلیدواژه‌ها


- Davis, L. (2016).Improving traffic flow at a 2-to-1 lane reduction with wirelessly connected, adaptive cruise control vehicles. Computers & Industrial Engineering.451 (2), 320–332.
-Talarico, L.,Springael, J., & Sorensen, K. & Talarico, F.(2015).A large neighborhood metaheuristic for the risk-constrained cash-in-transit vehicle routing problem.Computers & Industrial Engineering.78(C), 547-556.
-Androutsopoulos, K. N. & Zografos, G. (2012). A bi-objective time-dependent vehicle routing and scheduling problem for hazardous materials distribution. Transportation and Logistics.1(1-2), 157-183.
-Blum,C., &Ochoa,G.(2021). A comparative analysis of two matheuristics by means of merged local optima networks. Operational Research. 290(1), 36-56.
-Bozkaya, B., Salman, F. S. & Telciler, K. (2017). An adaptive and diversified vehicle routing approach to reducing the security risk of cash-in-transit­. Operational Research, 69(3), 256-269.
-Braekers, K., Ramaekers, K. & Nieuwenhuyse, M. (2015).The vehicle routing problem: state of the art classification and review. Computers & Industrial Engineering, 43(1), 238-247.
-Bula, G. A., Prodhon, C., Gonzalez, F. A., Afsar,H. M. & Velasco, N. (2017).Variable neighborhood search to solve the vehicle routing problem for hazardous materials transportation. Hazardous Materials, 324(44), 472-480.
-Chen, Y., Cowling, P., Polack, F., Remde, S. & Mourdjis, P.(2017).Dynamic optimisation of preventative and corrective maintenance schedules for a large scale urban drainage system. Operational Operations Research, 62(2), 61-77.
-Davis, L. (2017).Dynamic origin-to-destination routing of wirelessly connected, autonomous vehicles on a congested .Network.Computers & Industrial Engineering, 478(1), 93–102.
-Dongyang, X. Kunpeng, L. Jiehui,Y. & Ligang, C. (2020). A multicommodit unpaired pickup and delivery vehicle routing problem with split loads and unloads. Industrial Management & Data Systems, 120(1), 1565-1584.
-Dorigo, M., & Stutzle, T. (2019). Ant colony optimization: Overview and Recent Advances. Handbook of Metaheuristics, 272.
-Fikarab, C., & Braekers, K. (2022). Bi-objective optimization of e-grocery deliveries considering food quality losses.Computers & Industrial Engineering, 163(4), 238-247.
-Ghanbarpour, F. & Zandiyeh, F. (2020). A new game-theoretical multiple-objective evolutionary approach for cash-in-transit vehicle routing problem with time windows. Operational Research, 93(2), 106-132.
-He, Y.Wang, X.Zhou, F. & Lin, Y. (2019). Dynamic vehicle routing problem considering simultaneous dual services in the last mile delivery. Operational Research, 49(4), 1267-1284.
-Hoogeboom, M. & Dullaert, W. (2019).Vehicle routing with arrival time diversification in cash distribution.  Operational Research, 275(1), 93-107.
-Jin, Y.  Xianlong, G.  Zhang, L. (2022). A two-stage algorithm for bi-objective logistics model of cash-in-transit vehicle routing problems with economic and environmental optimization based on real-time traffic data. Industrial Information Integration26(1), 100-117.
-Kahfi, A. & Tavakkoli-Moghaddam, R.(2021). Robust Bi-Objective Location-Arc Routing Problem with Time Windows: A Case Study of an Iranian Bank.  Operational Management,8(1), 1-17.
-Kazantzi, V., Kazantzis, N. & Gerogiannis, C. (2011). Risk informed optimization of hazardous material multi-periodic transportation model. Loss Prevention in the Process Industries, 24(6), 773-67.
-KHaripriya, K., & Kumar Ganesan,V.(2022).Solving Large Scale Vehicle Routing Problems with Hard Time Windows under Travel Time Uncertainty. IFAC-Papers On Line, 55(10), 233-238.
-Li, J. Xu, M., & Sun, P. (2022).Two-echelon capacitated vehicle routing problem with grouping constraints and simultaneous pickup and delivery. Transportation Research Part B: Methodological, 162, 261-291.
-Nasr, N. Akhavan Niakib, T.Seifbarghyc, M. ., & Husseinzadeh Kashand, A.(2022).an Agri-Fresh Food Supply Chain Network Design with Routing Optimization: A Case Study of ETKA Company. Advances in Mathematical Finance & Applications, 7(1), 187-198.
-Park, H. Son, D. Koo, B., &  Jeong, B.(2021).Waiting strategy for the vehicle routing problem with simultaneous pickup and delivery using genetic algorithm. Expert Systems with Applications, 1, 11-39.
-Parsafard, M., Esmaeel, A., Masoud, K., Mohammadreza, N. & Li, X. (2015). Practical approach for finding optimum routes for fuel delivery trucks in large cities. the Transportation Research Board, 2478, 66-74.
-Pradhananga, R., Taniguchi, E., Yamada, T. & Qureshi, G. (2014a).Bi-objective decision support system for routing and scheduling of hazardous materials. Socio-Economic Planning Sciences, 48(2), 135-148.
-Radoji, N. (2018).Fuzzy GRASP with path relinking for the Risk-constrained Cash-in-Transit Vehicle Routing Problem.Applied Soft Computing, 72, 486-497.
-Rios, B. Xavier, K., & Miyazawa, F.(2021).stochastic multi-depot vehicle routing problem with pickup and delivery. Computer Science and Information Systems, 21, 307–315.
-Roughgarden, T. (2020). Algorithms Illuminated (Part 4): Algorithms for NP-Hard Problems, Soundlike yourself publishing LLC Publications.
-Shangyao, Y., Wang, S. & Wu, S. (2012).A model with a solution algorithm for the cash transportation vehicle routing and scheduling problem. Computers & Industrial Engineering, 63(2), 464–473.
-Soriano, A. Thibaut Vidal, T., & Gansterer, M. (2020). The vehicle routing problem with arrival time diversification on a multigraph.  Operational Research­, 286(2), 564-575.
-Talarico, L., Sorensen, K. & Springael, J. (2015). Metaheuristics for the risk-constrained cash-in-transit vehicle routing problem. Operational Research­, 244(2), 457–470.
-Talarico, L., Sorensen, K. & Springael, J. (2015). The k-dissimilar vehicle routing problem, Operational Research­, 244 (1), 129–140.
-Talarico, L., Sorensen, K. & Springael, J. (2017). A bi-objective decision model to increase security and reduce travel costs in the cash-in-transit sector. Operational Research, 52(2), 24-59.
-Tawakoli Moghadam, R. & Bozorgi Amiri, M.(2021).Multi-objective green routing-location problem in order to improve the money transfer network. Transportation Engineering Quarterly, 13(3), 1559-1586.
-Tikani,H.Setak,M., & Demir, E. (2021). A risk-constrained time-dependent cash-in-transit routing problem in multigraph under uncertainty.  Operational Research, 293(2), 703-730.
-Toumazis, I. & Kwon, C.(2015).Worst-case conditional value-at-risk minimization for hazardous materials transportation. Transportation Science, 50 (4), 1174-1187.
-Wang, J., Wang, C. & Zhang, Z. (2017). Dynamic route choice prediction model based on connected vehicle guidance characteristics. Advanced Transportation, A. 8-15.
-Wang, Z.Ye, K., & Jiang, M.  (2022). Solving hybrid charging strategy electric vehicle based dynamic routing problem via evolutionary multi-objective optimization. Swarm and Evolutionary Computation, 2, 68-75.
-Xiang,X., & Qiu, J. (2020). Demand coverage diversity based ant colony optimization for dynamic vehicle routing problems. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 91, 10-35.
-Yaghini. M. (2016), Meta-heuristic optimization algorithms. Academic Jihad Publications.
-Yang, B. Wang, J., & Zhang, X. (2020).Comprehensive overview of meta-heuristic algorithm applications on PV cell parameter identification. Energy Conversion and Management. 3, 208-215.