مکان یابی پارکینگ طبقاتی به روش AHP برای کاهش ترافیک شهری (مطالعه موردی منطقه 7 شهرتهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه آموزش جغرافیا، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه شهرسازی دانشکده هنرو معماری دانشگاه گیلان‌، رشت، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

 انتخاب مکان مناسب یکی از تصمیمات مهم برای انجام هر طرح و پروژه‌ای می‌باشد که نیازمند تحقیق در مکان از دیدگاه‌های مختلف می‌باشد. از آنجا که مدیریت منابع نیاز به اطلاعات واقعی دارد، حجم وسیعی از اطلاعات جزئی برای کاندید نمودن مکان‌های مختلف باید جمع آوری، ترکیب، تجزیه و تحلیل شوند، تا ارزیابی صحیحی از عواملی که ممکن است در انتخاب تأثیر داشته باشند صورت پذیرد. با توجه به اینکه منطقه 7 از مراکز مهم جمعیتی و ترافیکی کلان شهر تهران محسوب می­گردد و نیازمند توجه بیشتر از جنبه­های گوناگون ازجمله مطالعات شهری و برنامه­ریزی شهـری است مکان یابی پارکینگ در این منطقه به عنوان مطالعه­ی موردی انتخاب شده است­. در این پژوهش با تهیه داده­ها و انجام عملیات مکان یابی برای پارکینگ‌های طبقاتی ازمناسب­ترین کاربری­ها برای ایجاد چنین فضاهایی، کاربری­های شهری و شبکه معابرمی باشد. لذا تحلیل­های این بررسی در روش AHP صورت گرفته است. با توجه به اینکه منطقه 7 از مراکز مهم جمعیتی و ترافیکی کلان شهر تهران محسوب می­گردد و نیازمند توجه بیشتراز جنبه­های گوناگون ازجمله مطالعات شهری و برنامه ریزی شهـری است­، نتایجی که از وزن­دهی معیارها به دست آمده، بیشترین وزن را به کاربری بایر و سپس به شبکه معابراختصاص داده است. با توجه به اهمیت و امتیازی که کاربری بایر دراین مکان یابی می­گیرند و همچنین با توجه به اینکه شبکه معابر در مکان یابی پارکینگ­های طبقاتی به دلیل اینکه شرایط دسترسی را آسان می­کند بیشترین امتیاز بعداز بایر را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


-پیرمرادی، علیرضا، و رحمتی نژاد، فهیمه (1387). ترکیب مدل همپوشانی شاخص (IO) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین بهترین مکان احداث ایستگاه آتش نشانی (مطالعه موردی قسمتی از منطقه­ی 6 تهران). همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی. تهران.
-دستجردی، غلام‌رضا (1379). مکان­یابی مراکز خدمات رسان در سطوح شهری با استفاده ازGIS، پایان نامه کارشناسی ارشد GIS، دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
-شهابیان، شهرام (1376). مبانی نظری مکان­یابی فضایی، فصلنامه شهرنگار، 2 .(3). 38-22.
-فخری، مجید (1378). تحلیل تناسب اراضی برای مکان گزینی پادگان‌های لجستیک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
-کوهساری، محمدجواد، و حبیبی، کیومرث (1385). تلفیق مدل AHP و منطق IO درمحیط GIS جهت مکان گزینی تجهیزات شهری (مطالعه موردی شهرسنندج). سومین همایش اطلاعات مکانی. قشم.
-گیدنز، آنتونی، (1373). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی.
-ملکی، سعید، و زارعی، رضا. (1391). ارزیابی و مکان‌یابی پارکینگ‌های طبقاتی با استفاده از مدل سلسله مراتبی مطالعه موردی؛ شهر اهواز. ­جغرافیا و مطالعات محیطی، 1(3)، 62-60.
-منیژه، احمدی، (1384). ارزیابی و مکانیابی فضای سبز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (پارک­های درون شهری منطقه 3­) شهرداری کرج، دانشکده جغرافیا دانشگاه یزد.