دوره و شماره: دوره 32، شماره 118، فروردین 1403، صفحه 1-300 
مکان یابی پارکینگ طبقاتی به روش AHP برای کاهش ترافیک شهری (مطالعه موردی منطقه 7 شهرتهران)

صفحه 265-276

10.22034/road.2023.357306.2090

فضل اله اسمعیلی؛ جواد حاجی علیزاده؛ اسماعیل نصیری هنده خاله؛ امیرمسعود قارونی


تاثیر توام بارش و جاده بر پایداری شیب‌های خاکی

صفحه 295-312

10.22034/road.2023.398159.2166

علی رضائی؛ مسعود رابطی مقدم؛ مهدی زمانی لنجانی؛ حسین منتصری