مطالعه‌ی‌آزمایشگاهی‌تاثیربراده‌آهن‌برروسازی‌بتن‌غلتکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثر براده آهن بر روی خواص مکانیکی بتن غلتکی در روسازی راه می باشد. در این تحقیق بعد از خرید سنگدانه، براده آهن و سیمان مورد نظر و فراهم آوردن این مواد در آزمایشگاه، فرایند الک سنگدانه ها انجام پذیرفت سپس دانه بندی این تحقیق طبق استاندارد های مورد نظر تهیه شد وساخت نمونه ها آغاز گردید. پنج نوع طرح اختلاط که در هر طرح اختلاط 9 نمونه برای آزمایش مقاومت های فشاری و کششی و خمشی ساخته شد که این نمونه ها بعد ساخت، 28 روز در آب عمل آوری گردید و سپس بر روی نمونه ها سه نوع آزمایش انجام پذیرفت. در تمامی طرح اختلاط ها مقدار سنگدانه ها ثابت، سیمان مورد نظر برای این تحقیق از نوع تیپ دو و آب مورد استفاده در این تحقیق از نوع آب شرب در نظر گرفته شده است. به جز طرح اختلاط شاهد، پنج طرح دیگر با براده آهن به میزان 2، 4، 6، 8 و12 درصد وزنی بتن بکار رفته و عیار سیمان 360 کیلوگرم بر متر مکعب و نسبت آب به سیمان 42/0 در نظر گرفته شده است. سه نوع آزمایش مقاومت فشاری، کششی و خمشی بر روی این نمونه ها انجام شده و نتایجی در این زمینه به دست آمده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزودن براده آهن به مخلوط بتن غلتکی، مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن افزایش پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


- سازمان برنامه و بودجه کشور، (1396). دستور العمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه­ها­، (نشریه 731).
- معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، (1388). راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راه­های کشور . (نشریه 354).
-معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، (1388). راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راه­های کشور. نشریه (354).
-جهانبخشی، وحید، امیری، محمد (1395). بررسی تاثیر براده فولادی به برخی از خواص فیزیکی بتن. دومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی.
- مدرس، امیر و سیده زینب حسینی. (1394). بررسی خصوصیات رفتاری بتن غلتکی حاوی مصالح خرده آسفالتی. فصلنامه مهندسی حمل و نقل 7 (2).
- حق بین، بحرالعلوم، شریعت، پاکشیر. (1392). تاثیر پودر سنگ آهک و براده آهن بر خواص مکانیکی و خوردگی بتن. فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی.
-­ACI 325.10. (2000). State of Art Report on Roller Compacted Concrete Pavements. American Concrete Institute Report ACI 325.10-95.
-­Alzaed, Ali N. (2014). Effect of iron filings in concrete compression and tensile strength International Journal of Recent Development in Engineering and Technology.
- American Concrete Institute (1999). Concrete Pavements and Bases. ACI 325.9R.
-­American society for testing and materials (2002). Standard test method for sand equivalent value of soils and fine aggregate. ASTM D2419-87.
-­American society for testing and materials (2006). Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine. ASTM C131.
-American society for testing and materials (2012). Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3 (2,700 kN-m/m3). ASTM D1557.
-American society for testing and materials. (2013). Standard Practice for Making Roller-Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Table. ASTM C1176.
-­American society for testing and materials (2014). Standard Practice for Molding Roller-Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Hammer. ASTM C1435.
-­American society for testing and materials (2014). Standard Test Method for Determining Consistency and Density of Roller-Compacted Concrete Using a Vibrating Table. ASTM C1170.
-­American society for testing and materials (2014). Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates. ASTM C136.
-­American society for testing and materials (2014). Standard Test Method C143: Slump of Hydraulic Cement Concrete. ASTM C143-90.
-­American society for testing and materials (2015). Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate. ASTM C128.
-­American society for testing and materials (2016). Standard Specification for Sheet Materials for Curing Concrete. ASTM C171.
-­American society for testing and materials (2016). Standard Terminology Relating to Wood-Base Fiber and Particle Panel Materials. ASTM D1554.
-­American society for testing and materials (2016). Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Center-Point Loading). ASTM C293.
-American society for testing and materials (2017). Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens, ASTM C496.
-American society for testing and materials (2018). Standard specification for deformed and plain carbon-steel bars for concrete reinforcement. ASTM A615.
-­American society for testing and materials (2018). Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens. ASTM C39.
-­Engineering and Design (1995). Roller Compacted Concrete Pavement, Design and Construction. ETL 1110-3-475.
-Kagata, et al. (1998). Retarder Application to Longitudinal Roller compacted in Concrete Pavement Joints, 9­th International Symposium in Concrete Roads, (1998). Portugal.
-Mallawaratchie­, D.P., et al.­, (1998). Use of Roller Compacted Concrete in Road and Airport Pavement Construction in Srilanka, 9 th International Symposium on Concrete Roads, Portugal.
-­Nanni­, A., Ludwig, D. and Shoenberger­, (1996­).  J., Roller Compacted Concrete for Highway Pavement. Concrete International­, 33-39.